כתובים // תהלים משלי איוב דניאל // עזרא נחמיה דברי הימים // הוגה בעיון נמרץ // באמשטרדם // בדפוס המשובח של // בגביר אברהם בן הישיש // הנכבד רפאל חזקיהו // עטיאש זצ"ל׃ // ובמצותו // בשנת לא ימנע טוב להולכים בתמיד לפ"ק. Texte imprimé

Titre traduit : Hagiographes : Psaumes, Proverbes, Job, Daniel, Ezra, Néhémie, Chroniques, corrigé avec grand soin...]
Editeur : באמשטרדם [A Amsterdam] : אברהם בן רפאל חזקיהו עטיאש [Abraham ben Rafael Attias] ; , 492 [1732/1733]

Description : f. [1], 2-150, [6] ; in-8° (23 cm)

Ex. HEB_TNK_020 de la bibliothèque de Nîmes
Titre à encadrement gravé sur bois. - Texte en carré ponctué sans commentaire. En marge externe : qerê et numérotation des versets en chiffres arabes (sauf 1, multiples de 5 et numéros de chapitre en caractères hébraïques). Les Psaumes sont imprimés sans autre séparation que leur numéro (chiffres arabes et caractères hébraïques).Exemplaires

Type de documentSite propriétaireSite dépositaireCoteEtatDate de retourCode-barresPrix
Livre ancien Patrimoine - Magasin de conservation - ss2 Patrimoine TNK_020 Consultation réglementéeHEBR000043
Réseau des bibliothèques de la ville de Nîmes

Propulsé par Koha