מסכת שבת // עם פירוש רש"י ותוספות // כפי אשר נדפס בק"ק פרנקפורט דאדר לא לגרוע ולא להוסיף רק לתקן הטעיות שנפלו בדפוס ההוא ונדפסו // עם יופי אותיות והדיו והנייר לא נפל דבר מכל טוב תיקונן בצורתן ובשיעור דף על // דף ממש ועם כל מעלות טובות אשר נעשה ע"י אנשים לומדי תורה לתקן כל דף // ודף קודם שיבא ליד בעלי אומני הדפוס כדי לסלק ולסקל מכל סיג וכסולת ויהיה // מנוקה ומנופה כסולת נקייה בשלש עשרה נפה: // המעלה האחת שהוגה עם ספר הנעלה הנקרא חכמת שלמה של הרב מהרש"ל וגם // עם הספר הנעלה הנקרא חדושי הלכות של הרב מהרש"א מה שצריך לתקן // מהטעיות המפורסמות גם חלופי הגהות גרסאות של // מהרש"ל ומהרש"א ומהר"ם: // המעלה השנית הוא שנתוסף עוד מראה מקום של מסורת התלמוד ומראה מקום מהתוספות ומראה // המקום מהפוסקים: ומראה מקום מדיני התלמוד בפוסקים: והם ראשי האלופים // בהוראות מיימוני: וסמ"ג וארבע טורים: כל אחד ואחד לגדלו באותיות // נקרא עין משפט והתולעת הגדול מבאור להמעיין שיוכל לבוא במעט // זמן בנקל לעומק הדין מה שהעמיקו בו גאוני עלמא כמה // עדנין וזמנין ובפרט אחרי שנגה עלינו אור האלהי וזגינו שנתפשטו // בעולם חידושי בית יוסף הוא הגאון אשר קרא ושנה // אסף וליקט וזיקק מהתלמוד ומכל // הפוסקים ותיקן שלימות הרבה באמרי פיו // אשרי שככה לו בעולמו אשר בו לבדו // יוכל המעיין למצוא חידושי כל // הדיעות ומכל הלכה והלכה // מה שחדשו קדמאין // ובתראין זכר // לברכה: // נדפס בק"ק וואנזיבעק // בשנת תק"ב לפ"ק (notice n° 439858)

000 -Label
leader 04147cac a2200313 4500
091 ## - Mise à jour BNF
Mise à jour BNF Aucune mise à jour
099 ## - Informations locales
date creation notice 2015-01-28
date modification notice 2020-03-21
100 ## - Données générales de traitement
données générales de traitement 20031105d17421743m||y1frey50 ha
101 0# - Langue
langue du document hébreu
102 ## - Pays de publication ou de production
pays de publication Allemagne avant 1945
106 ## - Zone de données codées : forme de la ressource
données codées - textes - caractéristiques physiques r
140 ## - Zone de données codées : livres anciens
données codées : livres anciens - généralités aa 1
141 ## - Zone de données codées : livres anciens, caractères de l'exemplaire
données codées pour le livre ancien - caractères de l'exemplaire bfga1dcc
200 1# - Titre
titre propre מסכת שבת // עם פירוש רש"י ותוספות // כפי אשר נדפס בק"ק פרנקפורט דאדר לא לגרוע ולא להוסיף רק לתקן הטעיות שנפלו בדפוס ההוא ונדפסו // עם יופי אותיות והדיו והנייר לא נפל דבר מכל טוב תיקונן בצורתן ובשיעור דף על // דף ממש ועם כל מעלות טובות אשר נעשה ע"י אנשים לומדי תורה לתקן כל דף // ודף קודם שיבא ליד בעלי אומני הדפוס כדי לסלק ולסקל מכל סיג וכסולת ויהיה // מנוקה ומנופה כסולת נקייה בשלש עשרה נפה: // המעלה האחת שהוגה עם ספר הנעלה הנקרא חכמת שלמה של הרב מהרש"ל וגם // עם הספר הנעלה הנקרא חדושי הלכות של הרב מהרש"א מה שצריך לתקן // מהטעיות המפורסמות גם חלופי הגהות גרסאות של // מהרש"ל ומהרש"א ומהר"ם: // המעלה השנית הוא שנתוסף עוד מראה מקום של מסורת התלמוד ומראה מקום מהתוספות ומראה // המקום מהפוסקים: ומראה מקום מדיני התלמוד בפוסקים: והם ראשי האלופים // בהוראות מיימוני: וסמ"ג וארבע טורים: כל אחד ואחד לגדלו באותיות // נקרא עין משפט והתולעת הגדול מבאור להמעיין שיוכל לבוא במעט // זמן בנקל לעומק הדין מה שהעמיקו בו גאוני עלמא כמה // עדנין וזמנין ובפרט אחרי שנגה עלינו אור האלהי וזגינו שנתפשטו // בעולם חידושי בית יוסף הוא הגאון אשר קרא ושנה // אסף וליקט וזיקק מהתלמוד ומכל // הפוסקים ותיקן שלימות הרבה באמרי פיו // אשרי שככה לו בעולמו אשר בו לבדו // יוכל המעיין למצוא חידושי כל // הדיעות ומכל הלכה והלכה // מה שחדשו קדמאין // ובתראין זכר // לברכה: // נדפס בק"ק וואנזיבעק // בשנת תק"ב לפ"ק
type de document Texte imprimé
210 ## - Editeur
lieu de publication וואנזיבעק [Wanzbeck]
nom de l'éditeur [s.n.]
date de publication 502 [1742]
215 ## - Description
Importance matérielle f. [1], 2-193 (i.e. 191), 2-130
format in-f° (31 cm)
300 ## - Note
note Mishnah et Gemara’ en carré non ponctué, commentaires en rashi
310 ## - note
texte de la note Rel. papier marbré, dos cuir, tranches roiugies (volume en mauvais état, plusieurs ff. sont très abîmés et/ou détachés)
327 ## - Note
note Les commentaires de Rashi et des Tossafistes, פיסקי תוספות [= Pisqê tôsafôt : les décisions des Tossafistes], ספר רבינו אשר [= Sefer rabênû Asher], קיצור פיסקי הראש [= Qîçûr pisqê ha-ro’"sh : abrégé des décisions de R. Asher], la préface du traducteur de Maïmonide, le commentaire de Maïmonide sur la Mishnah. - Le traité Shabbat est suivi du traité עירובין [= Erûvîn] avec les mêmes commentateurs
540 ## - Titre ajouté par le catalogueur
titre ajouté par le catalogueur Maseket šabat `im pêrûš rš"y we-tôsafôt ke-fî ašer nidpas bq"q franqôrt [i.e. franqfôrt] de-’oder...
541 ## - titre traduit ajouté par le catalogueur
titre traduit Traité Shabbat avec le commentaire de Rashi et des Tossafistes, d'après celui qui fut imprimé dans la sainte assemblée de Frankfort d'Oder...
702 ## - Nom de personne - mention de responsabilité secondaire
numéro de la notice d'autorité 11923509
code de fonction Commentateur
koha internal code 107298
nom Salomon ben Isaac
dates 1040-1105
702 ## - Nom de personne - mention de responsabilité secondaire
koha internal code 9028
nom ʼAšer Ben Yeḥîʼel
dates 1250-1327
numéro de la notice d'autorité 12351146
code de fonction Commentateur
702 ## - Nom de personne - mention de responsabilité secondaire
koha internal code 39934
nom Moïse Maïmonide
dates 1138-1204
numéro de la notice d'autorité 11916400
code de fonction Commentateur
801 ## - source de catalogage
agence de catalogage FRB301896101
date de la transaction 20120919
pays France
856 ## - accès
affichage du lien hypertextuel Ex. HEB_TAL_031 de la bibliothèque de Nîmes
URI http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1090439w
980 ## - Champs locaux
Unimarc3 (Date création) 20031105
Unimarc5 (Date de dernière modification) 20120920
Unimarc8 (Type document en clair) Livre ancien
Exemplaires
Endommagé Perdu Pilon Propriétaire dépositaire permanent niveau de localisation Code barre Code de collection Numéro inventaire cote Etat type de document et support matériel domaine Origine du fonds
      Patrimoine Patrimoine Magasin de conservation HEBR000051 Livre ancien 20050303 TAL_031 Consultation réglementée Livre Religions non chrétiennes Fonds hébraïque
Réseau des bibliothèques de la ville de Nîmes

Propulsé par Koha