Vue normale Vue MARC vue ISBD

חלק ראשון // מהלכות // רב אלפס // עם כל הנמצא בספרי האלפסי שנדפסו עד היום חדשים // גם ישנים: // והגדלנו והוספנו בזה על אשר היו לפניו . המחלוקת אשר לבעלי התוספות ומיימון וסמ"ג וטור ויתר הפסוקים // והמפורשים עם הרב אלפסי ז"ל עם איזה דינים וקושיות ותירוצים וחידושי רבינו ישעיה אהרון ז"ל הנקראים // בשם שלטי הגבורים ובכל חלקי הספר הזה בכלל הוספנו על הראשונים השגות מי מן החכמים // שהשיגו כגון בעל העיטור הראב"ד רבינו יונה ברא"ש ז"ל . אי נמי תשובות שעשו שום אחד מהגבורים ז"ל . על // השגות שנעשו לרבינו אלפסי ז"ל או שביאר דעתו ודבריו של הרב ז"ל או תשובות שהשיב הרב ז"ל בעצמו // לשואלים עם חדושים ותוספות מחלוקות ככל אשר תמצא ידינו ויכיל הגליון: // גם לא יחסר בו חיקור דיני המרדכי מסודר להלכות כל פרטי דיניו בקיצור איש על דגלו באותות ממנו ימצא הקורא בו מיד את מבוקשו: אשר כל הנזכר הולד והצמיח המדוכה ביסורין ומוטל במטה יהושע בעז מבורך יזי"יא בן כמוהר"ר שמעון זלה"ה צעיר התלמידים בעזרת חונן הדעת לזכות את הרבים // ובהקדמה שעשה התלמיד הנ"ל לספר הזה הוסיף אומץ להודיע דרכי הרב ז"ל בפסקיו ומנין המחלוקת שיש למי ומי מהפוסקים שאחריו עמו והרחיב לבאר תועלת כל // התוספות שהוסיף בספרי הרב ז"ל כנזכר ובהקדמה ההיא יטעום טעם מן ופריו ימתיק לחכו: // וראינו לתת דברי בעל המאור ז"ל וספר המלחמות בכל החלקים אל תוך הספר במקום הראוי לו ולא לחלוק הספר בפני עצמו למען יהיה הכל כשלחן ערוך: // כל אלה חברו יחדיו והכינו המדפיסים הראשונים והביאו על מזבח הדפוס בעיר סביוניטה: בשנת שדי לפ"ק: // ועוד הובא לבית הדפוס ע"י התורני המופלא המפורסם מוהר"ר יוסף דיין ז"ל בק"ק אמשטרדם: בשנת ת"פ לפ"ק: // ועל כל המעלות הנזכרים הוספנו מחדש כמה מיני מעליותא חבורים חשובים וספונים גדולי חקרי לב אשר ע[ינ]יכם פקוחות על קוץ וקוץ הספקות הקטנים עם הגדולים . תילו תילים . המה ראשי גבורי // חיל אנשי שם ידגו לרוב חקירות יקרות להבין ולהורות ה"ה חדושי מהר"ם מטוקטין חדושי שארית יוסף עם הג"ה וחידושי בעל תומת ישרים עם כל // הג"ה וחדושי גדולת מרדכי עם הג"ה וחדושי מהר"ן שפירא אשר עד היום לא זכינו לאורו . וספר שערי שבועות להגאון רבי יצחק בן הר"ב רבי ראובן עם // חדושי מבר"ם מטוקטין . ותורה אור בהאלפס ומסרת הש"ס בהר"ן ונ"י ויהיה נח לו לאדם המפשפש אליו להביא הדאייה קל חיש אשר תעוף עין בו וימצאהו האיש לצבאותיו // באותיותיו על פי הסמנים והציונם ובהרף עין בעין יראה חכמה מאין תמצא וזכות התורה יעמוד לנו ולא ימושו מפינו ומפי זרעינו ויהי נועם ה' אלקינו עלינו . ויצליח בכל מעשה ידינו אמן: // בזולצבאך // בבית ובדפוס כהר"ר משלם זלמן יצ"ו בן המנוח המפורסם כמוהר"ר אהרן זצ"ל: // בשנת ברוך הנותן ליעף כח לפ"ק

Titre ajouté par le catalogueur : Heleq ri’šôn me-hilekôt rav Alfas `im kol ha-nimça’ be-sifrê ha-’alfasî še-nidpesû le-fanayw `ad ha-yôm...Titre traduit ajouté par le catalogueur : Tome premier des Règles du Rav Alfas avec tout ce qu'on trouve dans les livres d'Alfasi qui ont été imprimés auparavant jusqu'à ce jour...Auteur principal : Compilateur, Isaac ben Jacob Alfasi, 1013-1103Auteur secondaire : Commentateur, Salomon ben Isaac, 1040-1105 ; Commentateur, Yonah ben Abraham Gerondi , ca 1200-1263 ; Commentateur, Ḥabiba, Yosef, dit Rabenu Yosef, 14??-15?? ; Commentateur, Nissim ben Reuven Gerondi, 1310?-1375?  ; Mordecai ben Hillel ha-Kohen, 1240?-1298, Commentateur, Rabbin Langue : hébreu.Pays : France.Publication : בזולצבאך [A Zultsbach] : משלם זלמן [Meshalem Zalman], 522 [1762/1763]Description : f. [4], 3-87, 1-304 ; in-f° (42 cm)Note de contenu : 1. les traités Berakôt, Halakôt qetanôt, šabat, `Erûvîn, Pesahîm, Ta`aniyôt, Yôm tôv, Ro’š ha-šanah, Yôma’, Sûkah, Megîlah, Mô`ed qatan avec les commentaires suivants : Rashi, Rabênû Yônah, šiltê ha-gibôrîm, ha-ma’ôr ha-qatan, Milhemôt h', Hidûšê anšê shem, Nimûqê Yôsef, Rabênû Nîssîm, Rabênû Yehônatan. - 2. Après chaque traité, Mordekay avec les commentaires suivants : šiltê ha-gibôrîm, Hidûšê mefaršîm, Be’ûrê še’erît yôsef, Gedûlat Mordekay, Derek tamîm. - 3. La Tosefta’ correspondante après chaque traité, excepté Berakôt qui est suivi de la Tosefta’ de tous les traités de l'ordre Zera`îm Ressources en ligne : Ex. HEB_TAL_052 de la bibliothèque de Nîmes Ce document apparaît dans la/les liste(s) : Hebraica_Gallica | 0_A_Gallica_Livres
Type de document Site actuel Collection Cote Statut Date de retour prévue Code à barres Réservations
Livre Livre Patrimoine

A partir du samedi 28 novembre : réouverture des espaces avec accès aux collections sans possibilité de séjourner dans la bibliothèque (pas d'accès aux tables de travail, fauteuils, espaces numériques, salle de travail, ...)

Magasin de conservation
Livre ancien TAL_052 Consultation réglementée HEBR000030
Total des réservations: 0

Titre partiellement rubriqué avec marque. Contient 3 marques différentes du même imprimeur : au titre, au 2ème et au 4ème feuillet. - Alfasî en carré non ponctué ; commentaires en rashi

Reliure cuir sur ais de bois, décor à plaques ; dos 6 nerfs ; vestige de deux fermoirs en cuivre ; tranches marbrées

1. les traités Berakôt, Halakôt qetanôt, šabat, `Erûvîn, Pesahîm, Ta`aniyôt, Yôm tôv, Ro’š ha-šanah, Yôma’, Sûkah, Megîlah, Mô`ed qatan avec les commentaires suivants : Rashi, Rabênû Yônah, šiltê ha-gibôrîm, ha-ma’ôr ha-qatan, Milhemôt h', Hidûšê anšê shem, Nimûqê Yôsef, Rabênû Nîssîm, Rabênû Yehônatan. - 2. Après chaque traité, Mordekay avec les commentaires suivants : šiltê ha-gibôrîm, Hidûšê mefaršîm, Be’ûrê še’erît yôsef, Gedûlat Mordekay, Derek tamîm. - 3. La Tosefta’ correspondante après chaque traité, excepté Berakôt qui est suivi de la Tosefta’ de tous les traités de l'ordre Zera`îm

Il n'y a pas de commentaire pour ce document.

Connexion à votre compte pour proposer un commentaire.
Réseau des bibliothèques de la ville de Nîmes

Propulsé par Koha