Vue normale Vue MARC vue ISBD

חלק ראשון // מהלכות // רב אלפס // עם כל הנמצא בספרי האלפסי שנדפסו עד היום חדשים // גם ישנים: // והגדלנו והוספנו בזה על אשר היו לפניו . המחלוקת אשר לבעלי התוספות ומיימון וסמ"ג וטור ויתר הפסוקים // והמפורשים עם הרב אלפסי ז"ל עם איזה דינים וקושיות ותירוצים וחידושי רבינו ישעיה אהרון ז"ל הנקראים // בשם שלטי הגבורים ובכל חלקי הספר הזה בכלל הוספנו על הראשונים השגות מי מן החכמים // שהשיגו כגון בעל העיטור הראב"ד רבינו יונה ברא"ש ז"ל . אי נמי תשובות שעשו שום אחד מהגבורים ז"ל . על // השגות שנעשו לרבינו אלפסי ז"ל או שביאר דעתו ודבריו של הרב ז"ל או תשובות שהשיב הרב ז"ל בעצמו // לשואלים עם חדושים ותוספות מחלוקות ככל אשר תמצא ידינו ויכיל הגליון: // גם לא יחסר בו חיקור דיני המרדכי מסודר להלכות כל פרטי דיניו בקיצור איש על דגלו באותות ממנו ימצא הקורא בו מיד את מבוקשו: אשר כל הנזכר הולד והצמיח המדוכה ביסורין ומוטל במטה יהושע בעז מבורך יזי"יא בן כמוהר"ר שמעון זלה"ה צעיר התלמידים בעזרת חונן הדעת לזכות את הרבים // ובהקדמה שעשה התלמיד הנ"ל לספר הזה הוסיף אומץ להודיע דרכי הרב ז"ל בפסקיו ומנין המחלוקת שיש למי ומי מהפוסקים שאחריו עמו והרחיב לבאר תועלת כל // התוספות שהוסיף בספרי הרב ז"ל כנזכר ובהקדמה ההיא יטעום טעם מן ופריו ימתיק לחכו: // וראינו לתת דברי בעל המאור ז"ל וספר המלחמות בכל החלקים אל תוך הספר במקום הראוי לו ולא לחלוק הספר בפני עצמו למען יהיה הכל כשלחן ערוך: // כל אלה חברו יחדיו והכינו המדפיסים הראשונים והביאו על מזבח הדפוס בעיר סביוניטה: בשנת שדי לפ"ק: // ועוד הובא לבית הדפוס ע"י התורני המופלא המפורסם מוהר"ר יוסף דיין ז"ל בק"ק אמשטרדם: בשנת ת"פ לפ"ק: // ועל כל המעלות הנזכרים הוספנו מחדש כמה מיני מעליותא חבורים חשובים וספונים גדולי חקרי לב אשר ע[ינ]יכם פקוחות על קוץ וקוץ הספקות הקטנים עם הגדולים . תילו תילים . המה ראשי גבורי // חיל אנשי שם ידגו לרוב חקירות יקרות להבין ולהורות ה"ה חדושי מהר"ם מטוקטין חדושי שארית יוסף עם הג"ה וחידושי בעל תומת ישרים עם כל // הג"ה וחדושי גדולת מרדכי עם הג"ה וחדושי מהר"ן שפירא אשר עד היום לא זכינו לאורו . וספר שערי שבועות להגאון רבי יצחק בן הר"ב רבי ראובן עם // חדושי מבר"ם מטוקטין . ותורה אור בהאלפס ומסרת הש"ס בהר"ן ונ"י ויהיה נח לו לאדם המפשפש אליו להביא הדאייה קל חיש אשר תעוף עין בו וימצאהו האיש לצבאותיו // באותיותיו על פי הסמנים והציונם ובהרף עין בעין יראה חכמה מאין תמצא וזכות התורה יעמוד לנו ולא ימושו מפינו ומפי זרעינו ויהי נועם ה' אלקינו עלינו . ויצליח בכל מעשה ידינו אמן: // בזולצבאך // בבית ובדפוס כהר"ר משלם זלמן יצ"ו בן המנוח המפורסם כמוהר"ר אהרן זצ"ל: // בשנת ברוך הנותן ליעף כח לפ"ק

Titre ajouté par le catalogueur : Heleq ri’šôn me-hilekôt rav Alfas `im kol ha-nimça’ be-sifrê ha-’alfasî še-nidpesû le-fanayw `ad ha-yôm...Titre traduit ajouté par le catalogueur : Tome premier des Règles du Rav Alfas avec tout ce qu'on trouve dans les livres d'Alfasi qui ont été imprimés auparavant jusqu'à ce jour...Auteur principal : Compilateur, Isaac ben Jacob Alfasi, 1013-1103Auteur secondaire : Commentateur, Salomon ben Isaac, 1040-1105 ; Commentateur, Yonah ben Abraham Gerondi , ca 1200-1263 ; Commentateur, Ḥabiba, Yosef, dit Rabenu Yosef, 14??-15?? ; Commentateur, Nissim ben Reuven Gerondi, 1310?-1375?  ; Mordecai ben Hillel ha-Kohen, 1240?-1298, Commentateur, Rabbin Langue : hébreu.Pays : France.Publication : בזולצבאך [A Zultsbach] : משלם זלמן [Meshalem Zalman], 522 [1762/1763]Description : f. [4], 3-87, 1-304 ; in-f° (42 cm)Note de contenu : 1. les traités Berakôt, Halakôt qetanôt, šabat, `Erûvîn, Pesahîm, Ta`aniyôt, Yôm tôv, Ro’š ha-šanah, Yôma’, Sûkah, Megîlah, Mô`ed qatan avec les commentaires suivants : Rashi, Rabênû Yônah, šiltê ha-gibôrîm, ha-ma’ôr ha-qatan, Milhemôt h', Hidûšê anšê shem, Nimûqê Yôsef, Rabênû Nîssîm, Rabênû Yehônatan. - 2. Après chaque traité, Mordekay avec les commentaires suivants : šiltê ha-gibôrîm, Hidûšê mefaršîm, Be’ûrê še’erît yôsef, Gedûlat Mordekay, Derek tamîm. - 3. La Tosefta’ correspondante après chaque traité, excepté Berakôt qui est suivi de la Tosefta’ de tous les traités de l'ordre Zera`îm Ressources en ligne : Cliquez ici pour consulter en ligne Ce document apparaît dans la/les liste(s) : Hebraica_Gallica | 0_A_Gallica_Livres
Type de document Site actuel Collection Cote Statut Date de retour prévue Code à barres Réservations
Livre Livre Patrimoine

Horaires de la bibliothèque Carré d'art -> mardi et jeudi : 10h-19h / mercredi, vendredi, samedi : 10h-18h.
En dehors des horaires d'ouverture, une boite de retour 24h/24 est à votre disposition Rue Corneille.
Tous les horaires des bibliothèques : http://www.nimes.fr/index.php?id=2768

Magasin de conservation
Livre ancien TAL_052 Consultation réglementée HEBR000030
Total des réservations: 0

Titre partiellement rubriqué avec marque. Contient 3 marques différentes du même imprimeur : au titre, au 2ème et au 4ème feuillet. - Alfasî en carré non ponctué ; commentaires en rashi

Reliure cuir sur ais de bois, décor à plaques ; dos 6 nerfs ; vestige de deux fermoirs en cuivre ; tranches marbrées

1. les traités Berakôt, Halakôt qetanôt, šabat, `Erûvîn, Pesahîm, Ta`aniyôt, Yôm tôv, Ro’š ha-šanah, Yôma’, Sûkah, Megîlah, Mô`ed qatan avec les commentaires suivants : Rashi, Rabênû Yônah, šiltê ha-gibôrîm, ha-ma’ôr ha-qatan, Milhemôt h', Hidûšê anšê shem, Nimûqê Yôsef, Rabênû Nîssîm, Rabênû Yehônatan. - 2. Après chaque traité, Mordekay avec les commentaires suivants : šiltê ha-gibôrîm, Hidûšê mefaršîm, Be’ûrê še’erît yôsef, Gedûlat Mordekay, Derek tamîm. - 3. La Tosefta’ correspondante après chaque traité, excepté Berakôt qui est suivi de la Tosefta’ de tous les traités de l'ordre Zera`îm

Il n'y a pas de commentaire pour ce document.

Connexion à votre compte pour proposer un commentaire.
Réseau des bibliothèques de la ville de Nîmes

Propulsé par Koha