Hebraica_Gallica Subscribe to this list

| Select titles to:
livre
...זוהר על התורה Publication : [Livourne] : [Eliezer Saadoun], 551 [1791/1792]Description : f. [lac. p. de t.-120], 121-251, 1-19, [1 bl.] ; in-4° (22 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [RAB_063] (1 ex.).
livre
...ספר מורה נבוכים Publication : Londini : Samuel Bagster et filii, MDCCCLXXVI [= 1876] (Georg Brög)Description : p. [3], 4-70 ; in-4° (23 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [RAB_076] (1 ex.).
Biblia Hebraica Publication : וויטמבערג [= Wittenberg] : יוחנ"ן וכונ"רד רויה"ל [Yohanan et Konrad Rühl], 347 [1587/1588] (זכר"יה כרא"טו [Zacharie Crato])Description : f. [lac. p. de t., 132 f.], [128], [119], [1 bl.], [128] ; in-4° (24cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_007] (1 ex.).
The Second Book of Moses, called Exodus, in hebrew with the english translation on the opposite page with notes, explanatory, practical, critical, and grammatical, By Lion Soesmans, Corrected, and translated By David Levi ; : The Greek version call it Exodus. A going, or departing ;because it contains the departure of the Israelites from Egypt. It also contains the history of Moses's birth, education, & flight ; the opression of the Israelites in Egypt. Moses's return from Midian, and his commission to Pharaoh : the plaques he wrought in Egypt, and the departure of thenation ; their passage to the red sea, and tyhe wilderness. The giving of the law, and the erection of the Tabernacle, &. It commences from the death of Joseph, in the 2369th. year of the world ; and contains the transactions of 145 years. Publication : Londres : Lion Soesmans, 1787Description : f. [185] ; in-8° (21 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_044] (1 ex.).
livre
אלהי אבי // וארוממנהו // ספר // רוממות אל // ביאור ספר תהלים // שחבר... כמהור"ר משה אלשיך זצוק"ל: Publication : זאלקווא [Zalqowa] : גרשון בן חיים דוד סג"ל [Gershon ben Hayim David Segal], 524 [1764/1765]Description : f. [1], 1, [1], 4-101 ; in-f° (34 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [RAB_053] (1 ex.).
livre
בהנוא // מחזור // ספרדים // מימים נוראים // וסגר סליחות ללילי // אשמורות // וסדר תפלות לראש השנה וליום // הכפורים. // בויניציאה // בבית ייואני קאליאון שנת שפד Publication : בויניציאה [= A Venise] : ייואני קאליאון [Giovani Calione], 384 [1624/1625] (Pietro, Aluise, & Lorenzo Bragadini)Description : f. [1], 2-310 ; in-8° (15 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [SID_001] (1 ex.).
livre
בהנוא // ספר // רב אלפס // הוא הרב הגדול אשר בעין שכלו . בורר ונפה התלמוד כלו . אין קץ לכל // עמלו . ורוח אלהיו נשא את הארב"ע סביב לגבולו . מפרשי דבריו ומלולו // הלא המה // רש"י . ורבינו יונה . ורבינו ניסים . ונמוקי // רבינו יוסף . והחמשי עליהם הוסיף // הוא האלוף החסיד הגאון מהר"ר מנחם דוד בר יצחק איש טקטין . הכל // צריכין למרי חטין: לן בעומקה של הלכות הר"יף . לקחו כמטר יעריף: הוסיף // מדיליה נופך . מלל והפך . בקושיות ופירוקי' . כראי מוצקים . הסר השם כל // ספק ומבוכה: ברוך שבעולמו ככה . ככה עשה לכל ספריו כנודע לכל קול המון . // תוכו אכל קליפה זרק מהרמון . חריפתו ובקיאתו גלויה היא לכל בעלי עינים . // כשמש בחצי השמים: // בכן קם בנו תחתיו . חתום תור' בלמודיו . ברוך מבנים אש"ר // הוא הרב ר' אשר כחו יישר . להביאו בעט הברזל ועופרת // לדורות הבאים למשמרת . כי שבעים גם רעבים בו יאכלו // לחם אבירים . באשר הרב צלל במים אדירים . להוציא // הדברים כאלו מסיני מסורים: // הוגה בעיון נמרץ לא ראי זה כראי בקדמונים . שנתמלאו // ממושקי טעיות אישונים וקמשונים // נדפס פה קק קראקא // תחת ממשלת אדוננו המלך זיגמונדוס השלישי יר"ה . בימיו ובימינו תושע // יהודה וישראל ישכון לבטח אמן . // שנת בו יבא ברכה נושא אלומוציו . // על ידי המחוקק יצחק בה"חר אהרן ז"צל מק"ק פרוסטיץ י"ץ Publication : קראקא [Cracovie] : אשר בן מנחם טקטין [Asher ben Menahem Tiqtin], 357 [1597/1598] (יצחק בן אהרן מפרוסטיץ [Isaac ben Aharon de Prostitz ])Description : f. [1], 2-291 [i.e. 287] ; in-2° (36 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TAL_049] (1 ex.).
livre
בהנוא // ספר // רב אלפס // הוא הרב הגדול אשר בעין שכלו . בורר ונפה התלמוד כלו . אין קץ לכל // עמלו . ורוח אלהיו נשא את הארב"ע סביב לגבולו . מפרשי דבריו ומלולו // הלא המה // רש"י . ורבינו יונה . ורבינו ניסים . ונמוקי // רבינו יוסף . והחמשי עליהם הוסיף // הוא האלוף החסיד הגאון מהר"ר מנחם דוד בר יצחק איש טקטין . הכל // צריכין למרי חטין: לן בעומקה של הלכות הר"יף . לקחו כמטר יעריף: הוסיף // מדיליה נופך . מלל והפך . בקושיות ופירוקי' . כראי מוצקים . הסר השם כל // ספק ומבוכה: ברוך שבעולמו ככה . ככה עשה לכל ספריו כנודע לכל קול המון . // תוכו אכל קליפה זרק מהרמון . חריפתו ובקיאתו גלויה היא לכל בעלי עינים . // כשמש בחצי השמים: // בכן קם בנו תחתיו . חתום תור' בלמודיו . ברוך מבנים אש"ר // הוא הרב ר' אשר כחו יישר . להביאו בעט הברזל ועופרת // לדורות הבאים למשמרת . כי שבעים גם רעבים בו יאכלו // לחם אבירים . באשר הרב צלל במים אדירים . להוציא // הדברים כאלו מסיני מסורים: // הוגה בעיון נמרץ לא ראי זה כראי בקדמונים . שנתמלאו // ממושקי טעיות אישונים וקמשונים // נדפס פה קק קראקא // תחת ממשלת אדוננו המלך זיגמונדוס השלישי יר"ה . בימיו ובימינו תושע // יהודה וישראל ישכון לבטח אמן . // שנת בו יבא ברכה נושא אלומוציו . // על ידי המחוקק יצחק בה"חר אהרן ז"צל מק"ק פרוסטיץ י"ץ / Isaac ben Jacob Al-Fasi Publication : קראקא [Cracovie] : אשר בן מנחם טקטין [Asher ben Menahem Tiqtin], 357 [1597/1598] (יצחק בן אהרן מפרוסטיץ [Isaac ben Aharon de Prostitz])Description : f. [1], 2-268 [i.e.271], [1], 63-133 [i.e.131] ; in-f° (36 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TAL_050] (1 ex.).
livre
העשרים וארבע Publication : Venise : Daniel Bomberg, 309 [1549/1550] (Cornelius Adelkind)Description : f. [lac. p. de t.] 688-861, [1 bl], 836-926, 1-7, [1], 889-949, [1] ; in-2° (36 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_006] (1 ex.).
livre
זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו ספר זה ינחמנו חלק ראשון והוא מדרש המכילתא... חברו... רבי ישמעאל... עם פירוש מספיק... [ועוד] נתוסף עליו מראה מקום הפסוקים . ומראה מקום המאמרים Publication : באמשטרדם [A Amsterdam] : משה בן צבי [Mosheh ben Tzvi], 472 [1712/1713] (שלמה בן יוסף פרופס [Shelomoh ben Yosef Proops])Description : f. [2], 1-64 ; in-f° (32 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [RAB_023] (1 ex.).
זהר על התורה // מהתנא האלהי // רבי שמעון בן יוחאי זלה"ה // ספר בראשית חלק שני... באותיות גדולות מרובעות ובנקודות Publication : פה ליוורנו [= Ici à Livourne] : ישראל קושטא [= Israel Costa], 648 [= 1888]Description : f. [1] [lac.1-212], 213-424 ; (24 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [RAB_079] (1 ex.).
livre
חלק ראשון // מהלכות // רב אלפס // עם כל הנמצא בספרי האלפסי שנדפסו עד היום חדשים // גם ישנים: // והגדלנו והוספנו בזה על אשר היו לפניו . המחלוקת אשר לבעלי התוספות ומיימון וסמ"ג וטור ויתר הפסוקים // והמפורשים עם הרב אלפסי ז"ל עם איזה דינים וקושיות ותירוצים וחידושי רבינו ישעיה אהרון ז"ל הנקראים // בשם שלטי הגבורים ובכל חלקי הספר הזה בכלל הוספנו על הראשונים השגות מי מן החכמים // שהשיגו כגון בעל העיטור הראב"ד רבינו יונה ברא"ש ז"ל . אי נמי תשובות שעשו שום אחד מהגבורים ז"ל . על // השגות שנעשו לרבינו אלפסי ז"ל או שביאר דעתו ודבריו של הרב ז"ל או תשובות שהשיב הרב ז"ל בעצמו // לשואלים עם חדושים ותוספות מחלוקות ככל אשר תמצא ידינו ויכיל הגליון: // גם לא יחסר בו חיקור דיני המרדכי מסודר להלכות כל פרטי דיניו בקיצור איש על דגלו באותות ממנו ימצא הקורא בו מיד את מבוקשו: אשר כל הנזכר הולד והצמיח המדוכה ביסורין ומוטל במטה יהושע בעז מבורך יזי"יא בן כמוהר"ר שמעון זלה"ה צעיר התלמידים בעזרת חונן הדעת לזכות את הרבים // ובהקדמה שעשה התלמיד הנ"ל לספר הזה הוסיף אומץ להודיע דרכי הרב ז"ל בפסקיו ומנין המחלוקת שיש למי ומי מהפוסקים שאחריו עמו והרחיב לבאר תועלת כל // התוספות שהוסיף בספרי הרב ז"ל כנזכר ובהקדמה ההיא יטעום טעם מן ופריו ימתיק לחכו: // וראינו לתת דברי בעל המאור ז"ל וספר המלחמות בכל החלקים אל תוך הספר במקום הראוי לו ולא לחלוק הספר בפני עצמו למען יהיה הכל כשלחן ערוך: // כל אלה חברו יחדיו והכינו המדפיסים הראשונים והביאו על מזבח הדפוס בעיר סביוניטה: בשנת שדי לפ"ק: // ועוד הובא לבית הדפוס ע"י התורני המופלא המפורסם מוהר"ר יוסף דיין ז"ל בק"ק אמשטרדם: בשנת ת"פ לפ"ק: // ועל כל המעלות הנזכרים הוספנו מחדש כמה מיני מעליותא חבורים חשובים וספונים גדולי חקרי לב אשר ע[ינ]יכם פקוחות על קוץ וקוץ הספקות הקטנים עם הגדולים . תילו תילים . המה ראשי גבורי // חיל אנשי שם ידגו לרוב חקירות יקרות להבין ולהורות ה"ה חדושי מהר"ם מטוקטין חדושי שארית יוסף עם הג"ה וחידושי בעל תומת ישרים עם כל // הג"ה וחדושי גדולת מרדכי עם הג"ה וחדושי מהר"ן שפירא אשר עד היום לא זכינו לאורו . וספר שערי שבועות להגאון רבי יצחק בן הר"ב רבי ראובן עם // חדושי מבר"ם מטוקטין . ותורה אור בהאלפס ומסרת הש"ס בהר"ן ונ"י ויהיה נח לו לאדם המפשפש אליו להביא הדאייה קל חיש אשר תעוף עין בו וימצאהו האיש לצבאותיו // באותיותיו על פי הסמנים והציונם ובהרף עין בעין יראה חכמה מאין תמצא וזכות התורה יעמוד לנו ולא ימושו מפינו ומפי זרעינו ויהי נועם ה' אלקינו עלינו . ויצליח בכל מעשה ידינו אמן: // בזולצבאך // בבית ובדפוס כהר"ר משלם זלמן יצ"ו בן המנוח המפורסם כמוהר"ר אהרן זצ"ל: // בשנת ברוך הנותן ליעף כח לפ"ק Publication : בזולצבאך [A Zultsbach] : משלם זלמן [Meshalem Zalman], 522 [1762/1763]Description : f. [4], 3-87, 1-304 ; in-f° (42 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TAL_052] (1 ex.).
livre
חמשה // חומשי תורה // עם חמש מגילות // עם פירוש המלות // אשר כהנה לא הי' בשנים העוברות // וההפטרות כפי מנהג כל קהלות הקדושים // בכל תפוצות ישראל: // בזולצבאך // בבית ובדפוס זעקל בכ"ה אהרן ז"ל // בשנת תק"פ לפ"ק Publication : בזולצבאך [A Zultsbach] : זעקל בכ"ה אהרן [Zeqel ben Aharon], 580 [1820/1821]Description : f. [1], 2-196, 1-32 ; in-4° (19.5 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_055] (1 ex.).
חמשה // חומשי תורה // עם חמש מגילות // עם תרגום אונקלוס ובאור // המאור הגדול רש"י ז"ל ׃ // וכל חדושי בעל הטורים ז"ל ׃ // וההפטרות כפי מנהג כל קהלות הקדושת בכל תפוצות ישראל ׃ // בזולצבאך // בבית ובדפוס המשותפים כהר"ר אהרן יצ"ו ׃ // ובנו כהר"ר זעקל יצ"ו ׃ // בשנת שמרני אל כי חסיתי בך לפ"ק ׃ Publication : בזולצבאך [= A Zultsbach] : אהרן ובנו זעקל [= Aharon et son fils Zekel (Cohen)], 550 [1790/1791]Description : f. [1], 1-304, 1-32, 1-32, [1] ; in-4° (20 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_045] (1 ex.).
חמשה חומשי תורה Publication : [Fürth] : [Jacob ben Naphtali Buchbinder], [1723]Description : f. [lac. p. de t., 2-3], 4-341 [lac. 5, 25-28], [1], 2-53 [lac.?] ; in-4° (21 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_049] (1 ex.).
חמשה חומשי תורה // עם חמש מגילות והפטרות // נדפס מחדש עם יופי נייר ודיו ואותיות // הוגה בעיון נמרץ מרוב הטעיות אשר נפלו בדפוסים הראשונים // זאת ועוד מעלה אחרת ביתר שאת וביתר עז ימצא בו // (יען וביען חיותו נעתק מתיקין המובהק) // כל יתירות מלאות וחסרות גם // האותיות גדולות וקטנות // באופן שכל סופר // יהיה לו // נחת // רוח בהעתיקו ממנו׃ // באמשטרדם // בדפוס ובמצות של // הבחור עמנו־אל בן הישיש יוסף עטיאש ז״צל // בסדר אז ישיר ישראל את השירה הזאת // לפרט קטן׃ Publication : באמשטרדם [= A Amsterdam] : עמנואל בן יוסף עטיאש [= Imanuel ben Yosef Attias], 460 [1700/1701]Description : f. [1], 1-188, 1-32 ; in-4° (23 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_018_B] (2 ex.).
חמשה חומשי תורה מן העשרים וארבע Publication : Venise : Bragadini, 1617 (Giovani Cajon)Description : f. [lac. p. de t.], 2-5, [lac. 6-7], 8-228 ; in-2° (41 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_009] (1 ex.).
livre
כתובים // מן העשרים וארבע גדול שמו // בישראל ונודע אשר נדפס ראשונה // בבית הבומבירגי נחמד ונעים לכל // עם תרגום מסורה גדולה וקטנה // ופירושים ודקדוקים // רבים: // ועתה בחסד ה' זכינו שנדפס רביעית לא יחסר כל בו מהראשונים // אך טוב נוסף עליהם: // מוגה בדיוק רב מאד כפי כח האפשר כיד ה' הטובה // עלינו: // בויניציאה // במצות השרים היקרים . נודע שמם בשערים // פייטרו ולורינצו בראגאדין // בבית באומן ייואני קאיון שנת אבינו מלכנו // חדש עלינו שנה טובה לפרט קטן: // הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אני ה' // בעתה אחישנה: Publication : בויניציאה [= A Venise] : פייטרו ולורינצו בראגאדין [Pietro et Lorenzo Bragadin], 377 [1617/1618] (ייואני קאיון [Giovani Cajon])Description : f. [1], 672-908, 1-8, [25], [1 bl.] ; in-2° (37 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_011_A] (2 ex.).
livre
כתובים // תהלים משלי איוב דניאל // עזרא נחמיה דברי הימים // הוגה בעיון נמרץ // באמשטרדם // בדפוס המשובח של // בגביר אברהם בן הישיש // הנכבד רפאל חזקיהו // עטיאש זצ"ל׃ // ובמצותו // בשנת לא ימנע טוב להולכים בתמיד לפ"ק Publication : באמשטרדם [A Amsterdam] : אברהם בן רפאל חזקיהו עטיאש [Abraham ben Rafael Attias], 492 [1732/1733]Description : f. [1], 2-150, [6] ; in-8° (23 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_020] (1 ex.).
מגלת אסתר Publication : Rödelheim : M. Lehrberger & Co, 1904Description : p. [3], 4-68 : ill. ; (20 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_089_A] (2 ex.).
מחזור // לראש השנה . ויום הכפורים // כמנהג ק"ק ספרדים // מתוקן בכרך קטן ובסדר נאה ויפה // והוספנו בו הרבה דברים והוגה // בעיון ובדקדוק ובהשגחה // פרטית כאשר עיני // הקורא תחזינה // מישרים. // באמשטרדם // בדפוס ובבית // כהר"ר שלמה בן כהר"ר יוסף כ"ץ // זצ"ל פרופס מוכר ספרים: // בשנת בעת רצון עניתיך לפ"ק Publication : באמשטרדם [= A Amsterdam] : שלמה בן יוסף פרופס [= Shelomoh ben Yosef Proops], 472 [1712/1713]Description : f. [lac. p. de t.], 2-44, [1], 311-468 ; in-8° (11 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [SID_002] (1 ex.).
מחזור // לראש השנה ויום הכפורים // כמנהג רייסין וליטא פיהם ומעהרין // עם פירוש לשון הקודש ועם פירוש לשון אשכנזי המועתק ללשון מדברת הנהוג בינינו ובנקודות // להיות דבר השוה לכל נפש כקטון כגדוך: // עם הקריאות מהמועדים ועם הטעמים על מקראי קודש אשר יקראו אותם במועדם כי טוב טעם ודעת יבינו במקרא // וכעת הוספנו הפי' על ההפטרות בל' אשכנז אשר העתקנו מהעשרים וארבע למען יבינו הכל וימצאו כחפץ לבבם // והצגנו התפלה והשמ"ע על // נוסח ספרד // חלק ראשון // בדפוס הרבני מהורר אברהם שלום נ"י שאדאוו // בזיטאמיר // בשנת תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו לפ"ק Publication : בזיטאמיר [= A Jitomir] : אברהם שלום שאדאוו [= Abraham Shalom Shadowo], 629 [= 1868/1869]Description : f. [1], 2-154 ; in-f° (31.5 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [SID_014] (1 ex.).
livre
מחזור // של מועדים // כפי מנהג ק"ק ספרדים יצ"ו //חלק שני // כולל בו תפלות של סכות הושענה רבא . שמיני עצרת שמחת תורה . פסח // ושיר השירים . ופרקי אבות . ושבועות וכו' בכל בסדר יפה כאשר // עיני הקורא תחזנה משרים. // הביאו אותו אל הדפוס הגביר המרומם כמ"ר אברהם בכמוה"רר // החכם השלם הדיין המצוין רפאל מילדולה נר"ו // והוגה בעיון נמרץ ע"י המגיה נאמן אחיו של בעל הדפוס // כמ"ר משה מילדולה // נדפס לתשוקת התלמיד הנעים הבחור יעקב חי בכמוה"רר החכם // השלם דוד מילדולה שליח צבור של ק"ק ליוורנו // פה ליוורנו יע"א // שנת שלש פעמים בשנה יראה וגו' לפ"ק Publication : ליוורנו [= Livourne] : אברהם בן רפאל מילדולה [= Abraham ben Rafael Meldolah], 503 [1743]Description : f. [2], 2-155 [i.e.255] ; in-8° (16 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [SID_102] (1 ex.).
livre
מחסור // ליום ראשון ושני של פסח // עם לשון אשכנז והדרת קודש // כמנהג אשכנז ושאר קהלות קדושות // ומבואר בביאור מספיק . פירוש לה"ק דבר דבר על // אופנו . בטעם דברים ורב ענין: // ואחרון חביב // כוונת הפייטן // וועלכר זעהר ניטיג אונד ניטצליך איזט, וויילן דורך דיזען איין // יעדן פרשטיהן קאן דען אינהאלט פון יעדן פיוט, וואז דער עיקור // מכוון התפלה איזט, וויילן בשעת התפלה עם דיא לייט ניכט צו לאזט // דען גאנטצן דייטש פון יעדן פיוט דורך צו זעהין, אונד דורך דיזע // קורצע ערלייטרונג, פרשטעהט איין יעדר דען אינהאלט מן הפיוט על // מה אדני' הוטבעו וגודל ענינו וועלכש איין תועלת גדול איזט לכוון בכוונה // רצויה באמירת הפיוטים. // נדפס // בק"ק אופיבאך יע"א // בדפוס ה"ה בתו' כ"ה צבי הירש // ובנו כ"ה אברהם סג"ל שפיץ // נחית בחסדך עם זו גאלת לפ"ק Publication : אופיבאך [= Offbach] : צבי הירש ובנו אברהם סג"ל שפיץ [= Tzvi Hirsch et Abraham Spitz], 553 [=1793/1794]Description : f. [1], 2-20, 1-88, 1-8 ; in-8° (21 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [SID_105] (1 ex.).
livre
מחסור // של // פסח // כמנהג אשכנז ופולין // מדויק הדק היטב ומבואר בבאור מספיק // ומתורגם אשכנזית קל ונקי למען ירוץ כל קורא בתרגומו . // נלוה מפרטי דינים ומנהגים הנהוגים דבר יום ביומו . // כל אלה ערוכים בכל ושמורים איש איש על מקומו . // על הדף והעמוד הראוי לו מתחילתו עד תומו // מיץ // בדפוס אפרים האדאמאר // שנת ה' תקע"ז לב"ע Publication : מיץ [Metz] : אפרים האדאמאר [Ephraïm Hadamard], 5577 [1817/1818]Description : f. [1], 1-140, 1-123 [i.e.131], 1-8 ; in-8° (21 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [SID_106] (1 ex.).
livre
מסכת // בבא מציעא // מן // תלמוד בבלי // עם פירוש רש"י ותוספות // כפי אשר כבר נדפס בבאסיליאה בשיעור דף על דף ממש לא נפל דבר מכל טוב תיקונן אשר היה מקדם ועם // כמה מעלות טובות רבו מלמנות אשר עדין לא היו וקצת מהן יבארו דרך כללות: // המעלה הא' שהוגהו מתוך ספרי הש"ס ומספרי המפרשים ה"ה חכמת שלמה וחכמת מנוח וחדושי // הלכות והר"מ: // הב' שהובאו כל המראה מקומות הנקרא בשם מסורת הש"ס ועין משפט ונתוסף עליהן כהנה ונתחדשו // גם כן המראה מקומות ברש"י זצ"ל גם הוספנו נר מצוה ותורה אור ועין הרואה יבין ויביט אשר נתעלו אלו // ת"ל על כולן כתיקון כללותיה ופרטותיה וכיד ה' עלינו השכיל: // הג' הוספנו במסכת הזאת תוספות מרובה כי רבה היא עלינו ה"ה חדושי הלכות של הנשר הגדול // מהרש"א זצ"ל . כדי לזכות בו את הרבים בפרט למי שאין בידו ס' מהרש"א הנ"ל: // ועוד הוספנו להדפיס המהרש"א השייך לכל עמוד על מקומו הראוי לו למען שלא יצטרך לחפש אותו בדפוס של אחריהם: // יה' יגמור בעדינו להדפיס עוד שאר מסכתות עם חדושי מהרש"א כאשר הוא בדעתינו לזכות את הרבים: // נדפס בק"ק // דיהרנפורט // אונטר דיא רעגיהרונג דעם הערן קיניגליכר פרייסישר // ווירקליכר גהיימט עטטעס קריגש אונ דירעגירנדר // מיניסטר איבר דיא שלעזישי לנדי ריהטר דעס שווארצן אדליר // ארדענס האך וואהל גבאהרנן גראף פאן חאיום עקסילענץ: // בדפוס המשותפים // ה"ה אלמנה הצנועה הגבירה אשת חיל מרת רעיכל תי' ובניה האחים ה"ה ר' מיכאל שמעון ור' אהרן ור' יוסף בני המנוח הרב המפורסם בתורה וביראה מוה' יחיאל מיכל מייא מ"ס זצ"ל:// בשנת תקנ"ט לפ"ק Publication : דיהרנפורט [Dyhernfurth] : Veuve et fils de Yehiel Mikal May, 559 [1799/1800]Description : f. [1], 2-116 [lac. 117-119] ; in-f° (34 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TAL_034] (1 ex.).
מסכת כתובות // עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ופסקי הרא"ש // ופי' המשניות מהרמ"בם ז"ל // כפי אשר כבר נדפס בשיעור דף על דף ממש לא נפל דבר מכל טוב תיקונן אשר היה מקדם ועם כמה // מעלות טובות רבו מלמנות אשר עדין לא היו וקצת מהן יבוארו דרך כללות: // המעלה הא' . שהוגהו מכל ספרי הש"ס הקדומים ומספרי המפרשים ה"ה חכמת שלמה וחכמת מנוח וחדושי // הלכות ומספרי הש"ס של המאור הגדול מופת הדור הזקן יוסף שמואל בן החסיד מו"הרר צבי //זצ"ל אשר היה אב"ד ור"מ בק"ק פרנקפורט דמיין עיר ואם בישראל יע"א . שתיקן כל מעוות אשר היה בספרי // הש"ס ובפרטות בג' סדרים אלו זרעים קדשים וטהרות שאין דורש להם מרוב הטעיות שנמצאו // בספרים וכאן נמצא הכל נכון ומתוקן כאשר יראו עיני השכלות: // הב' . שהובאו כל מראה מקומות ונתוסף עליהן כהנה ונתחדשו המראה מקומות ברש"י . עוד נתוסף הרבה בעין משפט ונתחדש בו // פסקי הדינים . גם נתוסף המראה מקום בהר"אש ובפסקי תוספות: // ויתר המעלות קצרה היריעה מהכיל . כאשר לנוכח יביטו עין כל . מלבד היופי והסידור אשר // בזה נתעלו אלו על הכל: // וע"פ רוב התועליות אשר נמצאו באלו הש"ס התרצה אלי הקצין הפ"ו הגביר ואביר כה"רר יששכר בערמן סג"ל מהלברשטט כאשר עדיין לא נשלם זמן המוגבל אשר גבלו // גאוני ארץ להקצין הנ"ל על הדפסת הש"ס שלו ואפיריון נמטי להגביר הקצין הנ"ל על זה. ומעתה עיני ולבי תמיד אל ה' שישלח לי עזר ממעל ולהביא // זאת התורה אשר בע"פ נתנה ליקותיאל. מכח אל הפועל. ואל ישלוט בי שום מסטין ומשמיאל. וזכות אבותי הקדושים יסייע לי // שיכריע זכיותי ואזכה להגדיל ולהאדיר תורה בישראל. כ"ע זעירא דמן חבריא וצעיר באלפי // יהודה אריה ליב בלאא"מו הה"ג המפורסם החסיד מוהר"ר יוסף // שמואל זצ"ל שהיה אב"ד ור"מ בק"ק פרנקפורט יע"א: // ותהי ראשית ממל"אכתו לפרט מנשים באהל תבורך // CON PRIVILEGIO // בדפוס המשוטפים הגבירים שמואל בן החסיד בעניו המשכיל ונבון ר' שלמה מרקיס ז"ל: // ורפאל בן הישיש הנכבד הגביר הנעלה יהושע די פאלאשיוש ז"ל Publication : באמשטרדם [= A Amsterdam] : שמואל בן שלמה מרקיס ; רפאל בן יהושע די פאלאשיוש [= Shemuel ben Shelomoh Marquès ; Raphael ben Yehoshua Di Palasius], 476 [1716/1717]Description : f. [1 bl.], [1],2-153 (i.e. 149) ; in-f° (32 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TAL_030] (1 ex.).
livre
מסכת שבת // עם פירוש רש"י ותוספות // כפי אשר נדפס בק"ק פרנקפורט דאדר לא לגרוע ולא להוסיף רק לתקן הטעיות שנפלו בדפוס ההוא ונדפסו // עם יופי אותיות והדיו והנייר לא נפל דבר מכל טוב תיקונן בצורתן ובשיעור דף על // דף ממש ועם כל מעלות טובות אשר נעשה ע"י אנשים לומדי תורה לתקן כל דף // ודף קודם שיבא ליד בעלי אומני הדפוס כדי לסלק ולסקל מכל סיג וכסולת ויהיה // מנוקה ומנופה כסולת נקייה בשלש עשרה נפה: // המעלה האחת שהוגה עם ספר הנעלה הנקרא חכמת שלמה של הרב מהרש"ל וגם // עם הספר הנעלה הנקרא חדושי הלכות של הרב מהרש"א מה שצריך לתקן // מהטעיות המפורסמות גם חלופי הגהות גרסאות של // מהרש"ל ומהרש"א ומהר"ם: // המעלה השנית הוא שנתוסף עוד מראה מקום של מסורת התלמוד ומראה מקום מהתוספות ומראה // המקום מהפוסקים: ומראה מקום מדיני התלמוד בפוסקים: והם ראשי האלופים // בהוראות מיימוני: וסמ"ג וארבע טורים: כל אחד ואחד לגדלו באותיות // נקרא עין משפט והתולעת הגדול מבאור להמעיין שיוכל לבוא במעט // זמן בנקל לעומק הדין מה שהעמיקו בו גאוני עלמא כמה // עדנין וזמנין ובפרט אחרי שנגה עלינו אור האלהי וזגינו שנתפשטו // בעולם חידושי בית יוסף הוא הגאון אשר קרא ושנה // אסף וליקט וזיקק מהתלמוד ומכל // הפוסקים ותיקן שלימות הרבה באמרי פיו // אשרי שככה לו בעולמו אשר בו לבדו // יוכל המעיין למצוא חידושי כל // הדיעות ומכל הלכה והלכה // מה שחדשו קדמאין // ובתראין זכר // לברכה: // נדפס בק"ק וואנזיבעק // בשנת תק"ב לפ"ק Publication : וואנזיבעק [Wanzbeck] : [s.n.], 502 [1742]Description : f. [1], 2-193 (i.e. 191), 2-130 ; in-f° (31 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TAL_031] (1 ex.).
livre
משניות // סדר טהרות // עם פירוש הגאון מוהר"ר עובדיה מברטנורה // ועם תוספות יום טוב // והם מים חיים ממקור גובע . ואם באתי לספר בשבחן הייתי גורע // כי קצר המצע מהשתרע ׃ // חברם הגאון הגדול המפורסם ר"מ . ור"ג ואב"ד הישראלי . מהר"ר יום טוב ליפמן // נר"ו . בן האלוף מהר"ר משה וולרשטיין זלה"ה לוי העלר . // חתן הישיש המרומם . התורני . המנוח . כמהר"ר אהר"ן אשכנז זלה"ה מק"ק פראג ׃ // ונתחדשו בו מהדורות ראשונות ואחרונות . מהגאון המחבר נר"ו . ושמנו בגליון // לאות על י"ד יד פשוטה מורה באצבע עליהם לומר // ראה זה חדש הוא ׃ // והוגהו בעיון רב הדק היטיב על ידי מגיהים בקיאים בטוב ההגה' // בזולצבאך בדפוס המשובח כהר"ר משלם זלמן יצ"ו ׃ // בן המנוח המפורסם מהור"ר אהרן זצ"ל ׃ // בשנת כםף משנה קחו בידכם לפ"ק Publication : בזולצבאך [= A Zultsbach] : משלם זלמן [= Meshalem Zalman], 521 [1761/1762]Description : [1], 1-223 ; in-4° (22 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TAL_020_2] (1 ex.).
משניות // סדר קדשים // עם פירוש הגאון מוהר"ר עובדיה מברטנורה // ועם תוספות יום טוב // והם מים חיים ממקור גובע . ואם באתי לספר בשבחן הייתי גורע // כי קצר המצע מהשתרע ׃ // חברם הגאון הגדול המפורסם ר"מ . ור"ג ואב"ד הישראלי . מהר"ר יום טוב ליפמן // נר"ו . בן האלוף כהר"ר נתן זלה"ה . בן האלוף מהר"ר משה וולרשטיין זלה"ה לוי העלר . // חתן הישיש המרומם . התורני . המנוח . כמהר"ר אהר"ן אשכנז זלה"ה מק"ק פראג ׃ // ונתחדשו בו מהדורות ראשונות ואחרונות . מהגאון המחבר נר"ו . ושמנו בגליון // לאות על י"ד יד פשוטה מורה באצבע עליהם לומר // ראה זה חדש הוא ׃ // והוגהו בעיון רב הדק היטיב על ידי מגיהים בקיאים בטוב ההגה' // בזולצבאך // Cum Licentia // SERENISIMI DOMINE ELECTORIS PALATINI, // quà Tutoris, & Administratoris Ducatùs Solisbacensis. // בבית ובדפוס אהרן בן כהר"ר משלם זלמן ז"ל ׃ // בשנת ראשית חכמה קנה חכמה לפ"ק Publication : בזולצבאך [= A Zultsbach] : אהרן בן משלם זלמן [= Aharon ben Meshalem Zalman], 535 [1775/1776]Description : f. [1], 2-163 ; in-4° (22 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TAL_024_1] (1 ex.).
 <<  <  1  2  3    >>
Log in to create new lists.
Réseau des bibliothèques de la ville de Nîmes

Powered by Koha