0_A_Gallica_Livres Subscribe to this list

| Select titles to:
livre
נביאים אחרונים Publication : Zultsbach : [Aharon & Zeqel Fraenkel], 554 [1794/1795]Description : f. [lac. p. de t.], 1-11, 13-254 ; in-4° (20.5 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_046] (1 ex.).
livre
נביאים ראשונים // אשר נדפסו על ידי רוברטוס סטפ"נוס יצ"ו בשנת תשע ועשרים למלך האדיר // אדוננו המלך פרנקישקוש יר"ה היא שנת ש"ג לפ"ק פה פאריש // העיר הגדולה והאם בצרפת׃ Publication : Parisiis : Ex officina Roberti Stephani..., 303 [1543/1544]Description : p. [1], [1 bl.], [1], 4-501, [3 bl.] ; in-4° (26 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_005_1] (1 ex.).
livre
סדר // לשלש רגלים // כמנהג ק"ק קארפינטראץ ה"י // הדור אתם ראו זה דבר חדש אשר כבר לא // היה לעולמים כי אם בכתיבת יד // והוא סדר תפלות עם פיוטים ופזמונים ובקשות // שנתיסדו על פי גאוני עולם שלמים וקדושים // אנשי השם נוחי עדן: // ועתה נתגלגל הדבר ע"י זכאי להביאו // לבית הדפוס בתכלית היופי בנייר // ובאותיות נאות מאירות ומזהירות כנופך וספיר // גזרתם ובכל דבר כאשר עיניכם תחזינה מישרים // במצות התורני והרבני המשכיל // והנבון אברהם מונטיל י"ץ // והוגה בעיון נמרץ בשבע חקירות ושבע דרישות ע"פ // חכמת הדקדוק הן באותיות ונקודות הן בדגש // ורפי ע"י מגיה נאמן ובקי בטיב ההגהה ובחכמת הדקדוק // באמשטרדם // בבית ובדפוס המשותפים // הירץ לוי רופא // וחתנו קאשמן מוכרי ספרים // בשנת וה' ברך את אברהם בכל לפ"ק Publication : באמשטרדם [= A Amsterdam] : אברהם מונטיל [= Abraham Monteil], 519 [1759/1760] (הירץ לוי רופא [= Hertz Lewy Rofé])Description : f. [2], 1-219, [1 bl.], [3], [1 bl.] ; in-8° (18 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [SID_103_A] (5 ex.).
livre
סדר // של יום כפור // כמנהג קהל קדש אויגניון יגן ה' בעדם אמן // הדור אתם ראו זה דבר חדש אשר כבר לא היה לעולמים כי אם בכתיבת יד // והוא סדר של יום כפור שנתיסד על פי גאוני עולם שלמים וקדושים // אנשי השם נוחי עדן: // ועתה נתגלגל הדבר ע"י זכאי להביאו לבית הדפוס בתכלית היופי // בנייר ובאותיות נאות מאירות ומזהירות כנופך וספיר גזרתם // ובכל דבר כאשר עיניכם תחזינה מישרים: // במצות התורני והרבני המשכיל // והנבון אברהם מונטיל י"ץ // והוגה בעיון נמרץ בשבע חקירות ושבע דרישות ע"פ חכמת הדקדוק הן באותיות // ונקודות הן בדגש ורפי ע"י מגיה נאמן ובקי בטיב ההגהה ובחכמת // הדקדוק: // באמשטרדם // בבית ובדפוס המשותפים // הר"ר הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן // מוכרי ספרים // בשנת כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם לפ"ק Publication : באמשטרדם [A Amsterdam] : אברהם מונטיל [Abraham Monteil], 526 [1766] (הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן [Hertz Lewy Rofé et son gendre Qashman])Description : f. [1], 2-89 ; in-4° (24 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [SID_007_2] (1 ex.).
livre
סדר // של ראש השנה // כמנהג קהל קדש אויגניון יגן ה' בעדם אמן // הדור אתם ראו זה דבר חדש אשר כבר לא היה לעולמים כי אם בכתיבת יד // והוא סדר של ראש השנה שנתיסד על פי גאוני עולם שלמים וקדושים // אנשי השם נוחי עדן: // ועתה נתגלגל הדבר ע"י זכאי להביאו לבית הדפוס בתכלית היופי // בנייר ובאותיות נאות מאירות ומזהירות כנופך וספיר גזרתם // ובכל דבר כאשר עיניכם תחזינה מישרים: // במצות התורני והרבני המשכיל // והנבון אברהם מונטיל י"ץ // והוגה בעיון נמרץ בשבע חקירות ושבע דרישות ע"פ חכמת הדקדוק הן באותיות // ונקודות הן בדגש ורפי ע"י מגיה נאמן ובקי בטיב ההגהה ובחכמת // הדקדוק: באמשטרדם // בבית ובדפוס המשותפים // הר"ר הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן // מוכרי ספרים // בשנת והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול לפ"ק Publication : באמשטרדם [= A Amsterdam] : אברהם מונטיל [Abraham Monteil], 525 [1765] (הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן [Hertz Lewy Rofé et son gendre Qashman])Description : f. [2], 3-60,65-68 ; in-4° (24 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [45836] (2 ex.).
livre
סדר התמיד // חלק ראשון // כולל כל תפלות ימי החול ור"ח ופורים שחרית . ומנחה וערבית // ובקשות . ותחינות לשני וחמישי ומצלאין לעצירת גשמים. //ומצלאין לחולים וליושבת על המבשר . ודוי לשכיב מרע // ובדר צדוק הדין והקפות למתים והשכבות ותמחומי אבלים וסדר // ברכת במזון לאבל טסדר הסעודה וברכת המזון ושבעין // ושתים פסוקים וסדר תענית יחיד ועשרת ימי תשובה // ומנחה ערב יום הכפורים וסדר ברכת ברית מילה // הפיוטים ופדיון הבן וברכת כהנים וימים טובים // לק"ק ועל הנסים לק"ק אויגנון הכל כמנהג ארבע // קהלות הקדושות ה"ה ק"ק ארפינטראץ. // וק"ק אויגניון . וק"ק לישלוה // וק"ק קאוואליאון // יהב"א: // הכל סדרתי כיד יי הטובה עלי אני הצעיר והקטון בכמות ובאיכות // אליהו כרמי // מקרי דדדקי מנעורי פה קארפינטראץ // במצות המאושר הגבר מרדכי כרמי אשר נדבה רוחו // להעלותו על מזבח הדפוס האל יזכהו לבא עד תכליתו אכי"ר: // באויגנייון // שנת אז ישיר משה את השירה הזאת לפ"ק Publication : באויגנייון [En Avignon] : מרדכי כרמי [Mordekay Karmi], 627 [1867/1869] (אליהו כרמי [Eliyahu Karmi])Description : f. [4], 2-143 [i.e. 144], [8], 1-6 ; in-8° (19 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [120240] (2 ex.).
livre
ספר // ארבעה ועשרים // תורה נביאים // כתובים // ובגליון יבא פירוש המלות בלשון // לועז ספרדי... בויניציאה // בשנת וכדתי זו אלמדם לפ"ק : ספר // נביאים ראשונים // ואלו הן // יהושע . שופטים . שמואל // מלכים. // ובגליון יבא פירוש המילות בלשון ספרדים // כלם קדושים . מלאים חדושים . כלם // ברורים . מאירים לארץ ולדרים . // יושבים בסדר עליון . כנראה על לוח // הגליון . // בויניציאה // בשנת תמים תהיה לפ"ק Publication : בויניציאה [= A Venise] : Nella Stamparia Bragadina, 490 [1730/1731]Description : 4 parties : f. [lac. p. de t., 1-28], 29-138 ; [1], 2-102 ; [1], 2-111 ; [1], 2-120 [lac. 105-120] ; in-4° (20 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_019] (1 ex.).
livre
ספר // ויקרא // עם תרגום אונקלוס. // נדפס ע"פ [ה]תרגום שנמצא בכ"י מנוקד מר' ישעיה הנקדן ז"ל בשנת // ה' אלפים ס"ד ליצירה, וע"פ התרגום שהגיה הרוו"ה מכ"י ישנים. // ועם עשרה פירושים // א) פרש"י מאת רבינו שלמה יצחקי ז"ל (נדפס ע"פ פרש"י שהגיה הרוו"ה מכ"י ישנים). // ב) אבן עזרא מאת רבינו אברהם בן מאיר ן' עזרא ז"ל (הוגה ע"פ מק"ג ד' וויניציא). // ג) רמב"ן מאת רבינו משה ב"ר נחמן גירונדי ז"ל (ע"פ הרמב"ן ד' ווילמרשדארף). // ד) רשב"ם מאת רבינו שמואל ב"ר מאיר (עם הגהות חדשות ומועילות). // ה) בעל הטורים מאת רבינו יעקב ב"ר אשר ז"ל (נדפס בשלימות והוספות מס' עטור בכורים). // ו) ספורנו מאת רבינו עובדיה ב"ר יעקב ספורנו ז"ל (כמש"נ בוויניציא). ז) מסורה על התרגום שהיה גנוזה בכ"י, עם באורים מבעל ס' אוהב גר. // ח) פתשגן באור נפלא על תרגום אונקלוס ממחבר קדמון לא נודע שמו, והיה // ספון בכ"י עד כה, ונכתב בשנת יא"ר (ובס' אוהב גר מכנהו בשם ספר יא"ר) // ט) אבי עזר באור על פי' אבן עזרא, מהרב הג' מו"ה שלמה הכהן ז"ל מליסא. // י) נתינה לגר באור על תרגום אונקלוס, ממני הצעיר נתן בלאאמ"ו הה"ג מהור"ר // מרדכי אדלר הכהן זצ"ל, שומר משמרת הקודש בק"ק לונדן והמדינות. // ועוד נקבצו בו ענינים רבים ומעלות רבות. // א) ספר תולדות אהרן עם הרבה הוספות מספר בית אהרן. ב) חמש מגילות נדפסו עם פרש"י // והראב"ע וספורנו ותולדות אהרן. ג) כל המלות הלועזות אשר ברש"י נתקנו שבושיהם והוצגנו // בקוה הדפים באותיות צרפתיות כפי שיבטעו אותם בימינו, ומתורגמות בלשון אשכנז. ד) תפלות לשבת // ויוצר לארבע פרשיות, עם דגושים ומתגים, נלוו בסוף כל ספר. // תוצאה שניה // נוסף בו פירוש הרד"ק לכל ההפטרות, שנויי נוסחאות בתרגום מכ"י, ישנים, ושיר בדרך תוכחה // על סדר הפרשיות מר' משה בן אברהם אשר חי בשנת רכ"ו, ועוד הוספות ותקונים רבים. // ווילנא // שנת תרמ"ו לפ"ק Publication : ווילנא [= Vilna] : אלמנה והאחים ראם [Veuve et Frères Romm], 646 [1886/1887]Description : f. [2], 3-145, [8], 1-3, [12] ; in-8° (24 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_083] (1 ex.).
livre
ספר // חמד אלהים // יסודתו בהדר"י קדש ליראי ה' ולחושבי שמו . // נחצבו עמודיו שבעה בהערת שבעה אושפיזין // עילאין דבר יום ביומו . גם לרבות הלילות // איש איש על מקומו. מיום הראשון עד יום // השביעי איש על שמו . ומצוה גוררת מצוה // בישיבתו בטולא דמהימנותא בשבעת ימי החג // להשפיע עליו מבית איש יומו . עם שאר כל // התפלות הנוהגות לאומרם בחג הקדש כאשר // כל איש ישר יחזו פנימו: // נדפס פעם רביעית // בקושטאנדינא // אשר תחת ממשלת אדונינו במלך שולטאן // מאחמוד יר"ה // הובא לבית הדפוס ע"יד החכם המ' כהר יאודה // ירושלמי ה"י // בשנת ויעקב נסע סוכותה לפ"ג // נדפס באורטא קייואי בדפוס של ארפ אוגלו // בוגוס Publication : בקושטאנדינא [= A Constantinople] : יאודה ירושלמי [= Yeudah Yerushalmi], 583 [= 1823/1824] (ארפ אוגלו בוגוס [= Arp Ouglo Bogos])Description : f. [1], 2-96 ; in-8° (18 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [SID_409] (1 ex.).
livre
ספר // כתובים // ואלו הן // תהלים משלי איוב דניאל עזר // נחמיה ודברי הימים // נדפס מחדש באותיות גדולות // בויניציאה // בשנת אל תעזבני ה' אלהי // במצות הגביר המרומם כמ"ר גד בכ"ר שמואל פואה יצ"ו Publication : בויניציאה [= be-wênêçî'ah : à Venise] : גד בן שמואל פואה [= Gad ben Shemuel Poah], 538 [= 1778/1779] (Nella stamperia Bragadina con licenza de' superiori)Description : 1-214, [2 bl.] ; in-8° (17 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_043_2] (1 ex.).
ספר // מועדי ה' // מקראי קדש הלולים. // כמנהג קהל קדוש ספרדים // הבו לה' בני אלים. להודות לשם ה' אל // אלהים. בסדר נאה ויאה כמר ואהלים. // ותפלות הנהגות מספר ח"י מוגהים בקנה // אחד עולים. ומתוכם כעין החשמל תפלות // להקפות ס"ת בשמחת תורה מרב פעלים. // ה"ה הרב הגדול ה"ק מ"ו כמוה"רר // חיים יוסף דוד אזולאי // זיע"א. להחיות רוח שפלים. ישמח לב // מבקשי ה' אראלים וחשמלים. ובראותם // מלאכה יפה אמרת ה' צרופה לברך את // שם ה' במקהלים: פה ליוורנו יע"א // שנת ונבנתה עיר על תלה לפ"ק // מיד שלמה בילפורטי וחברו הי"ו // מדפיסים ומוכרי ספרים Publication : ליוורנו [Livourne] : שלמה בילפורטי וחברו [Shelomoh Belforte], 613 [= 1853/1854]Description : f. [1], 2-186 ; in-4° (19 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [SID_109] (1 ex.).
livre
ספר // מורה נבוכים // חברו בלשון ערבית הנשר הגדול רבינו משה ב"ר מיימון // ונעתק ללשוננו הקדושה על ידי החכם המשורר המפואר // רבי יהודה ברבי שלמה אלחריזי // המחבר ספר התחכמוני והמעתיק פירוש המשניות להרמב"ם ז"ל על סדר זרעים. // עם הערות מושכלות מאת החכם המפואר // פראפעססאר שלמה מונק ז"ל. // העתקתי מכתיבת יד ישן באוצר הספרים אשר בפאריז והוצאתי לאור // בפעם ראשונה // אריה ליב שלאסבערג Publication : Londini : Samuel Bagster et filii, MDCCCLXXVI [= 1876] (Georg Brög)Description : p. [3], 4-70 ; in-4° (23 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [RAB_076] (1 ex.).
livre
ספר // נביאים אחרונים // ואלו הן // ישעיה ירמיה יחזקאל // תרי עשר // נדפס מחדש באותיות גדולות // נדפס // בפיסא // בשנת אל תעזבני ה' אלהי // במצות הגביר המרומם כמ"ר // גד בכ"ר שמואל פואה יצ"ו Publication : בפיסא [= be-pîsa’ : A Pise] : גד נן שמואל פואה [= Gad ben Shemuel Poah], 539 [1779/1780] (Nella stamperia di Venture di Samuel Fua con sovrana permissione)Description : f. [1], 453-653, [1] ; in-8° (17 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_043_1] (1 ex.).
ספר // נביאים ראשונים // ואלו הם // יהושע . שופטים . שמואל // מלכים // ובגיליון יבאו הקרי וכתיב // אין נעדר בו // מוגה כדין וכהלכה בשום // שכל במקרא // הובא אל בית הדפוס מידי נדיב לב ה"ה // כמ"ר מאיר דא זארה יצ"ו // לזכות את הרבים // בויניציאה // שנת ששון ושמ"חה ימ"צא בה Publication : בויניציאה [= A Venise] : מאיר דה זארה [= Meïr da Zarah], 500 [1740/1741] (Nella Stamparia Vendramina)Description : f. [1], 1-179 [lac. 180] ; in-8° (20 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_021] (1 ex.).
ספר // עזרת הסופר // תקון סופרים // סדר פרשיות כל השנה // עם נקודות וטעמים // וההפטרות מסודרות בכל ספר וספר // מחמשה חומשי תורה // עם כמה שורות שצריך לכתוב בספר תורה בכל עמוד ועמוד וכמה // תיבות בכל שורה ושורה כדי שיבא הספר כולו ווי העמודים (מלבד // ב"ה שמ"ו) עם ציון אותם שמות הקדש שהסופרים מספקים בהם // שצריך לקדשם ושאר הדברים הצריכים באותיות גדולות וכו' // מחובר לו סימני העולים של מנחה בשבת ושני וחמישי ויום // שבת קדש והמפטיר בצורת כוכב להזהרת המעיין בו לקרוא // בספר תורה וגם לוח של פרשיות המועדים הכל // מתוקן כראוי על כל אשר יצאו לאור הדפוס עד היום Publication : באמשטרדם [A Amsterdam] : יהודה פיזא [Yehudah Piza], 5529 [1769/1770] (Gerard Yohan Yonson)Description : f. [12], 2-65, [3], 4-26 ; in-8° (19 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_042] (1 ex.).
livre
ספר // עץ חיים // אדער // דייתשע איבערזעטצונג // דער // חמשה חומשי תורה // נעבזט // חומש מגילות אונד הפטרות. // פאן דעם געלעהרטען אונד אללגעמיין געשאטצטען מ. מענדעלזזאהן // זולצבאך // שנת ה"ת"ק"צ"ד לב"ע. // פיערטע דורכאויש פערבעשערטע אויפלאגע Publication : זולצבאך [Sultzbach] : S. Arnstein und Sohne, 5594 [= 1834]Description : f. [1], 1, 3-319, [1] ; in-8° (17.5 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_056] (1 ex.).
livre
ספר // קריאי מועד // אשר יקראו אותם בני ישראל פסח בפסח ועצרת // בעצרת וחג בחג והוא סדר שביעי של פסח // כפי התקון של חמדת ימים // ותיקון ליל שבועות ושמנו כוכב ראשם כזה * // אשר כל ג' פסוקי' למי שרוצה לקיים // דברי האריא"ל והשאר הבוחר יבחר: // וסדר // הושענא רבא והוא משנה תורה כולה . ותהלים // כולו עם סליחות כמנהג ומאמרים מעין יעקב // ומדרש רבות השייכים לשבועות וה"ר והאדרות // ואדרת משפטים וספרא // דצניעותא // מוגהים מזהר האריאל זלה"ה: ותפלת אליהו // ז"ל ומס' תמיד הכל כאשר לכל באו בכרך זה לבל יצטרך // עוד לשום ספר לקרי"אה נאמנה של הלילות האלו כאשר // יראה הרואה // בקושטאנדינה // תחת ממשלת אדוננו המלך שולטן מחמוד יר"ה // בשנת ובאר על הלחות למ"ען ירו"ץ קורא בו לפ"ק // הביאו לבית הדפוס הח' הנעלה כמ"הר דוד ן' פורנה נר"ו // בדפוס הח' המ' כמ"הר יונה בכמוהרר יעקב זלה"ה Publication : בקושטאנדינה [= A Constantinople] : דוד ן' פורנה [David ben Pornah], 496 [1736/1737] (יונה בן יעקב [Yonah ben Jacob])Description : f. [1], 1-38, [1], 1-144, [1], 1-75, [1] ; in-8° (16 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [SID_402] (1 ex.).
livre
ספר // שאלות ותשובות // נחמדים ויקרים . מאירים כספירים . האיר ברקאי ער שבהברן היא קרית ספר // שחיבר רבינו הגדול רבן של בני הגולה נ"י ע"ה פ"ה כמוהר"ר מאיר נ"ע שהי' אב"ד // ור"מ ונהג נשיאתו בק"ק קראקא וק"ק לובלין ומשם יצא אורו לעולם הוא המאור // הגדול אשר רבים הלכו לאורו מזוקק זיקוקין דנורא יצא מפיו פה קדוש יאמר דבר // זה כששומעו קולו יוצא מפורש ושום שכל להבין ולהורות וקולו הולך על ארבע // טורים . כולם אהובים וברורים . ואליו נתאספו העדרים מעדרי צאן קדשים וכד קומו // ממתיבת' ונפצי גלימייהו הוי מכסי אבקייהו לשמשא אבק לשון מדברת גדולות // הראה לנו באספקלריא שכלו הזך והבהיר ורוב' דעלמא רובא ככולה הי' מריצים // אליו אגרתיהם בשאלות והשיב לשואלי דבר דבר על אופניו ונקרא שם הספר // מנהיר עיני חכמים בהלכה . כמבואר בהקדמת בנו הגאון מוה"רר גדלי' אשר // עשה על ככה . ויען שטעם המה הנמצאים בין העברים . וכמטמונים יחפשו // אותם מן החורים . דפסתי אותו שנית בעיון ובהגהות ישרים . ומועט // דפסתי כדי לכוון מלאכתי במוע"ט ונעשה תם משלימים ומאירים דבריהם // באותיות דיו ונייר . מבלי שום דבר לשייר . אף הדברים על הגליון לצייר . // למצוא בהדף עין דברי הביאורים . וזכותו יגן עלינו לדור דורים . עד עמוד // הכהן לתומים ואורים: // נדפס ע"י הר"ר משה מיי' // פה ק"ק מיץ יע"א // תחת ממשלת אדונינו המלך האדיר האהוב לואי ט"ו השם ירום הודו ויתנשא מלכותו // אמן: // לסדר ולפרט // וימצא אתו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת Publication : מיץ = Metz : 'משה מיי [Mosheh Maï], 529 [1769] (Joseph Antoine)Description : f. [3], 1-77 ; in-f° (32.5 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [RSP_013] (1 ex.).
livre
ספר // שבועה טוב // דאכלהו סדר אלהבדלה כמאל // בחרוף כבאר גדד מאזאלו מן פבריכתהם // ומעשה אליהו הנביא כמאל באלערבי // ואלדינים מתאע אלהבדלה באלערבי // ופיוט לכבוד חמדת לבבי // ואלפזמונים ואלפרשיות מתאע לילת אלאחד // ופי אכרהו קדוש ליל שבת // אנטבע בתונס // במטבעת מרדכי וזאן ואחיו יצ"ו Publication : בתונס [= A Tunis] : מרדכי וזאן ואחיו [= Mordekay Uzan et ses frères], [ca 1900]Description : f. [1], 2-23 [lac. 24 ?], p. [1], 2-16 ; (15 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [SID_415] (1 ex.).
livre
ספר // תהלים // נדפס מחדש מה טובו ומה יופיו . כל שמעי שמעו . יבקשוהו ככסף יחפשוהו כמטמונים . // מי ראה כאלה פסל אצ הראשונים . ישמחו ויגילו כל // העם אשר בשער . אנשים ונשים וטף ושב ונער . // באותיות אין ערוך אלימו מאירים ומזהירים . יביטו // לראות גם העורים . ובהגה אין כמוה לישר הדורים. // בעזרת המאיר לארץ ולדרים : נדפס // פה ליוורנו יע"א // שנת וכל אשר יעשה יצליח: // בדפוס המשובח // של החכם כמוהר"ר אליעזר סעדון נר"ו Publication : פה ליוורנו [= Ici à Livourne] : אליעזר סעדון [Eliezer Saadoun], 557 [1797/1798]Description : f. [4], 1-96 ; in-8° (17 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_048] (1 ex.).
livre
ספר במדבר // חמשה // חומשי תורה // והוא // תקון סופרים // הוגה ע"פ דקדוק לשונינו הקדש היטב הדק בעיון נמרץ מזוקק שבעתיים כסולת נקיה׃ // מכל טעות ושגיאה׃ לכתוב ולהגיה ממנו ספר תורה . כדת וכדין וכשורה׃ // עם פירוש רש"י זלה"ה // ופירוש הרב דון יצחק // אברבנאל // ועוד נתוספו בו חדושים מאמ"ו הגאון הגדול כבוד מוהר"ר שאול נר"ו // אב"ד ור"מ דקהלתינו יע"א ושאר דברים טובים והעלינו שמו // החצר החדשה // ע"ד הגמרא פסחים דף צ"ב מאי החצר החדשה שחדשו בו דברים כו' ועוד נוסף טעם הגון // לקריאת שם זה . כי שתי מלות החצר החדשה עולה מספרם במספר // ב' שמות שמואל אברהם המביאים ספר יקר ונחמד זה לבית הדפוס // ה"ה שלוחי צבור פה קהלתינו ק"ק אשכנזים יצ"ו האלוף המרומם כהר"ר // שמואל והאלוף המרומם כהר"ר אברהם סג"ל לזכות את הרבים // וכן שלמים המתאוים להנות מצוף דבש זמרת אר"ש דברי הרב // המחבר זצ"ל אשר כל דבריו נחמדים ומתוקים ליישב כל דקדוקי // הפסוקים אשר לב כל משכיל יפול עליהם . וישתומם על מראה דברי // הפסוקים אשר יקשה להולמם . הוא מישבם בטוב טעם ודעת // וזכות הרבים יעמוד להם׃ // באמשטרדם // נדפס ע"י כהר"ר // ליב זוסמנש // בשנת אז ישיר לפ"ק Publication : באמשטרדם [= A Amsterdam] : שמואל ואברהם [Shemuel et Abraham d'Amsterdam], 528 [1768/1769] (ליב זוסמנש [Leib Zusmans])Description : f. [1], 2-79, [1], 2-4 [lac. 5-6] ; (24.5 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_039] (1 ex.).
livre
ספר במדבר // עם הפטרות כל השנה כפי מנהג // כל הקהלות הקדושות // השייכות אליו אחר כל פרשה ופרשה. ובסופו הפטרות המיוחדות // לראש חדש . עם פרשת המפטיר הבאים בספר הזה׃ // הוגה בעיון נמרץ בדקדוק האותיות הן חסר הן יתר // כתקון סופרים ובנקודות וטעמים וקרי וכתיב // והפסקות הפרשיות . // ותר"יג מצות . // מלאכת מחשבת הנחמד ומשכיל כמ"ר גד // בן הגביר כמ"ר שמואל פואה י"צו // לזכות את הרבים . // בויניציאה // שנת שבעינו מטובך לפ"ק Publication : בויניציאה [= A Venise] : גד בן שמואל פואה [Gad ben Shemuel Poah], 515 [1755/1756] (Bragadini)Description : f. [1], 2, [1], 4, [1], 6-119, 119-126 ; in-12° (11.5 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_028] (1 ex.).
livre
ספר בראשית // חמשה // חומשי תורה // והוא // תקון סופרים // הוגה ע"פ דקדוק לשונינו הקדש היטב הדק בעיון נמרץ מזוקק שבעתיים כסולת נקיה׃ // מכל טעות ושגיאה׃ לכתוב ולהגיה ממנו ספר תורה . כדת וכדין וכשורה׃ // עם פירוש רש"י זלה"ה // ופירוש הרב דון יצחק // אברבנאל // ועוד נתוספו בו חדושים מאמ"ו הגאון הגדול כבוד מוהר"ר שאול נר"ו // אב"ד ור"מ דקהלתינו יע"א ושאר דברים טובים והעלינו שמו // החצר החדשה // ע"ד הגמרא פסחים דף צ"ב מאי החצר החדשה שחדשו בו דברים כו' ועוד נוסף טעם הגון // לקריאת שם זה . כי שתי מלות החצר החדשה עולה מספרם במספר // ב' שמות שמואל אברהם המביאים ספר יקר ונחמד זה לבית הדפוס // ה"ה האלוף המרומם כהרר שמואל יצ"ו ומשותפו האלוף המרומם כהר"ר // אברהם יצ"ו שלוחי צבור פה קהלתינו ק"ק אשכנזים יצ"ו . לזכות את // הרבים וכן שלמים המתאוים להנות מצוף דבש זמרת אר"ש דברי הרב // המחבר זצ"ל אשר כל דבריו נחמדים ומתוקים ליישב כל דקדוקי הפסוקים // אשר לב כל משכיל יפול עליהם . וישתומם על מראה דברי הפסוקים אשר // יקשה להולמם . הוא מישבם בטוב טעם ודעת . וזכות הרבים יעמוד להם׃ // באמשטרדם // נדפס ע"י כהר"ר // ליב זוסמנש // בשנת אז ישיר לפ"ק Publication : באמשטרדם [= A Amsterdam] : שמואל ומשותפו אברהם [Shemuel et son associé Abraham], 527 [1767/1768] (ליב זוסמנש [Leib Zusmans])Description : f. [2], 1-165, 1-5 [lac.?] ; in-4° (25 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_038] (1 ex.).
livre
ספר דברים // חמשה // חומשי תורה // והוא // תקון סופרים // הוגה ע"פ דקדוק לשונינו הקדש היטב הדק בעיון נמרץ מזוקק שבעתיים כסולת נקיה׃ // מכל טעות ושגיאה׃ לכתוב ולהגיה ממנו ספר תורה . כדת וכדין וכשורה׃ // עם פירוש רש"י זלה"ה // ופירוש הרב דון יצחק // אברבנאל // ועוד נתוספו בו חדושים מאמ"ו הגאון הגדול כבוד מוהר"ר שאול נר"ו // אב"ד ור"מ דקהלתינו יע"א ושאר דברים טובים והעלינו שמו // החצר החדשה // ע"ד הגמרא פסחים דף צ"ב מאי החצר החדשה שחדשו בו דברים כו' ועוד נוסף טעם הגון // לקריאת שם זה . כי שתי מלות החצר החדשה עולה מספרם במספר // ב' שמות שמואל אברהם המביאים ספר יקר ונחמד זה לבית הדפוס // ה"ה שלוחי צבור פה קהלתינו ק"ק אשכנזים יצ"ו האלוף המרומם כהר"ר // שמואל והאלוף המרומם כהר"ר אברהם סג"ל לזכות את הרבים // וכן שלמים המתאוים להנות מצוף דבש זמרת אר"ש דברי הרב // המחבר זצ"ל אשר כל דבריו נחמדים ומתוקים ליישב כל דקדוקי // הפסוקים אשר לב כל משכיל יפול עליהם . וישתומם על מראה דברי // הפסוקים אשר יקשה להולמם . הוא מישבם בטוב טעם ודעת // וזכות הרבים יעמוד להם׃ // באמשטרדם // נדפס ע"י כהר"ר ליב בן כהר"ר משה זוסמנש זצ"ל // בשנת אז ישיר לפ"ק Publication : באמשטרדם [= A Amsterdam] : שמואל ואברהם [Shemuel et Abraham d'Amsterdam], 528 [1768/1769] (ליב בן משה זוסמנש [Leib ben Mosheh Zusmans])Description : f. [2], 2-131, [1], 2-6 ; (25 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_040_A] (3 ex.).
livre
ספר ויקרא // חמשה // חומשי תורה // והוא // תקון סופרים // הוגה ע"פ דקדוק לשונינו הקדש היטב הדק בעיון נמרץ מזוקק שבעתיים כסולת נקיה׃ // מכל טעות ושגיאה׃ לכתוב ולהגיה ממנו ספר תורה . כדת וכדין וכשורה׃ // עם פירוש רש"י זלה"ה // ופירוש הרב דון יצחק // אברבנאל // ועוד נתוספו בו חדושים מאמ"ו הגאון הגדול כבוד מוהר"ר שאול נר"ו // אב"ד ור"מ דקהלתינו יע"א ושאר דברים טובים והעלינו שמו // החצר החדשה // ע"ד הגמרא פסחים דף צ"ב מאי החצר החדשה שחדשו בו דברים כו' ועוד נוסף טעם הגון // לקריאת שם זה . כי שתי מלות החצר החדשה עולה מספרם במספר // ב' שמות שמואל אברהם המביאים ספר יקר ונחמד זה לבית הדפוס // ה"ה שלוחי צבור פה קהלתינו ק"ק אשכנזים יצ"ו האלוף המרומם כהר"ר // שמואל והאלוף המרומם כהר"ר אברהם סג"ל לזכות את הרבים // וכן שלמים המתאוים להנות מצוף דבש זמרת אר"ש דברי הרב // המחבר זצ"ל אשר כל דבריו נחמדים ומתוקים ליישב כל דקדוקי // הפסוקים אשר לב כל משכיל יפול עליהם . וישתומם על מראה דברי // הפסוקים אשר יקשה להולמם . הוא מישבם בטוב טעם ודעת // וזכות הרבים יעמוד להם׃ // באמשטרדם // נדפס ע"י כהר"ר // ליב זוסמנש // בשנת אז ישיר לפ"ק Publication : באמשטרדם [= A Amsterdam] : שמואל ואברהם [Abraham et Shemuel d'Amsterdam], 528 [1768/1769] (ליב זוסמנש [Leib Zusmans])Description : f. [1], 2-76, [1], 2-5 ; (25 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_041_1] (1 ex.).
livre
ספר ויקרא // עם ג' תרגומים וימש // מגילות וההפטרת // ועם פירושים נחמדים והוגה // בהשקפה גדולה ובעיון נמרץ // מפי סופרים וספרים // במצות ובהוצאות // ה"ה הקצין הר"ר יהודא // בהמנוח יר"ר הירץ בער // ז"ל׃ והמופלא מ' אהרן // בה"ה הרב מהור"ר // ישראל סג"ל זצ"ל׃ והקצין // הר"ר אהרן בהקצין פ"ו ה"רר // שאול יצ"ו׃ //בשנת הלא כתבתי לך // שלש' במעצו' ודעת לפ"ק׃ // בפרנקפורט דאדר Publication : בפרנקפורט דאדר [= A Frankfort d'Oder] : יהודא בן הירץ בער [Yehuda ben Hertz Beer], 506 [1746/1747] (גרילא [Grilo])Description : f. [1], 411-526, [1], 97-120, 1-23 ; in-4° (21 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_023] (1 ex.).
livre
ספר ויקרא // עם הפטרות כל השנה כפי מנהג // כל הקהלות הקדושות // השייכות אליו אחר כל פרשה ופרשה. ובסופו הפטרות המיוחדות // לראש חדש . עם פרשת המפטיר הבאים בספר הזה׃ // הוגה בעיון נמרץ בדקדוק האותיות הן חסר הן יתר // כתקון סופרים ובנקודות וטעמים וקרי וכתיב // והפסקות הפרשיות . // ותר"יג מצות . // מלאכת מחשבת הנחמד ומשכיל כמ"ר גד // בן הגביר כמ"ר שמואל פואה י"צו // לזכות את הרבים . // בויניציאה // שנת שבעינו מטובך לפ"ק Publication : בויניציאה [= A Venise] : גד בן שמואל פואה [Gad ben Shemuel Fuah ], 515 [1755/1756] (Bragadini)Description : f. [lac. p. de t.], [3], 5-114 ; in-12° (12 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_027] (1 ex.).
ספר עץ שתול // והוא // ספר עקרים // שחבר החכם השלם איש האלהי מרנא ורבנא // יוסף אלבו זצ"ל // עם ביאור טוב ויפה אף נעים מספיק בלשון צח ורחב חברו האלוף התורני מוהר"ר גדליה // בן הר"ר שלמה יצ"ו . וקרא אותו בשם שרשים ועוד הוסיף בו נופך משלו . קצת // ענפים נושאים פרי טוב מיוסדים על אדני פז בדברים נכבדים ויקרים במקראי קודש // ובמדרשי חז"ל השייכים ומתגוללים לענייני הספר וקרא אותו בשם ענפים גם הוסיף בו מראה // מקום על הפסוקים והמדרשים הבאים בזה הספר ובהיות שעתה נשלם כל חלקי האילן // והם עקרי"ם שרשי"ם וענפי"ם ועלי"ן שהן המראה המקומות על כן קרא הספר הזה בכלל בשם // עץ שתול על שם הכתוב והיה כעץ שתול על פלגי מים וגו' // בדפוס של הרבני מהרור דוד מדפיס יצ"ו: בשנת תקצ"ו לפ"ק // בסדילקאב Publication : בסדילקאב [= A Sudilqov] : דוד מדפיס [= David Madpis], 596 [= 1836] Description : f. [2], 4, 3-98 ; in-f° (37 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [RAB_070] (1 ex.).
livre
ספר שמות // עם הפטרות כל השנה כפי מנהג // כל הקהלות הקדושות // השייכות אליו אחר כל פרשה ופרשה. ובסופו הפטרות המיוחדות // לראש חדש . עם פרשת המפטיר הבאים בספר הזה׃ // הוגה בעיון נמרץ בדקדוק האותיות הן חסר הן יתר // כתקון סופרים ובנקודות וטעמים וקרי וכתיב // והפסקות הפרשיות . // ותר"יג מצות . // מלאכת מחשבת הנחמד ומשכיל כמ"ר גד // בן הגביר כמ"ר שמואל פואה י"צו // לזכות את הרבים . // בויניציאה // שנת שבעינו מטובך לפ"ק. Publication : בויניציאה [= A Venise] : גד בן שמואל פואה [Gad ben Shemuel Fuah], 515 [1755/1756] (Bragadini)Description : f. [2], 3-154 ; in-12° (12 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_026] (1 ex.).
ספר תרי עשר עם פירוש רבי דוד קמחי מוגה עם רב העיון על ידי פרנקישקוש וואט"בלוש / Dawid Qimhî Publication : Parisiis [= Paris] : Ex officina Roberti Stephani..., 299 [1539] Description : 7 parties ; pagination multiple ; in-4° (23 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_004] (1 ex.).
 <<    1  ...  46  47  48  49    >>
Log in to create new lists.
Réseau des bibliothèques de la ville de Nîmes

Powered by Koha