0_A_Gallica_Livres Subscribe to this list

| Select titles to:
livre
ספר ויקרא // עם הפטרות כל השנה כפי מנהג // כל הקהלות הקדושות // השייכות אליו אחר כל פרשה ופרשה. ובסופו הפטרות המיוחדות // לראש חדש . עם פרשת המפטיר הבאים בספר הזה׃ // הוגה בעיון נמרץ בדקדוק האותיות הן חסר הן יתר // כתקון סופרים ובנקודות וטעמים וקרי וכתיב // והפסקות הפרשיות . // ותר"יג מצות . // מלאכת מחשבת הנחמד ומשכיל כמ"ר גד // בן הגביר כמ"ר שמואל פואה י"צו // לזכות את הרבים . // בויניציאה // שנת שבעינו מטובך לפ"ק Publication : בויניציאה [= A Venise] : גד בן שמואל פואה [Gad ben Shemuel Fuah ], 515 [1755/1756] (Bragadini)Description : f. [lac. p. de t.], [3], 5-114 ; in-12° (12 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_027] (1 ex.). Place hold
ספר עץ שתול והוא ספר עקרים שחבר החכם השלם... יוסף אלבו זצ"ל עם ביאור... מוהר"ר גדליה בן הר"ר שלמה יצ"ו . וקרא אותו בשם שרשים ועוד הוסיף בו נופך משלו... וקרא אותו בשם ענפים Publication : בסדילקאב [= A Sudilqov] : דוד מדפיס [= David Madpis], 596 = 1835Description : f. [2], 4, 3-98 ; in-f° (37 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [RAB_070] (1 ex.). Place hold
livre
ספר פירות גינוסר... שם האחד פרי חדש... ושם השני זית רענן יפה פרי תאר... כמוהר"ר חיים ן' עטר Publication : באמשטרדם [A Amsterdam] : יוסף דיין [Yosef Dayyan], 502 [1742]Description : f. [4], 1-275 ; in-f° (33 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [RAB_038 A] (2 ex.). Place hold
livre
ספר שאלות ותשובות... שחיבר... כמוהר"ר מאיר... ונקרא שם הספר מנהיר עיני חכמים בהלכה . כמבואר בהקדמת בנו הגאון מוה"רר גדלי' Publication : מיץ = Metz : Joseph Antoine, 529 [1769] ('משה מיי [= Mosheh Maï])Description : f. [3], 1-77 ; in-f° (32.5 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [RSP_013] (1 ex.). Place hold
livre
ספר שמות // עם הפטרות כל השנה כפי מנהג // כל הקהלות הקדושות // השייכות אליו אחר כל פרשה ופרשה. ובסופו הפטרות המיוחדות // לראש חדש . עם פרשת המפטיר הבאים בספר הזה׃ // הוגה בעיון נמרץ בדקדוק האותיות הן חסר הן יתר // כתקון סופרים ובנקודות וטעמים וקרי וכתיב // והפסקות הפרשיות . // ותר"יג מצות . // מלאכת מחשבת הנחמד ומשכיל כמ"ר גד // בן הגביר כמ"ר שמואל פואה י"צו // לזכות את הרבים . // בויניציאה // שנת שבעינו מטובך לפ"ק. Publication : בויניציאה [= A Venise] : גד בן שמואל פואה [Gad ben Shemuel Fuah], 515 [1755/1756] (Bragadini)Description : f. [2], 3-154 ; in-12° (12 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_026] (1 ex.). Place hold
ספר תרי עשר עם פירוש רבי דוד קמחי מוגה עם רב העיון על ידי פרנקישקוש וואט"בלוש / Dawid Qimhî Publication : Parisiis [= Paris] : Ex officina Roberti Stephani..., 299 [1539] Description : 7 parties ; pagination multiple ; in-4° (23 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_004] (1 ex.). Place hold
livre
פירוש רש"י Publication : Venise : Aloïse Bragadini, 334 [= 1574/1575]Description : f. [lac. p. de t.], 2-266 [i.e.268] ; in-f° (30 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [RAB_005] (1 ex.). Place hold
livre
רב אלפס // הלכות רבינו יצחק אלפסי מסכת ברכות // עם כל המעלות הנמצא בספר רב אלפס הראשונים שהי' נדפסים בסאביוניטא. // והאחרונים באמשטרדם. עם כל המפורשי' ואשר סביב לו יחנה הר"י. והשלטי // גבורי' חדושי אנשי שם מהר"ם טוקטין תומת ישרי' מהרן שפיר וכדומיהן // ודיני מרדכי . עם סימני אותות למען ימצא הקורא מיד מבוקשו ולא תחסור // כל דבר אף התוספתת ועם הגהות אלפסי מספר דרך תמים ולזאת עשיתי סימן // כזה [ ] ראה זה חדש . וישן שמפני חדש תוציאו עשיתי סימן כזה ( ) ולא תאמרו // הראשונים היה טובים מאלה כי הגדלתי והוספתי על כל אשר היה לפני כי שם בלל // כל כתבי קודש והאותיות בנס עומדי' אורך היריעה דק מחוספס על שפת // היריעה עד שקצרה מהחיל בקמ' המאור הגדול וקטן עם מלחמות ה' // וסרח העודף תזרי"ח מעבר לדף שני שלח במקומו . ואחשבה לדעת // שיחדיו יהי' תמים זה מול זה משני עבריה' הם כתובים מצד אחד // המלחמו' ה' ומצד השני השגת הראב"ד ושניהם לדבר אחד // נתכוונו להיות משמרתם ביד אית"מר הילכתא כוותי' דרבינו הגדול ברי"ף ז"ל ונכון הדב' לעשו' מדור // בפני עצמו ובקרבכם אל מלחמות ה' והמאור // הגדול תמצ' הציונים אשר הצבתי לדע' // תמא אהיבא דף קאי בדברי רבינו וסימנא דמינכ' בהאלפסי שמתי איש על ידו * // לדגליהם ולא שיירתי דבר באלפ"ס המראה מקום מכל דף ודף בהגמרא מקו' // מוצא דברי רבינו דסלקא שמעתא אליבא דהלכתא למען היות ביד כל // אדם לאחדים. לשתות בצמא דברי שניהם כשותה מים // מכדים. וכולם עליהם חדים. שלא יהי' // בידם כבדים. נדפסו בכרכי' // קטני' ונחמדים: // פה ק"ק מיץ יע"א // בשנת תק"ל לפ"ק // כבר נשמע קול הרו"אים באספקלירא המאירה. בקן קולמסא לשמור דרך עץ // החיים שלא יבואו זרים לעשות כמוהו ואפס קצהו דפסתי בסוף מסכת ביצה // ואמרתי לחברם אל אוהל מו"עד בהתחלת מסכת שבת ושמה יאספו כל האדירים // הגאונים אשר נתנו עידיהון ויצדקו ועל הכלל כולה יצאו להדפיס כל מסכת הש"ס // בכרך קטן והרי"ף אצל כל מסכת ומסכת עם כל המפרשים ונושאי כליהם. // עיניכם תחזינה משרים Publication : מיץ [Metz] : [s.n.], 530 [1770/1771]Description : f. [1], 2-130 [i.e.135], [1], [lac. 127] 128-170 [i.e.177] ; in-8° (20cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TAL_054] (1 ex.). Place hold
livre
שירה חדשה [= Šîrah ḥadašah...] Publication : In Matoua : רפאל חיים מאיטליא [= Rafael Hayim d'Italie], 504 [= 1744]Description : 8 fnc ; in-4° (24 cm).Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [Ms 300] (1 ex.). Place hold
שפר התקונים // קריאה נאמנה חק לישראל הוא הני קראי" דח"נה ליל // התקדש חג השבועות . ברם עיקר שרשוהי // מהתנא רשב"י זי"ע // מושיע ורב חסן ישועות . וכבוד אלהים // הס"דר דבר מפום בדת"א רבינו האר"י זצל וראה // זה חדש דברים אחדי"ם סדרי" // בירורין וכונות פשוטות יסודי" התו"רה והלכות // דעו"ת . ועל כל כבוד כאן בתחלה אמרי קדוש // הרב הגדול הרמ"ז ז"ל עיר וקדיש גלי חזיא כגובה // הרזי"ם ויטע אהלי" עשר נטיעות . // הן כל יקר ראתה עיני אני המגיה ידי תביאנה לזכות // הרבים למען ישמע"ו ולמען ילמדו לעבוד עבודת ה' אל // למושעות: // נדפס // פה ליוורנו יע"א // שנת הרשום בכתב אמת (לפ"ק) // בדפוס החכם כמוהר"ר אליעזר סעדון נר"ו Publication : ליוורנו [= Livourne] : אליעזר סעדון [= Eliezer Saadoun], 551 [= 1791/1792]Description : f. [1], 2-56, 51, 57-88, 65-68, 93-96 ; in-8° (18 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [SID_408] (1 ex.). Place hold
תורת יהוה תמימה // חמשה חומשי תורה // יפה וברה ותמה... על פי מקרא גדולה׃ דפוס של בומבורגי ומקרא קטנה // שנת ד"ש כמבואר בספר אור תורה... כאשר הודפוס // באמשטרדם על ידי... מהורר איצק // פרעמסלא זצ"ל מפראג׃ // ועתה האיר ה' את רוחו של מהור"ר יצחק איצק בהמנוח כהר"ר שאול ז"ל מק"ק ליסא... לדבק התורה ותרגום אונקלוס בדף הדבוק ולמטה מהן // שני ראשי המפרשים פירוש רש"י ופירוש... משה אלשיך... ופי' הרב בעל הטורים... ובעל תולדות אהרן... עם פירש // הרב מהור"ר משה אלשיך ועל ההפטורת שפרושו אינו מצוי אצלינו משארי המפורשים הנמצאים כגון פי' רד"ק או באר // יצחק... שבח לאל אשר זכני להתחיל לדפוס פה ק"ק פ"פ דאדר יום ה' ו' אדר שני // בשנת ויצא יצחק לשוח בשדה לפ"ק // במצות ובהוצאת... כהר"ר שמואל בהמנוח הר"ר יהודא ליב // ז"ל מק"ק הלבר שטאט... בדפוס האדון החסיד א"ה דאקטר ופראפעסר גרילא Publication : פ"פ דאדר [= Frankfort d'Oder] : שמואל בן יהודא ליב [= Shemuel ben Yehuda Leib ], 521 [1761/1762] (גרילא [= Grilo])Description : f. [1], 2-332 [lac. 22-23], 331-334, [1], 336-373 [lac. 374] ; in-4° (24 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_029] (1 ex.). Place hold
livre
תלמוד בבלי עם פירוש רש"י Publication : [Cracovie] : [Isaac ben Aaron Prostitz], [1616-1620]Description : f. [lac. p. de t.], [365] ; in-4° (20 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TAL_029] (1 ex.). Place hold
תפלה // כמנהג אשכנז Publication : Metz : J. Charleville, 5627 [1867/1868] (J. Mayer)Description : p. [2], 3-310, [2] ; (18 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [SID_307] (1 ex.). Place hold
 <<    1  ...  47  48  49  >  >>
Log in to create new lists.
Réseau des bibliothèques de la ville de Nîmes

Powered by Koha