0_A_Gallica_Livres Subscribe to this list

| Select titles to:
livre
שירה חדשה [= Šîrah ḥadašah...] Publication : In Matoua : רפאל חיים מאיטליא [= Rafael Hayim d'Italie], 504 [= 1744]Description : 8 fnc ; in-4° (24 cm).Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [Ms 300] (1 ex.).
שפר התקונים // קריאה נאמנה חק לישראל הוא הני קראי" דח"נה ליל // התקדש חג השבועות . ברם עיקר שרשוהי // מהתנא רשב"י זי"ע // מושיע ורב חסן ישועות . וכבוד אלהים // הס"דר דבר מפום בדת"א רבינו האר"י זצל וראה // זה חדש דברים אחדי"ם סדרי" // בירורין וכונות פשוטות יסודי" התו"רה והלכות // דעו"ת . ועל כל כבוד כאן בתחלה אמרי קדוש // הרב הגדול הרמ"ז ז"ל עיר וקדיש גלי חזיא כגובה // הרזי"ם ויטע אהלי" עשר נטיעות . // הן כל יקר ראתה עיני אני המגיה ידי תביאנה לזכות // הרבים למען ישמע"ו ולמען ילמדו לעבוד עבודת ה' אל // למושעות: // נדפס // פה ליוורנו יע"א // שנת הרשום בכתב אמת (לפ"ק) // בדפוס החכם כמוהר"ר אליעזר סעדון נר"ו Publication : ליוורנו [= Livourne] : אליעזר סעדון [= Eliezer Saadoun], 551 [= 1791/1792]Description : f. [1], 2-56, 51, 57-88, 65-68, 93-96 ; in-8° (18 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [SID_408] (1 ex.).
תורת יהוה תמימה // חמשה חומשי תורה // יפה וברה ותמה... על פי מקרא גדולה׃ דפוס של בומבורגי ומקרא קטנה // שנת ד"ש כמבואר בספר אור תורה... כאשר הודפוס // באמשטרדם על ידי... מהורר איצק // פרעמסלא זצ"ל מפראג׃ // ועתה האיר ה' את רוחו של מהור"ר יצחק איצק בהמנוח כהר"ר שאול ז"ל מק"ק ליסא... לדבק התורה ותרגום אונקלוס בדף הדבוק ולמטה מהן // שני ראשי המפרשים פירוש רש"י ופירוש... משה אלשיך... ופי' הרב בעל הטורים... ובעל תולדות אהרן... עם פירש // הרב מהור"ר משה אלשיך ועל ההפטורת שפרושו אינו מצוי אצלינו משארי המפורשים הנמצאים כגון פי' רד"ק או באר // יצחק... שבח לאל אשר זכני להתחיל לדפוס פה ק"ק פ"פ דאדר יום ה' ו' אדר שני // בשנת ויצא יצחק לשוח בשדה לפ"ק // במצות ובהוצאת... כהר"ר שמואל בהמנוח הר"ר יהודא ליב // ז"ל מק"ק הלבר שטאט... בדפוס האדון החסיד א"ה דאקטר ופראפעסר גרילא Publication : פ"פ דאדר [= Frankfort d'Oder] : שמואל בן יהודא ליב [= Shemuel ben Yehuda Leib ], 521 [1761/1762] (גרילא [= Grilo])Description : f. [1], 2-332 [lac. 22-23], 331-334, [1], 336-373 [lac. 374] ; in-4° (24 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TNK_029] (1 ex.).
livre
תלמוד בבלי עם פירוש רש"י Publication : [Cracovie] : [Isaac ben Aaron Prostitz], [1616-1620]Description : f. [lac. p. de t.], [365] ; in-4° (20 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [TAL_029] (1 ex.).
תפלה // כמנהג אשכנז Publication : Metz : J. Charleville, 5627 [1867/1868] (J. Mayer)Description : p. [2], 3-310, [2] ; (18 cm)Disponibilité : Non empruntable : Patrimoine [SID_307] (1 ex.).
 <<    1  ...  47  48  49  >  >>
Log in to create new lists.
Réseau des bibliothèques de la ville de Nîmes

Powered by Koha