0_A_Gallica_Livres S'abonner à cette liste

| Documents sélectionnés :
מחזור // לראש השנה . ויום הכפורים // כמנהג ק"ק ספרדים // מתוקן בכרך קטן ובסדר נאה ויפה // והוספנו בו הרבה דברים והוגה // בעיון ובדקדוק ובהשגחה // פרטית כאשר עיני // הקורא תחזינה // מישרים. // באמשטרדם // בדפוס ובבית // כהר"ר שלמה בן כהר"ר יוסף כ"ץ // זצ"ל פרופס מוכר ספרים: // בשנת בעת רצון עניתיך לפ"ק   Publication : שלמה בן יוסף פרופס [= Shelomoh ben Yosef Proops] 1712 . f. [lac. p. de t.], 2-44, [1], 311-468 , Texte en carré ponctué, rubriques en rashi. - Le titre est pris à la 2ème partie du volume. La 1ère partie qui est sans lacune, à l'exception de la page de titre, comprend les zemîrôt et les offices quotidiens du matin (šaḥarît), de l'après-midi (minḥah) et du soir (`arbît) in-8° (11 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (SID_002) .
מחזור // לראש השנה ויום הכפורים // כמנהג רייסין וליטא פיהם ומעהרין // עם פירוש לשון הקודש ועם פירוש לשון אשכנזי המועתק ללשון מדברת הנהוג בינינו ובנקודות // להיות דבר השוה לכל נפש כקטון כגדוך: // עם הקריאות מהמועדים ועם הטעמים על מקראי קודש אשר יקראו אותם במועדם כי טוב טעם ודעת יבינו במקרא // וכעת הוספנו הפי' על ההפטרות בל' אשכנז אשר העתקנו מהעשרים וארבע למען יבינו הכל וימצאו כחפץ לבבם // והצגנו התפלה והשמ"ע על // נוסח ספרד // חלק ראשון // בדפוס הרבני מהורר אברהם שלום נ"י שאדאוו // בזיטאמיר // בשנת תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו לפ"ק   Publication : אברהם שלום שאדאוו [= Abraham Shalom Shadowo] 1868 . f. [1], 2-154 , Titre en rouge et noir à encadrement. - Texte principal en carré ponctué ; rubriques et commentaires hébreux en rashi ; traductions et commentaires en allemand en carré ponctué in-f° (31.5 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (SID_014) .
מחזור // של מועדים // כפי מנהג ק"ק ספרדים יצ"ו //חלק שני // כולל בו תפלות של סכות הושענה רבא . שמיני עצרת שמחת תורה . פסח // ושיר השירים . ופרקי אבות . ושבועות וכו' בכל בסדר יפה כאשר // עיני הקורא תחזנה משרים. // הביאו אותו אל הדפוס הגביר המרומם כמ"ר אברהם בכמוה"רר // החכם השלם הדיין המצוין רפאל מילדולה נר"ו // והוגה בעיון נמרץ ע"י המגיה נאמן אחיו של בעל הדפוס // כמ"ר משה מילדולה // נדפס לתשוקת התלמיד הנעים הבחור יעקב חי בכמוה"רר החכם // השלם דוד מילדולה שליח צבור של ק"ק ליוורנו // פה ליוורנו יע"א // שנת שלש פעמים בשנה יראה וגו' לפ"ק   Publication : אברהם בן רפאל מילדולה [= Abraham ben Rafael Meldolah] 1743 . f. [2], 2-155 [i.e.255] , Titre en rouge et noir. - Texte en carré ponctué ; rubriques et commentaires en rashi. - Le titre est suivi d'un second titre donnant pour éditeurs Eleazar et Abraham Meldolah et pour imprimeurs Ricci et Meldolah. La date de ce titre est antérieure de 2 ans : 501 [1741/1742] | Second titre : מחזור // של מועדים // כפי מנהג ק"ק ספרדים יצ"ו // חלק שני // כולל בו תפלות של סכות הושענה רבא . שמיני עצרת שמחת תורה . פסח // ושיר השירים . ופרקי אבות . ושבועות וכו' הכל בסדר יפה כאשר // עיני הקורא תחזנה משרים. // הביאו אותו אל הדפוס האחים הנכבדים נדיבי לב אלעזר ואברהם // בכמוה"רר החכם השלם הדיין המזויין רפאל מילדולה // ה' ישמרם אנ"סו // נדפס לתשוקת התלמיד הנעים הבחור יעקב חי בכמוה"רר החכם השלם // דוד מילדולה שליח צבור של ק"ק ליוורנו // פה ליוורנו יע"א // תחת ממשלת אדוננו הדוכוס הגדול סואה אלטיצא ריאלי // גראן דוקי די טוסקאנה בדפוס ריצי ומילדולה // שנת כאשר יברכך ה' אלהיך in-8° (16 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (SID_102) .
מחסור // ליום ראשון ושני של פסח // עם לשון אשכנז והדרת קודש // כמנהג אשכנז ושאר קהלות קדושות // ומבואר בביאור מספיק . פירוש לה"ק דבר דבר על // אופנו . בטעם דברים ורב ענין: // ואחרון חביב // כוונת הפייטן // וועלכר זעהר ניטיג אונד ניטצליך איזט, וויילן דורך דיזען איין // יעדן פרשטיהן קאן דען אינהאלט פון יעדן פיוט, וואז דער עיקור // מכוון התפלה איזט, וויילן בשעת התפלה עם דיא לייט ניכט צו לאזט // דען גאנטצן דייטש פון יעדן פיוט דורך צו זעהין, אונד דורך דיזע // קורצע ערלייטרונג, פרשטעהט איין יעדר דען אינהאלט מן הפיוט על // מה אדני' הוטבעו וגודל ענינו וועלכש איין תועלת גדול איזט לכוון בכוונה // רצויה באמירת הפיוטים. // נדפס // בק"ק אופיבאך יע"א // בדפוס ה"ה בתו' כ"ה צבי הירש // ובנו כ"ה אברהם סג"ל שפיץ // נחית בחסדך עם זו גאלת לפ"ק   Publication : צבי הירש ובנו אברהם סג"ל שפיץ [= Tzvi Hirsch et Abraham Spitz] 1793 . f. [1], 2-20, 1-88, 1-8 , Texte en carré ponctué ; commentaires hébreu en rashi, allemand en waybertaytsch in-8° (21 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (SID_105) .
מחסור // של // פסח // כמנהג אשכנז ופולין // מדויק הדק היטב ומבואר בבאור מספיק // ומתורגם אשכנזית קל ונקי למען ירוץ כל קורא בתרגומו . // נלוה מפרטי דינים ומנהגים הנהוגים דבר יום ביומו . // כל אלה ערוכים בכל ושמורים איש איש על מקומו . // על הדף והעמוד הראוי לו מתחילתו עד תומו // מיץ // בדפוס אפרים האדאמאר // שנת ה' תקע"ז לב"ע   Publication : אפרים האדאמאר [Ephraïm Hadamard] 5577 . f. [1], 1-140, 1-123 [i.e.131], 1-8 , Texte en carré ponctué ; rubriques en rashi et waybertaytsch ; commentaires : hébreu en rashi, allemand en waybertaytsch in-8° (21 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (SID_106) .
מסכת // בבא מציעא // מן // תלמוד בבלי // עם פירוש רש"י ותוספות // כפי אשר כבר נדפס בבאסיליאה בשיעור דף על דף ממש לא נפל דבר מכל טוב תיקונן אשר היה מקדם ועם // כמה מעלות טובות רבו מלמנות אשר עדין לא היו וקצת מהן יבארו דרך כללות: // המעלה הא' שהוגהו מתוך ספרי הש"ס ומספרי המפרשים ה"ה חכמת שלמה וחכמת מנוח וחדושי // הלכות והר"מ: // הב' שהובאו כל המראה מקומות הנקרא בשם מסורת הש"ס ועין משפט ונתוסף עליהן כהנה ונתחדשו // גם כן המראה מקומות ברש"י זצ"ל גם הוספנו נר מצוה ותורה אור ועין הרואה יבין ויביט אשר נתעלו אלו // ת"ל על כולן כתיקון כללותיה ופרטותיה וכיד ה' עלינו השכיל: // הג' הוספנו במסכת הזאת תוספות מרובה כי רבה היא עלינו ה"ה חדושי הלכות של הנשר הגדול // מהרש"א זצ"ל . כדי לזכות בו את הרבים בפרט למי שאין בידו ס' מהרש"א הנ"ל: // ועוד הוספנו להדפיס המהרש"א השייך לכל עמוד על מקומו הראוי לו למען שלא יצטרך לחפש אותו בדפוס של אחריהם: // יה' יגמור בעדינו להדפיס עוד שאר מסכתות עם חדושי מהרש"א כאשר הוא בדעתינו לזכות את הרבים: // נדפס בק"ק // דיהרנפורט // אונטר דיא רעגיהרונג דעם הערן קיניגליכר פרייסישר // ווירקליכר גהיימט עטטעס קריגש אונ דירעגירנדר // מיניסטר איבר דיא שלעזישי לנדי ריהטר דעס שווארצן אדליר // ארדענס האך וואהל גבאהרנן גראף פאן חאיום עקסילענץ: // בדפוס המשותפים // ה"ה אלמנה הצנועה הגבירה אשת חיל מרת רעיכל תי' ובניה האחים ה"ה ר' מיכאל שמעון ור' אהרן ור' יוסף בני המנוח הרב המפורסם בתורה וביראה מוה' יחיאל מיכל מייא מ"ס זצ"ל:// בשנת תקנ"ט לפ"ק   Publication : Veuve et fils de Yehiel Mikal May 1799 . f. [1], 2-116 [lac. 117-119] , Titre en rouge et noir avec sceau de la ville de Dyhernfurth. - Mishnah et Gemara’ en carré, commentaires en rashi in-f° (34 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TAL_034) .
מסכת כתובות // עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ופסקי הרא"ש // ופי' המשניות מהרמ"בם ז"ל // כפי אשר כבר נדפס בשיעור דף על דף ממש לא נפל דבר מכל טוב תיקונן אשר היה מקדם ועם כמה // מעלות טובות רבו מלמנות אשר עדין לא היו וקצת מהן יבוארו דרך כללות: // המעלה הא' . שהוגהו מכל ספרי הש"ס הקדומים ומספרי המפרשים ה"ה חכמת שלמה וחכמת מנוח וחדושי // הלכות ומספרי הש"ס של המאור הגדול מופת הדור הזקן יוסף שמואל בן החסיד מו"הרר צבי //זצ"ל אשר היה אב"ד ור"מ בק"ק פרנקפורט דמיין עיר ואם בישראל יע"א . שתיקן כל מעוות אשר היה בספרי // הש"ס ובפרטות בג' סדרים אלו זרעים קדשים וטהרות שאין דורש להם מרוב הטעיות שנמצאו // בספרים וכאן נמצא הכל נכון ומתוקן כאשר יראו עיני השכלות: // הב' . שהובאו כל מראה מקומות ונתוסף עליהן כהנה ונתחדשו המראה מקומות ברש"י . עוד נתוסף הרבה בעין משפט ונתחדש בו // פסקי הדינים . גם נתוסף המראה מקום בהר"אש ובפסקי תוספות: // ויתר המעלות קצרה היריעה מהכיל . כאשר לנוכח יביטו עין כל . מלבד היופי והסידור אשר // בזה נתעלו אלו על הכל: // וע"פ רוב התועליות אשר נמצאו באלו הש"ס התרצה אלי הקצין הפ"ו הגביר ואביר כה"רר יששכר בערמן סג"ל מהלברשטט כאשר עדיין לא נשלם זמן המוגבל אשר גבלו // גאוני ארץ להקצין הנ"ל על הדפסת הש"ס שלו ואפיריון נמטי להגביר הקצין הנ"ל על זה. ומעתה עיני ולבי תמיד אל ה' שישלח לי עזר ממעל ולהביא // זאת התורה אשר בע"פ נתנה ליקותיאל. מכח אל הפועל. ואל ישלוט בי שום מסטין ומשמיאל. וזכות אבותי הקדושים יסייע לי // שיכריע זכיותי ואזכה להגדיל ולהאדיר תורה בישראל. כ"ע זעירא דמן חבריא וצעיר באלפי // יהודה אריה ליב בלאא"מו הה"ג המפורסם החסיד מוהר"ר יוסף // שמואל זצ"ל שהיה אב"ד ור"מ בק"ק פרנקפורט יע"א: // ותהי ראשית ממל"אכתו לפרט מנשים באהל תבורך // CON PRIVILEGIO // בדפוס המשוטפים הגבירים שמואל בן החסיד בעניו המשכיל ונבון ר' שלמה מרקיס ז"ל: // ורפאל בן הישיש הנכבד הגביר הנעלה יהושע די פאלאשיוש ז"ל   Publication : שמואל בן שלמה מרקיס ; רפאל בן יהושע די פאלאשיוש [= Shemuel ben Shelomoh Marquès ; Raphael ben Yehoshua Di Palasius] 1716 . f. [1 bl.], [1],2-153 (i.e. 149) , Titre partiellement rubriqué avec marque d'Emmanuel Benveniste. - Mishnah et Gemara en carré non ponctué, commentaires en rashi. in-f° (32 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TAL_030) .
מסכת שבת // עם פירוש רש"י ותוספות // כפי אשר נדפס בק"ק פרנקפורט דאדר לא לגרוע ולא להוסיף רק לתקן הטעיות שנפלו בדפוס ההוא ונדפסו // עם יופי אותיות והדיו והנייר לא נפל דבר מכל טוב תיקונן בצורתן ובשיעור דף על // דף ממש ועם כל מעלות טובות אשר נעשה ע"י אנשים לומדי תורה לתקן כל דף // ודף קודם שיבא ליד בעלי אומני הדפוס כדי לסלק ולסקל מכל סיג וכסולת ויהיה // מנוקה ומנופה כסולת נקייה בשלש עשרה נפה: // המעלה האחת שהוגה עם ספר הנעלה הנקרא חכמת שלמה של הרב מהרש"ל וגם // עם הספר הנעלה הנקרא חדושי הלכות של הרב מהרש"א מה שצריך לתקן // מהטעיות המפורסמות גם חלופי הגהות גרסאות של // מהרש"ל ומהרש"א ומהר"ם: // המעלה השנית הוא שנתוסף עוד מראה מקום של מסורת התלמוד ומראה מקום מהתוספות ומראה // המקום מהפוסקים: ומראה מקום מדיני התלמוד בפוסקים: והם ראשי האלופים // בהוראות מיימוני: וסמ"ג וארבע טורים: כל אחד ואחד לגדלו באותיות // נקרא עין משפט והתולעת הגדול מבאור להמעיין שיוכל לבוא במעט // זמן בנקל לעומק הדין מה שהעמיקו בו גאוני עלמא כמה // עדנין וזמנין ובפרט אחרי שנגה עלינו אור האלהי וזגינו שנתפשטו // בעולם חידושי בית יוסף הוא הגאון אשר קרא ושנה // אסף וליקט וזיקק מהתלמוד ומכל // הפוסקים ותיקן שלימות הרבה באמרי פיו // אשרי שככה לו בעולמו אשר בו לבדו // יוכל המעיין למצוא חידושי כל // הדיעות ומכל הלכה והלכה // מה שחדשו קדמאין // ובתראין זכר // לברכה: // נדפס בק"ק וואנזיבעק // בשנת תק"ב לפ"ק   Publication : [s.n.] 1742 . f. [1], 2-193 (i.e. 191), 2-130 , Mishnah et Gemara’ en carré non ponctué, commentaires en rashi in-f° (31 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TAL_031) .
משניות // סדר טהרות // עם פירוש הגאון מוהר"ר עובדיה מברטנורה // ועם תוספות יום טוב // והם מים חיים ממקור גובע . ואם באתי לספר בשבחן הייתי גורע // כי קצר המצע מהשתרע ׃ // חברם הגאון הגדול המפורסם ר"מ . ור"ג ואב"ד הישראלי . מהר"ר יום טוב ליפמן // נר"ו . בן האלוף מהר"ר משה וולרשטיין זלה"ה לוי העלר . // חתן הישיש המרומם . התורני . המנוח . כמהר"ר אהר"ן אשכנז זלה"ה מק"ק פראג ׃ // ונתחדשו בו מהדורות ראשונות ואחרונות . מהגאון המחבר נר"ו . ושמנו בגליון // לאות על י"ד יד פשוטה מורה באצבע עליהם לומר // ראה זה חדש הוא ׃ // והוגהו בעיון רב הדק היטיב על ידי מגיהים בקיאים בטוב ההגה' // בזולצבאך בדפוס המשובח כהר"ר משלם זלמן יצ"ו ׃ // בן המנוח המפורסם מהור"ר אהרן זצ"ל ׃ // בשנת כםף משנה קחו בידכם לפ"ק   Publication : משלם זלמן [= Meshalem Zalman] 1761 . [1], 1-223 , Texte de la Mishnah en carré, commentaires en rashi. in-4° (22 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TAL_020_2) .
משניות // סדר קדשים // עם פירוש הגאון מוהר"ר עובדיה מברטנורה // ועם תוספות יום טוב // והם מים חיים ממקור גובע . ואם באתי לספר בשבחן הייתי גורע // כי קצר המצע מהשתרע ׃ // חברם הגאון הגדול המפורסם ר"מ . ור"ג ואב"ד הישראלי . מהר"ר יום טוב ליפמן // נר"ו . בן האלוף כהר"ר נתן זלה"ה . בן האלוף מהר"ר משה וולרשטיין זלה"ה לוי העלר . // חתן הישיש המרומם . התורני . המנוח . כמהר"ר אהר"ן אשכנז זלה"ה מק"ק פראג ׃ // ונתחדשו בו מהדורות ראשונות ואחרונות . מהגאון המחבר נר"ו . ושמנו בגליון // לאות על י"ד יד פשוטה מורה באצבע עליהם לומר // ראה זה חדש הוא ׃ // והוגהו בעיון רב הדק היטיב על ידי מגיהים בקיאים בטוב ההגה' // בזולצבאך // Cum Licentia // SERENISIMI DOMINE ELECTORIS PALATINI, // quà Tutoris, & Administratoris Ducatùs Solisbacensis. // בבית ובדפוס אהרן בן כהר"ר משלם זלמן ז"ל ׃ // בשנת ראשית חכמה קנה חכמה לפ"ק   Publication : אהרן בן משלם זלמן [= Aharon ben Meshalem Zalman] 1775 . f. [1], 2-163 , Texte de la Mishnah en carré, commentaires en rashi in-4° (22 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TAL_024_1) .
משניות // סדר קדשים // עם פירוש הגאון מוהר"ר עובדיה מברטנורה // ועם תוספות יום טוב // והם מים חיים ממקור גובע . ואם באתי לספר בשבחן הייתי גורע // כי קצר המצע מהשתרע ׃ // חברם הגאון הגדול המפורסם ר"מ . ור"ג ואב"ד הישראלי . מהר"ר יום טוב ליפמן // נר"ו . בן האלוף מהר"ר משה וולרשטיין זלה"ה לוי העלר . // חתן הישיש המרומם . התורני . המנוח . כמהר"ר אהר"ן אשכנז זלה"ה מק"ק פראג ׃ // ונתחדשו בו מהדורות ראשונות ואחרונות . מהגאון המחבר נר"ו . ושמנו בגליון // לאות על י"ד יד פשוטה מורה באצבע עליהם לומר // ראה זה חדש הוא ׃ // והוגהו בעיון רב הדק היטיב על ידי מגיהים בקיאים בטוב ההגהה // בזולצבאך // בדפוס המשובח כהר"ר משלם זלמן יצ"ו ׃ בן המנוח המפורסם מהור"ר אהרן זצ"ל ׃ // בשנת ראשית חכמה קנה חכמה לפ"ק   Publication : משלם זלמן [= Meshalem Zalman] 1761 . f. [1], 2-163 [lac.86-89] , Texte de la Mishnah en carré, commentaires en rashi in-4° (22 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TAL_020_1) .
משניות סדר // טהרות עם פירוש החכם הגדול רבינו משה // בר מימון זל ועם פירוש רבינו הגאון // הרב רבינו שמשון בעל // התוספות משנזא // זצ"ל כפי אשר נדפס בויניציאה הבירה בדפוס יוסטיניאנה // עם יופי אותיות והדיו והנייר לא נפל דבר מכל // טוב תיקונן בצורתן ובשיעור דף // על דף ממש ועם כמה // מעלות טובות ׃ // ובכן עיני תמיד אל ה' כי הוא יוציא לאור משפט המלאכה המפוארה הזאת אשאלה // ממנו יעשה שלום לי להשלים אותה עד תומה ולהתחיל // ולהשלים ספרים הרבה לתורה ולתעודה להכין אותה ולסערה מעתה ועד // עולם עזרת ה' צבאות תעשה זאת ׃ // בבית עמנו־אל בנבנשתי // הראנו אות לטובה וקבץ נפוצותינו לפ"ק // באמשטרדם   Publication : עמנוֿֿאל בנבנשתי [= Emmanuel Benveniste] 1647 . f. [1], 2-163 , Titre partiellement rubriqué, avec marque. - Texte de la Mishnah en carré non ponctué, commentaires en rashi in-4° (28 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TAL_005) .
משניות עם נקודות ופירוש מלות   Publication : [Shelomoh Proops] 1732 . f. [lac.p. de t.], [1], 3-162 [i.e. 158] , Tous les éléments du titre sont pris aux Haskamôt (approbations rabbiniques). - Texte de la Mishnah en carré ponctué, commentaire en rashi in-8° (20 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TAL_012) .
נביאים אחרונים   Publication : [Aharon & Zeqel Fraenkel] 1794 . f. [lac. p. de t.], 1-11, 13-254 , Texte des Prophètes en carré ponctué ; commentaires en rashi et waybertaytsh. - L'adresse est prise au colophon, la date et l'imprimeur à la notice de l'exemplaire de l'Université de Bar Ilan in-4° (20.5 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_046) .
נביאים ראשונים // אשר נדפסו על ידי רוברטוס סטפ"נוס יצ"ו בשנת תשע ועשרים למלך האדיר // אדוננו המלך פרנקישקוש יר"ה היא שנת ש"ג לפ"ק פה פאריש // העיר הגדולה והאם בצרפת׃   Publication : Ex officina Roberti Stephani... 1543 . p. [1], [1 bl.], [1], 4-501, [3 bl.] , Marque aux titres. - Texte en carré ponctué sans commentaire in-4° (26 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_005_1) .
סדר // לשלש רגלים // כמנהג ק"ק קארפינטראץ ה"י // הדור אתם ראו זה דבר חדש אשר כבר לא // היה לעולמים כי אם בכתיבת יד // והוא סדר תפלות עם פיוטים ופזמונים ובקשות // שנתיסדו על פי גאוני עולם שלמים וקדושים // אנשי השם נוחי עדן: // ועתה נתגלגל הדבר ע"י זכאי להביאו // לבית הדפוס בתכלית היופי בנייר // ובאותיות נאות מאירות ומזהירות כנופך וספיר // גזרתם ובכל דבר כאשר עיניכם תחזינה מישרים // במצות התורני והרבני המשכיל // והנבון אברהם מונטיל י"ץ // והוגה בעיון נמרץ בשבע חקירות ושבע דרישות ע"פ // חכמת הדקדוק הן באותיות ונקודות הן בדגש // ורפי ע"י מגיה נאמן ובקי בטיב ההגהה ובחכמת הדקדוק // באמשטרדם // בבית ובדפוס המשותפים // הירץ לוי רופא // וחתנו קאשמן מוכרי ספרים // בשנת וה' ברך את אברהם בכל לפ"ק   Publication : אברהם מונטיל [= Abraham Monteil] 1759 . f. [2], 1-219, [1 bl.], [3], [1 bl.] , Commun à tous les exemplaires : Marque de l'imprimeur Immanuel Benveniste au verso du 2ème feuillet (Haskamôt) et du f. 219. - Texte en carré ponctué ; rubriques en rashi et carré ; commentaires en rashi in-8° (18 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (SID_103_A) , Patrimoine Magasin de conservation (SID_103_B) , Patrimoine Magasin de conservation (SID_103_C) , Patrimoine Magasin de conservation (SID_103_D) , Patrimoine Magasin de conservation (SID_103_E) .
סדר // של יום כפור // כמנהג קהל קדש אויגניון יגן ה' בעדם אמן // הדור אתם ראו זה דבר חדש אשר כבר לא היה לעולמים כי אם בכתיבת יד // והוא סדר של יום כפור שנתיסד על פי גאוני עולם שלמים וקדושים // אנשי השם נוחי עדן: // ועתה נתגלגל הדבר ע"י זכאי להביאו לבית הדפוס בתכלית היופי // בנייר ובאותיות נאות מאירות ומזהירות כנופך וספיר גזרתם // ובכל דבר כאשר עיניכם תחזינה מישרים: // במצות התורני והרבני המשכיל // והנבון אברהם מונטיל י"ץ // והוגה בעיון נמרץ בשבע חקירות ושבע דרישות ע"פ חכמת הדקדוק הן באותיות // ונקודות הן בדגש ורפי ע"י מגיה נאמן ובקי בטיב ההגהה ובחכמת // הדקדוק: // באמשטרדם // בבית ובדפוס המשותפים // הר"ר הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן // מוכרי ספרים // בשנת כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם לפ"ק   Publication : אברהם מונטיל [Abraham Monteil] 1766 . f. [1], 2-89 , Titre à encadrement. - Texte en carré ponctué, rubriques en rashi. - Numérotation hébraïque in-4° (24 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (SID_007_2) .
סדר // של ראש השנה // כמנהג קהל קדש אויגניון יגן ה' בעדם אמן // הדור אתם ראו זה דבר חדש אשר כבר לא היה לעולמים כי אם בכתיבת יד // והוא סדר של ראש השנה שנתיסד על פי גאוני עולם שלמים וקדושים // אנשי השם נוחי עדן: // ועתה נתגלגל הדבר ע"י זכאי להביאו לבית הדפוס בתכלית היופי // בנייר ובאותיות נאות מאירות ומזהירות כנופך וספיר גזרתם // ובכל דבר כאשר עיניכם תחזינה מישרים: // במצות התורני והרבני המשכיל // והנבון אברהם מונטיל י"ץ // והוגה בעיון נמרץ בשבע חקירות ושבע דרישות ע"פ חכמת הדקדוק הן באותיות // ונקודות הן בדגש ורפי ע"י מגיה נאמן ובקי בטיב ההגהה ובחכמת // הדקדוק: באמשטרדם // בבית ובדפוס המשותפים // הר"ר הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן // מוכרי ספרים // בשנת והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול לפ"ק   Publication : אברהם מונטיל [Abraham Monteil] 1765 . f. [2], 3-60,65-68 , Titre à encadrement. - Texte en carré ponctué, rubriques en rashi in-4° (24 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (45836) , Patrimoine Magasin de conservation (SID_007_1) .
סדר התמיד // חלק ראשון // כולל כל תפלות ימי החול ור"ח ופורים שחרית . ומנחה וערבית // ובקשות . ותחינות לשני וחמישי ומצלאין לעצירת גשמים. //ומצלאין לחולים וליושבת על המבשר . ודוי לשכיב מרע // ובדר צדוק הדין והקפות למתים והשכבות ותמחומי אבלים וסדר // ברכת במזון לאבל טסדר הסעודה וברכת המזון ושבעין // ושתים פסוקים וסדר תענית יחיד ועשרת ימי תשובה // ומנחה ערב יום הכפורים וסדר ברכת ברית מילה // הפיוטים ופדיון הבן וברכת כהנים וימים טובים // לק"ק ועל הנסים לק"ק אויגנון הכל כמנהג ארבע // קהלות הקדושות ה"ה ק"ק ארפינטראץ. // וק"ק אויגניון . וק"ק לישלוה // וק"ק קאוואליאון // יהב"א: // הכל סדרתי כיד יי הטובה עלי אני הצעיר והקטון בכמות ובאיכות // אליהו כרמי // מקרי דדדקי מנעורי פה קארפינטראץ // במצות המאושר הגבר מרדכי כרמי אשר נדבה רוחו // להעלותו על מזבח הדפוס האל יזכהו לבא עד תכליתו אכי"ר: // באויגנייון // שנת אז ישיר משה את השירה הזאת לפ"ק   Publication : מרדכי כרמי [Mordekay Karmi] 1867 . f. [4], 2-143 [i.e. 144], [8], 1-6 , Texte en carré ponctué ; rubriques en carré non ponctué. - Le titre est rétabli d'après l'exemplaire de la Bibliothèque Nationale d'Israel in-8° (19 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (120240) , Patrimoine Magasin de conservation (SID_303) .
ספר // ארבעה ועשרים // תורה נביאים // כתובים // ובגליון יבא פירוש המלות בלשון // לועז ספרדי... בויניציאה // בשנת וכדתי זו אלמדם לפ"ק   Publication : Nella Stamparia Bragadina 1730 . 4 parties : f. [lac. p. de t., 1-28], 29-138 ; [1], 2-102 ; [1], 2-111 ; [1], 2-120 [lac. 105-120] , Titres à encadrement gr.s.b. avec les marques de Gad ben Isaac et Gad ben Shemuel Fuah pour les 4 parties. - Texte en carré ponctué ; en marge, explication de mots en ladino de Salomon ben David Altaras. - A la fin de chaque sidra’ [= péricope], indications en rashi sur la Haftarah [= lecture additionnelle] à lire. - Le titre manquant de la 1ère partie est rétabli d'après la notice Rachel 66452 in-4° (20 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_019) .
ספר // ויקרא // עם תרגום אונקלוס. // נדפס ע"פ [ה]תרגום שנמצא בכ"י מנוקד מר' ישעיה הנקדן ז"ל בשנת // ה' אלפים ס"ד ליצירה, וע"פ התרגום שהגיה הרוו"ה מכ"י ישנים. // ועם עשרה פירושים // א) פרש"י מאת רבינו שלמה יצחקי ז"ל (נדפס ע"פ פרש"י שהגיה הרוו"ה מכ"י ישנים). // ב) אבן עזרא מאת רבינו אברהם בן מאיר ן' עזרא ז"ל (הוגה ע"פ מק"ג ד' וויניציא). // ג) רמב"ן מאת רבינו משה ב"ר נחמן גירונדי ז"ל (ע"פ הרמב"ן ד' ווילמרשדארף). // ד) רשב"ם מאת רבינו שמואל ב"ר מאיר (עם הגהות חדשות ומועילות). // ה) בעל הטורים מאת רבינו יעקב ב"ר אשר ז"ל (נדפס בשלימות והוספות מס' עטור בכורים). // ו) ספורנו מאת רבינו עובדיה ב"ר יעקב ספורנו ז"ל (כמש"נ בוויניציא). ז) מסורה על התרגום שהיה גנוזה בכ"י, עם באורים מבעל ס' אוהב גר. // ח) פתשגן באור נפלא על תרגום אונקלוס ממחבר קדמון לא נודע שמו, והיה // ספון בכ"י עד כה, ונכתב בשנת יא"ר (ובס' אוהב גר מכנהו בשם ספר יא"ר) // ט) אבי עזר באור על פי' אבן עזרא, מהרב הג' מו"ה שלמה הכהן ז"ל מליסא. // י) נתינה לגר באור על תרגום אונקלוס, ממני הצעיר נתן בלאאמ"ו הה"ג מהור"ר // מרדכי אדלר הכהן זצ"ל, שומר משמרת הקודש בק"ק לונדן והמדינות. // ועוד נקבצו בו ענינים רבים ומעלות רבות. // א) ספר תולדות אהרן עם הרבה הוספות מספר בית אהרן. ב) חמש מגילות נדפסו עם פרש"י // והראב"ע וספורנו ותולדות אהרן. ג) כל המלות הלועזות אשר ברש"י נתקנו שבושיהם והוצגנו // בקוה הדפים באותיות צרפתיות כפי שיבטעו אותם בימינו, ומתורגמות בלשון אשכנז. ד) תפלות לשבת // ויוצר לארבע פרשיות, עם דגושים ומתגים, נלוו בסוף כל ספר. // תוצאה שניה // נוסף בו פירוש הרד"ק לכל ההפטרות, שנויי נוסחאות בתרגום מכ"י, ישנים, ושיר בדרך תוכחה // על סדר הפרשיות מר' משה בן אברהם אשר חי בשנת רכ"ו, ועוד הוספות ותקונים רבים. // ווילנא // שנת תרמ"ו לפ"ק   Publication : אלמנה והאחים ראם [Veuve et Frères Romm] 1886 . f. [2], 3-145, [8], 1-3, [12] , Tôrah et targûm en carré ponctué ; commentaires en rashi sauf Rashba"m (en carré non ponctué). - Les gloses françaises de Rashi sont transcrites en notes de bas de page en caractères latins et traduites en allemand en rashi. - Le commentaire de Rada"q sur les Haftarôt est imprimé sur 2 colonnes. - Le titre est précédé d'un titre frontispice avec titre parallèle ainsi rédigé : ספר תורת אלהים חומש ויקרא [= Livre de la Tôrah d'Elohim, volume du Lévitique] = ХУМЕШЪ. Пятикнижіе Моисея. Тексть Съ комментаріями... Часть III. - ווילנא [= Vilna] : בדפוס והוצאות אלמנה והאחים ראם שנת תרמ''ו לפ''ק [= à l'imprimerie et les éditions de la veuve et des frères Romm, année 646 lp"q], 646 [1886/1887] | Mention d'édition in extenso : תוצאה שניה נוסף בו פירוש הרד''ק לכל ההפטרות, שנויי נוסחאות בתרגום מכ''י, ישנים, ושיר בדרך תוכחה על סדר הפרשיות מר' משה בן אברהם אשר חי בשנת רכ''ו, ועוד הוספות ותקונים רבים. [= Deuxième édition, y est ajouté le commentaire de Rabbi Dawid Qimhi pour toutes les lectures additionnelles, les différences des versions dans le Targûm d'après d'anciens manuscrits, et le chant Bedérèḳ Tôḳeḥah sur l'ordre des péricopes de Rabbi Mosheh Ben Abraham qui vécut en l'an 226 [1446/1447], et encore des suppléments et de nombreuses corrections] in-8° (24 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_083) .
ספר // חמד אלהים // יסודתו בהדר"י קדש ליראי ה' ולחושבי שמו . // נחצבו עמודיו שבעה בהערת שבעה אושפיזין // עילאין דבר יום ביומו . גם לרבות הלילות // איש איש על מקומו. מיום הראשון עד יום // השביעי איש על שמו . ומצוה גוררת מצוה // בישיבתו בטולא דמהימנותא בשבעת ימי החג // להשפיע עליו מבית איש יומו . עם שאר כל // התפלות הנוהגות לאומרם בחג הקדש כאשר // כל איש ישר יחזו פנימו: // נדפס פעם רביעית // בקושטאנדינא // אשר תחת ממשלת אדונינו במלך שולטאן // מאחמוד יר"ה // הובא לבית הדפוס ע"יד החכם המ' כהר יאודה // ירושלמי ה"י // בשנת ויעקב נסע סוכותה לפ"ג // נדפס באורטא קייואי בדפוס של ארפ אוגלו // בוגוס   Publication : יאודה ירושלמי [= Yeudah Yerushalmi] 1823 . f. [1], 2-96 , Titre à encadrement. - Textes en carré ponctué et rashi ; rubriques en carré et rashi in-8° (18 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (SID_409) .
ספר // כתובים // ואלו הן // תהלים משלי איוב דניאל עזר // נחמיה ודברי הימים // נדפס מחדש באותיות גדולות // בויניציאה // בשנת אל תעזבני ה' אלהי // במצות הגביר המרומם כמ"ר גד בכ"ר שמואל פואה יצ"ו   Publication : גד בן שמואל פואה [= Gad ben Shemuel Poah] 1778 . 1-214, [2 bl.] , Texte en carré ponctué. - Numérotation hébraïque très irrégulière, sans incidence sur le texte qui est sans lacune. in-8° (17 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_043_2) .
ספר // מועדי ה' // מקראי קדש הלולים. // כמנהג קהל קדוש ספרדים // הבו לה' בני אלים. להודות לשם ה' אל // אלהים. בסדר נאה ויאה כמר ואהלים. // ותפלות הנהגות מספר ח"י מוגהים בקנה // אחד עולים. ומתוכם כעין החשמל תפלות // להקפות ס"ת בשמחת תורה מרב פעלים. // ה"ה הרב הגדול ה"ק מ"ו כמוה"רר // חיים יוסף דוד אזולאי // זיע"א. להחיות רוח שפלים. ישמח לב // מבקשי ה' אראלים וחשמלים. ובראותם // מלאכה יפה אמרת ה' צרופה לברך את // שם ה' במקהלים: פה ליוורנו יע"א // שנת ונבנתה עיר על תלה לפ"ק // מיד שלמה בילפורטי וחברו הי"ו // מדפיסים ומוכרי ספרים   Publication : שלמה בילפורטי וחברו [Shelomoh Belforte] 1853 . f. [1], 2-186 , Titre à encadrement. - Texte en carré ponctué ; rubriques en rashi ; dînîm et rubriques de la Hagadah de Pâque en ladino in-4° (19 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (SID_109) .
ספר // נביאים אחרונים // ואלו הן // ישעיה ירמיה יחזקאל // תרי עשר // נדפס מחדש באותיות גדולות // נדפס // בפיסא // בשנת אל תעזבני ה' אלהי // במצות הגביר המרומם כמ"ר // גד בכ"ר שמואל פואה יצ"ו   Publication : גד נן שמואל פואה [= Gad ben Shemuel Poah] 1779 . f. [1], 453-653, [1] , Texte en carré ponctué in-8° (17 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_043_1) .
ספר // נביאים ראשונים // ואלו הם // יהושע . שופטים . שמואל // מלכים // ובגיליון יבאו הקרי וכתיב // אין נעדר בו // מוגה כדין וכהלכה בשום // שכל במקרא // הובא אל בית הדפוס מידי נדיב לב ה"ה // כמ"ר מאיר דא זארה יצ"ו // לזכות את הרבים // בויניציאה // שנת ששון ושמ"חה ימ"צא בה   Publication : מאיר דה זארה [= Meïr da Zarah] 1740 . f. [1], 1-179 [lac. 180] , Titre en noir et rouge. - Texte en carré ponctué in-8° (20 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_021) .
ספר // עזרת הסופר // תקון סופרים // סדר פרשיות כל השנה // עם נקודות וטעמים // וההפטרות מסודרות בכל ספר וספר // מחמשה חומשי תורה // עם כמה שורות שצריך לכתוב בספר תורה בכל עמוד ועמוד וכמה // תיבות בכל שורה ושורה כדי שיבא הספר כולו ווי העמודים (מלבד // ב"ה שמ"ו) עם ציון אותם שמות הקדש שהסופרים מספקים בהם // שצריך לקדשם ושאר הדברים הצריכים באותיות גדולות וכו' // מחובר לו סימני העולים של מנחה בשבת ושני וחמישי ויום // שבת קדש והמפטיר בצורת כוכב להזהרת המעיין בו לקרוא // בספר תורה וגם לוח של פרשיות המועדים הכל // מתוקן כראוי על כל אשר יצאו לאור הדפוס עד היום   Publication : יהודה פיזא [Yehudah Piza] 5529 . f. [12], 2-65, [3], 4-26 , Titre gravé signé "A. Santeross fecit". — Texte en carré ponctué. - L'imprimeur est pris au titre des hafṭarôt [= lectures additionnelles] | Le titre gravé est le titre des 5 volumes du Pentateuque. — Après les haskamôt, la préface de l'auteur et Me’îr netîv se trouve le titre du volume. — Texte du titre gravé : זה ספר // עזרת הסופר // חמשה חומשי // תורה // תקון סופרים // ווי העמודים // עם הגהות אור תורה נכון הוא להגות בו // ולהעתיק ממנו ספר תורת ה' : עליו אין // להוסיף וממנו אין לגרוע : והמבדיל בין // קדש לחול עומד עליו בגליון: לעמוד // בפרץ על השגיאות: // הוגה בעיון רב ונמרץ על יד הגביר יהודה // פיזא נ"ז ישראל: באמשטרדם בשנת // שמע ה' קול יהודה ואל // עמו תביאנו לפק' in-8° (19 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_042) .
ספר // עץ חיים // אדער // דייתשע איבערזעטצונג // דער // חמשה חומשי תורה // נעבזט // חומש מגילות אונד הפטרות. // פאן דעם געלעהרטען אונד אללגעמיין געשאטצטען מ. מענדעלזזאהן // זולצבאך // שנת ה"ת"ק"צ"ד לב"ע. // פיערטע דורכאויש פערבעשערטע אויפלאגע   Publication : S. Arnstein und Sohne 5594 . f. [1], 1, 3-319, [1] , Texte en waybertaytsh in-8° (17.5 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_056) .
ספר // קריאי מועד // אשר יקראו אותם בני ישראל פסח בפסח ועצרת // בעצרת וחג בחג והוא סדר שביעי של פסח // כפי התקון של חמדת ימים // ותיקון ליל שבועות ושמנו כוכב ראשם כזה * // אשר כל ג' פסוקי' למי שרוצה לקיים // דברי האריא"ל והשאר הבוחר יבחר: // וסדר // הושענא רבא והוא משנה תורה כולה . ותהלים // כולו עם סליחות כמנהג ומאמרים מעין יעקב // ומדרש רבות השייכים לשבועות וה"ר והאדרות // ואדרת משפטים וספרא // דצניעותא // מוגהים מזהר האריאל זלה"ה: ותפלת אליהו // ז"ל ומס' תמיד הכל כאשר לכל באו בכרך זה לבל יצטרך // עוד לשום ספר לקרי"אה נאמנה של הלילות האלו כאשר // יראה הרואה // בקושטאנדינה // תחת ממשלת אדוננו המלך שולטן מחמוד יר"ה // בשנת ובאר על הלחות למ"ען ירו"ץ קורא בו לפ"ק // הביאו לבית הדפוס הח' הנעלה כמ"הר דוד ן' פורנה נר"ו // בדפוס הח' המ' כמ"הר יונה בכמוהרר יעקב זלה"ה   Publication : דוד ן' פורנה [David ben Pornah] 1736 . f. [1], 1-38, [1], 1-144, [1], 1-75, [1] , Titres à encadrement. - Textes en carré ponctué et rashi. - Au colophon est imprimée une variante de la marque de Netanael ben Yehiel Fuah (Yaari 87) surmontée des lettres ד [= d] et פ [= p] pour David Pornah in-8° (16 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (SID_402) .
ספר // שבועה טוב // דאכלהו סדר אלהבדלה כמאל // בחרוף כבאר גדד מאזאלו מן פבריכתהם // ומעשה אליהו הנביא כמאל באלערבי // ואלדינים מתאע אלהבדלה באלערבי // ופיוט לכבוד חמדת לבבי // ואלפזמונים ואלפרשיות מתאע לילת אלאחד // ופי אכרהו קדוש ליל שבת // אנטבע בתונס // במטבעת מרדכי וזאן ואחיו יצ"ו   Publication : מרדכי וזאן ואחיו [= Mordekay Uzan et ses frères] 1900 . f. [1], 2-23 [lac. 24 ?], p. [1], 2-16 , Titre à encadrement. - Texte hébreu en carré ponctué ; rubriques et traductions en arabe en carré non ponctué (15 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (SID_415) .
 <<    1  ...  54  55  56  57    >>
Connexion pour créer de nouvelles listes.
Réseau des bibliothèques de la ville de Nîmes

Propulsé par Koha