0_A_Gallica_Livres S'abonner à cette liste

| Documents sélectionnés :
נביאים ראשונים // אשר נדפסו על ידי רוברטוס סטפ"נוס יצ"ו בשנת תשע ועשרים למלך האדיר // אדוננו המלך פרנקישקוש יר"ה היא שנת ש"ג לפ"ק פה פאריש // העיר הגדולה והאם בצרפת׃   Publication : Ex officina Roberti Stephani... 1543 . p. [1], [1 bl.], [1], 4-501, [3 bl.] , Marque aux titres. - Texte en carré ponctué sans commentaire in-4° (26 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_005_1) .
סדר // לשלש רגלים // כמנהג ק"ק קארפינטראץ ה"י // הדור אתם ראו זה דבר חדש אשר כבר לא // היה לעולמים כי אם בכתיבת יד // והוא סדר תפלות עם פיוטים ופזמונים ובקשות // שנתיסדו על פי גאוני עולם שלמים וקדושים // אנשי השם נוחי עדן: // ועתה נתגלגל הדבר ע"י זכאי להביאו // לבית הדפוס בתכלית היופי בנייר // ובאותיות נאות מאירות ומזהירות כנופך וספיר // גזרתם ובכל דבר כאשר עיניכם תחזינה מישרים // במצות התורני והרבני המשכיל // והנבון אברהם מונטיל י"ץ // והוגה בעיון נמרץ בשבע חקירות ושבע דרישות ע"פ // חכמת הדקדוק הן באותיות ונקודות הן בדגש // ורפי ע"י מגיה נאמן ובקי בטיב ההגהה ובחכמת הדקדוק // באמשטרדם // בבית ובדפוס המשותפים // הירץ לוי רופא // וחתנו קאשמן מוכרי ספרים // בשנת וה' ברך את אברהם בכל לפ"ק   Publication : אברהם מונטיל [= Abraham Monteil] 1759 . f. [2], 1-219, [1 bl.], [3], [1 bl.] , Commun à tous les exemplaires : Marque de l'imprimeur Immanuel Benveniste au verso du 2ème feuillet (Haskamôt) et du f. 219. - Texte en carré ponctué ; rubriques en rashi et carré ; commentaires en rashi in-8° (18 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (SID_103_A) , Patrimoine Magasin de conservation (SID_103_B) , Patrimoine Magasin de conservation (SID_103_C) , Patrimoine Magasin de conservation (SID_103_D) , Patrimoine Magasin de conservation (SID_103_E) .
סדר // של יום כפור // כמנהג קהל קדש אויגניון יגן ה' בעדם אמן // הדור אתם ראו זה דבר חדש אשר כבר לא היה לעולמים כי אם בכתיבת יד // והוא סדר של יום כפור שנתיסד על פי גאוני עולם שלמים וקדושים // אנשי השם נוחי עדן: // ועתה נתגלגל הדבר ע"י זכאי להביאו לבית הדפוס בתכלית היופי // בנייר ובאותיות נאות מאירות ומזהירות כנופך וספיר גזרתם // ובכל דבר כאשר עיניכם תחזינה מישרים: // במצות התורני והרבני המשכיל // והנבון אברהם מונטיל י"ץ // והוגה בעיון נמרץ בשבע חקירות ושבע דרישות ע"פ חכמת הדקדוק הן באותיות // ונקודות הן בדגש ורפי ע"י מגיה נאמן ובקי בטיב ההגהה ובחכמת // הדקדוק: // באמשטרדם // בבית ובדפוס המשותפים // הר"ר הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן // מוכרי ספרים // בשנת כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם לפ"ק   Publication : אברהם מונטיל [Abraham Monteil] 1766 . f. [1], 2-89 , Titre à encadrement. - Texte en carré ponctué, rubriques en rashi. - Numérotation hébraïque in-4° (24 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (SID_007_2) .
סדר // של ראש השנה // כמנהג קהל קדש אויגניון יגן ה' בעדם אמן // הדור אתם ראו זה דבר חדש אשר כבר לא היה לעולמים כי אם בכתיבת יד // והוא סדר של ראש השנה שנתיסד על פי גאוני עולם שלמים וקדושים // אנשי השם נוחי עדן: // ועתה נתגלגל הדבר ע"י זכאי להביאו לבית הדפוס בתכלית היופי // בנייר ובאותיות נאות מאירות ומזהירות כנופך וספיר גזרתם // ובכל דבר כאשר עיניכם תחזינה מישרים: // במצות התורני והרבני המשכיל // והנבון אברהם מונטיל י"ץ // והוגה בעיון נמרץ בשבע חקירות ושבע דרישות ע"פ חכמת הדקדוק הן באותיות // ונקודות הן בדגש ורפי ע"י מגיה נאמן ובקי בטיב ההגהה ובחכמת // הדקדוק: באמשטרדם // בבית ובדפוס המשותפים // הר"ר הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן // מוכרי ספרים // בשנת והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול לפ"ק   Publication : אברהם מונטיל [Abraham Monteil] 1765 . f. [2], 3-60,65-68 , Titre à encadrement. - Texte en carré ponctué, rubriques en rashi in-4° (24 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (45836) , Patrimoine Magasin de conservation (SID_007_1) .
סדר התמיד // חלק ראשון // כולל כל תפלות ימי החול ור"ח ופורים שחרית . ומנחה וערבית // ובקשות . ותחינות לשני וחמישי ומצלאין לעצירת גשמים. //ומצלאין לחולים וליושבת על המבשר . ודוי לשכיב מרע // ובדר צדוק הדין והקפות למתים והשכבות ותמחומי אבלים וסדר // ברכת במזון לאבל טסדר הסעודה וברכת המזון ושבעין // ושתים פסוקים וסדר תענית יחיד ועשרת ימי תשובה // ומנחה ערב יום הכפורים וסדר ברכת ברית מילה // הפיוטים ופדיון הבן וברכת כהנים וימים טובים // לק"ק ועל הנסים לק"ק אויגנון הכל כמנהג ארבע // קהלות הקדושות ה"ה ק"ק ארפינטראץ. // וק"ק אויגניון . וק"ק לישלוה // וק"ק קאוואליאון // יהב"א: // הכל סדרתי כיד יי הטובה עלי אני הצעיר והקטון בכמות ובאיכות // אליהו כרמי // מקרי דדדקי מנעורי פה קארפינטראץ // במצות המאושר הגבר מרדכי כרמי אשר נדבה רוחו // להעלותו על מזבח הדפוס האל יזכהו לבא עד תכליתו אכי"ר: // באויגנייון // שנת אז ישיר משה את השירה הזאת לפ"ק   Publication : מרדכי כרמי [Mordekay Karmi] 1867 . f. [4], 2-143 [i.e. 144], [8], 1-6 , Texte en carré ponctué ; rubriques en carré non ponctué. - Le titre est rétabli d'après l'exemplaire de la Bibliothèque Nationale d'Israel in-8° (19 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (120240) , Patrimoine Magasin de conservation (SID_303) .
ספר // ארבעה ועשרים // תורה נביאים // כתובים // ובגליון יבא פירוש המלות בלשון // לועז ספרדי... בויניציאה // בשנת וכדתי זו אלמדם לפ"ק   Publication : Nella Stamparia Bragadina 1730 . 4 parties : f. [lac. p. de t., 1-28], 29-138 ; [1], 2-102 ; [1], 2-111 ; [1], 2-120 [lac. 105-120] , Titres à encadrement gr.s.b. avec les marques de Gad ben Isaac et Gad ben Shemuel Fuah pour les 4 parties. - Texte en carré ponctué ; en marge, explication de mots en ladino de Salomon ben David Altaras. - A la fin de chaque sidra’ [= péricope], indications en rashi sur la Haftarah [= lecture additionnelle] à lire. - Le titre manquant de la 1ère partie est rétabli d'après la notice Rachel 66452 in-4° (20 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_019) .
ספר // ויקרא // עם תרגום אונקלוס. // נדפס ע"פ [ה]תרגום שנמצא בכ"י מנוקד מר' ישעיה הנקדן ז"ל בשנת // ה' אלפים ס"ד ליצירה, וע"פ התרגום שהגיה הרוו"ה מכ"י ישנים. // ועם עשרה פירושים // א) פרש"י מאת רבינו שלמה יצחקי ז"ל (נדפס ע"פ פרש"י שהגיה הרוו"ה מכ"י ישנים). // ב) אבן עזרא מאת רבינו אברהם בן מאיר ן' עזרא ז"ל (הוגה ע"פ מק"ג ד' וויניציא). // ג) רמב"ן מאת רבינו משה ב"ר נחמן גירונדי ז"ל (ע"פ הרמב"ן ד' ווילמרשדארף). // ד) רשב"ם מאת רבינו שמואל ב"ר מאיר (עם הגהות חדשות ומועילות). // ה) בעל הטורים מאת רבינו יעקב ב"ר אשר ז"ל (נדפס בשלימות והוספות מס' עטור בכורים). // ו) ספורנו מאת רבינו עובדיה ב"ר יעקב ספורנו ז"ל (כמש"נ בוויניציא). ז) מסורה על התרגום שהיה גנוזה בכ"י, עם באורים מבעל ס' אוהב גר. // ח) פתשגן באור נפלא על תרגום אונקלוס ממחבר קדמון לא נודע שמו, והיה // ספון בכ"י עד כה, ונכתב בשנת יא"ר (ובס' אוהב גר מכנהו בשם ספר יא"ר) // ט) אבי עזר באור על פי' אבן עזרא, מהרב הג' מו"ה שלמה הכהן ז"ל מליסא. // י) נתינה לגר באור על תרגום אונקלוס, ממני הצעיר נתן בלאאמ"ו הה"ג מהור"ר // מרדכי אדלר הכהן זצ"ל, שומר משמרת הקודש בק"ק לונדן והמדינות. // ועוד נקבצו בו ענינים רבים ומעלות רבות. // א) ספר תולדות אהרן עם הרבה הוספות מספר בית אהרן. ב) חמש מגילות נדפסו עם פרש"י // והראב"ע וספורנו ותולדות אהרן. ג) כל המלות הלועזות אשר ברש"י נתקנו שבושיהם והוצגנו // בקוה הדפים באותיות צרפתיות כפי שיבטעו אותם בימינו, ומתורגמות בלשון אשכנז. ד) תפלות לשבת // ויוצר לארבע פרשיות, עם דגושים ומתגים, נלוו בסוף כל ספר. // תוצאה שניה // נוסף בו פירוש הרד"ק לכל ההפטרות, שנויי נוסחאות בתרגום מכ"י, ישנים, ושיר בדרך תוכחה // על סדר הפרשיות מר' משה בן אברהם אשר חי בשנת רכ"ו, ועוד הוספות ותקונים רבים. // ווילנא // שנת תרמ"ו לפ"ק   Publication : אלמנה והאחים ראם [Veuve et Frères Romm] 1886 . f. [2], 3-145, [8], 1-3, [12] , Tôrah et targûm en carré ponctué ; commentaires en rashi sauf Rashba"m (en carré non ponctué). - Les gloses françaises de Rashi sont transcrites en notes de bas de page en caractères latins et traduites en allemand en rashi. - Le commentaire de Rada"q sur les Haftarôt est imprimé sur 2 colonnes. - Le titre est précédé d'un titre frontispice avec titre parallèle ainsi rédigé : ספר תורת אלהים חומש ויקרא [= Livre de la Tôrah d'Elohim, volume du Lévitique] = ХУМЕШЪ. Пятикнижіе Моисея. Тексть Съ комментаріями... Часть III. - ווילנא [= Vilna] : בדפוס והוצאות אלמנה והאחים ראם שנת תרמ''ו לפ''ק [= à l'imprimerie et les éditions de la veuve et des frères Romm, année 646 lp"q], 646 [1886/1887] | Mention d'édition in extenso : תוצאה שניה נוסף בו פירוש הרד''ק לכל ההפטרות, שנויי נוסחאות בתרגום מכ''י, ישנים, ושיר בדרך תוכחה על סדר הפרשיות מר' משה בן אברהם אשר חי בשנת רכ''ו, ועוד הוספות ותקונים רבים. [= Deuxième édition, y est ajouté le commentaire de Rabbi Dawid Qimhi pour toutes les lectures additionnelles, les différences des versions dans le Targûm d'après d'anciens manuscrits, et le chant Bedérèḳ Tôḳeḥah sur l'ordre des péricopes de Rabbi Mosheh Ben Abraham qui vécut en l'an 226 [1446/1447], et encore des suppléments et de nombreuses corrections] in-8° (24 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_083) .
ספר // חמד אלהים // יסודתו בהדר"י קדש ליראי ה' ולחושבי שמו . // נחצבו עמודיו שבעה בהערת שבעה אושפיזין // עילאין דבר יום ביומו . גם לרבות הלילות // איש איש על מקומו. מיום הראשון עד יום // השביעי איש על שמו . ומצוה גוררת מצוה // בישיבתו בטולא דמהימנותא בשבעת ימי החג // להשפיע עליו מבית איש יומו . עם שאר כל // התפלות הנוהגות לאומרם בחג הקדש כאשר // כל איש ישר יחזו פנימו: // נדפס פעם רביעית // בקושטאנדינא // אשר תחת ממשלת אדונינו במלך שולטאן // מאחמוד יר"ה // הובא לבית הדפוס ע"יד החכם המ' כהר יאודה // ירושלמי ה"י // בשנת ויעקב נסע סוכותה לפ"ג // נדפס באורטא קייואי בדפוס של ארפ אוגלו // בוגוס   Publication : יאודה ירושלמי [= Yeudah Yerushalmi] 1823 . f. [1], 2-96 , Titre à encadrement. - Textes en carré ponctué et rashi ; rubriques en carré et rashi in-8° (18 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (SID_409) .
ספר // כתובים // ואלו הן // תהלים משלי איוב דניאל עזר // נחמיה ודברי הימים // נדפס מחדש באותיות גדולות // בויניציאה // בשנת אל תעזבני ה' אלהי // במצות הגביר המרומם כמ"ר גד בכ"ר שמואל פואה יצ"ו   Publication : גד בן שמואל פואה [= Gad ben Shemuel Poah] 1778 . 1-214, [2 bl.] , Texte en carré ponctué. - Numérotation hébraïque très irrégulière, sans incidence sur le texte qui est sans lacune. in-8° (17 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_043_2) .
ספר // מועדי ה' // מקראי קדש הלולים. // כמנהג קהל קדוש ספרדים // הבו לה' בני אלים. להודות לשם ה' אל // אלהים. בסדר נאה ויאה כמר ואהלים. // ותפלות הנהגות מספר ח"י מוגהים בקנה // אחד עולים. ומתוכם כעין החשמל תפלות // להקפות ס"ת בשמחת תורה מרב פעלים. // ה"ה הרב הגדול ה"ק מ"ו כמוה"רר // חיים יוסף דוד אזולאי // זיע"א. להחיות רוח שפלים. ישמח לב // מבקשי ה' אראלים וחשמלים. ובראותם // מלאכה יפה אמרת ה' צרופה לברך את // שם ה' במקהלים: פה ליוורנו יע"א // שנת ונבנתה עיר על תלה לפ"ק // מיד שלמה בילפורטי וחברו הי"ו // מדפיסים ומוכרי ספרים   Publication : שלמה בילפורטי וחברו [Shelomoh Belforte] 1853 . f. [1], 2-186 , Titre à encadrement. - Texte en carré ponctué ; rubriques en rashi ; dînîm et rubriques de la Hagadah de Pâque en ladino in-4° (19 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (SID_109) .
ספר // נביאים אחרונים // ואלו הן // ישעיה ירמיה יחזקאל // תרי עשר // נדפס מחדש באותיות גדולות // נדפס // בפיסא // בשנת אל תעזבני ה' אלהי // במצות הגביר המרומם כמ"ר // גד בכ"ר שמואל פואה יצ"ו   Publication : גד נן שמואל פואה [= Gad ben Shemuel Poah] 1779 . f. [1], 453-653, [1] , Texte en carré ponctué in-8° (17 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_043_1) .
ספר // נביאים ראשונים // ואלו הם // יהושע . שופטים . שמואל // מלכים // ובגיליון יבאו הקרי וכתיב // אין נעדר בו // מוגה כדין וכהלכה בשום // שכל במקרא // הובא אל בית הדפוס מידי נדיב לב ה"ה // כמ"ר מאיר דא זארה יצ"ו // לזכות את הרבים // בויניציאה // שנת ששון ושמ"חה ימ"צא בה   Publication : מאיר דה זארה [= Meïr da Zarah] 1740 . f. [1], 1-179 [lac. 180] , Titre en noir et rouge. - Texte en carré ponctué in-8° (20 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_021) .
ספר // עזרת הסופר // תקון סופרים // סדר פרשיות כל השנה // עם נקודות וטעמים // וההפטרות מסודרות בכל ספר וספר // מחמשה חומשי תורה // עם כמה שורות שצריך לכתוב בספר תורה בכל עמוד ועמוד וכמה // תיבות בכל שורה ושורה כדי שיבא הספר כולו ווי העמודים (מלבד // ב"ה שמ"ו) עם ציון אותם שמות הקדש שהסופרים מספקים בהם // שצריך לקדשם ושאר הדברים הצריכים באותיות גדולות וכו' // מחובר לו סימני העולים של מנחה בשבת ושני וחמישי ויום // שבת קדש והמפטיר בצורת כוכב להזהרת המעיין בו לקרוא // בספר תורה וגם לוח של פרשיות המועדים הכל // מתוקן כראוי על כל אשר יצאו לאור הדפוס עד היום   Publication : יהודה פיזא [Yehudah Piza] 5529 . f. [12], 2-65, [3], 4-26 , Titre gravé signé "A. Santeross fecit". — Texte en carré ponctué. - L'imprimeur est pris au titre des hafṭarôt [= lectures additionnelles] | Le titre gravé est le titre des 5 volumes du Pentateuque. — Après les haskamôt, la préface de l'auteur et Me’îr netîv se trouve le titre du volume. — Texte du titre gravé : זה ספר // עזרת הסופר // חמשה חומשי // תורה // תקון סופרים // ווי העמודים // עם הגהות אור תורה נכון הוא להגות בו // ולהעתיק ממנו ספר תורת ה' : עליו אין // להוסיף וממנו אין לגרוע : והמבדיל בין // קדש לחול עומד עליו בגליון: לעמוד // בפרץ על השגיאות: // הוגה בעיון רב ונמרץ על יד הגביר יהודה // פיזא נ"ז ישראל: באמשטרדם בשנת // שמע ה' קול יהודה ואל // עמו תביאנו לפק' in-8° (19 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_042) .
ספר // עץ חיים // אדער // דייתשע איבערזעטצונג // דער // חמשה חומשי תורה // נעבזט // חומש מגילות אונד הפטרות. // פאן דעם געלעהרטען אונד אללגעמיין געשאטצטען מ. מענדעלזזאהן // זולצבאך // שנת ה"ת"ק"צ"ד לב"ע. // פיערטע דורכאויש פערבעשערטע אויפלאגע   Publication : S. Arnstein und Sohne 5594 . f. [1], 1, 3-319, [1] , Texte en waybertaytsh in-8° (17.5 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_056) .
ספר // קריאי מועד // אשר יקראו אותם בני ישראל פסח בפסח ועצרת // בעצרת וחג בחג והוא סדר שביעי של פסח // כפי התקון של חמדת ימים // ותיקון ליל שבועות ושמנו כוכב ראשם כזה * // אשר כל ג' פסוקי' למי שרוצה לקיים // דברי האריא"ל והשאר הבוחר יבחר: // וסדר // הושענא רבא והוא משנה תורה כולה . ותהלים // כולו עם סליחות כמנהג ומאמרים מעין יעקב // ומדרש רבות השייכים לשבועות וה"ר והאדרות // ואדרת משפטים וספרא // דצניעותא // מוגהים מזהר האריאל זלה"ה: ותפלת אליהו // ז"ל ומס' תמיד הכל כאשר לכל באו בכרך זה לבל יצטרך // עוד לשום ספר לקרי"אה נאמנה של הלילות האלו כאשר // יראה הרואה // בקושטאנדינה // תחת ממשלת אדוננו המלך שולטן מחמוד יר"ה // בשנת ובאר על הלחות למ"ען ירו"ץ קורא בו לפ"ק // הביאו לבית הדפוס הח' הנעלה כמ"הר דוד ן' פורנה נר"ו // בדפוס הח' המ' כמ"הר יונה בכמוהרר יעקב זלה"ה   Publication : דוד ן' פורנה [David ben Pornah] 1736 . f. [1], 1-38, [1], 1-144, [1], 1-75, [1] , Titres à encadrement. - Textes en carré ponctué et rashi. - Au colophon est imprimée une variante de la marque de Netanael ben Yehiel Fuah (Yaari 87) surmontée des lettres ד [= d] et פ [= p] pour David Pornah in-8° (16 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (SID_402) .
ספר // שבועה טוב // דאכלהו סדר אלהבדלה כמאל // בחרוף כבאר גדד מאזאלו מן פבריכתהם // ומעשה אליהו הנביא כמאל באלערבי // ואלדינים מתאע אלהבדלה באלערבי // ופיוט לכבוד חמדת לבבי // ואלפזמונים ואלפרשיות מתאע לילת אלאחד // ופי אכרהו קדוש ליל שבת // אנטבע בתונס // במטבעת מרדכי וזאן ואחיו יצ"ו   Publication : מרדכי וזאן ואחיו [= Mordekay Uzan et ses frères] 1900 . f. [1], 2-23 [lac. 24 ?], p. [1], 2-16 , Titre à encadrement. - Texte hébreu en carré ponctué ; rubriques et traductions en arabe en carré non ponctué (15 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (SID_415) .
ספר // תהלים // נדפס מחדש מה טובו ומה יופיו . כל שמעי שמעו . יבקשוהו ככסף יחפשוהו כמטמונים . // מי ראה כאלה פסל אצ הראשונים . ישמחו ויגילו כל // העם אשר בשער . אנשים ונשים וטף ושב ונער . // באותיות אין ערוך אלימו מאירים ומזהירים . יביטו // לראות גם העורים . ובהגה אין כמוה לישר הדורים. // בעזרת המאיר לארץ ולדרים : נדפס // פה ליוורנו יע"א // שנת וכל אשר יעשה יצליח: // בדפוס המשובח // של החכם כמוהר"ר אליעזר סעדון נר"ו   Publication : אליעזר סעדון [Eliezer Saadoun] 1797 . f. [4], 1-96 , Texte en carré ponctué. Chacun des psaumes est précédé d'une très brève introduction sur son usage, en rashi in-8° (17 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_048) .
ספר במדבר // חמשה // חומשי תורה // והוא // תקון סופרים // הוגה ע"פ דקדוק לשונינו הקדש היטב הדק בעיון נמרץ מזוקק שבעתיים כסולת נקיה׃ // מכל טעות ושגיאה׃ לכתוב ולהגיה ממנו ספר תורה . כדת וכדין וכשורה׃ // עם פירוש רש"י זלה"ה // ופירוש הרב דון יצחק // אברבנאל // ועוד נתוספו בו חדושים מאמ"ו הגאון הגדול כבוד מוהר"ר שאול נר"ו // אב"ד ור"מ דקהלתינו יע"א ושאר דברים טובים והעלינו שמו // החצר החדשה // ע"ד הגמרא פסחים דף צ"ב מאי החצר החדשה שחדשו בו דברים כו' ועוד נוסף טעם הגון // לקריאת שם זה . כי שתי מלות החצר החדשה עולה מספרם במספר // ב' שמות שמואל אברהם המביאים ספר יקר ונחמד זה לבית הדפוס // ה"ה שלוחי צבור פה קהלתינו ק"ק אשכנזים יצ"ו האלוף המרומם כהר"ר // שמואל והאלוף המרומם כהר"ר אברהם סג"ל לזכות את הרבים // וכן שלמים המתאוים להנות מצוף דבש זמרת אר"ש דברי הרב // המחבר זצ"ל אשר כל דבריו נחמדים ומתוקים ליישב כל דקדוקי // הפסוקים אשר לב כל משכיל יפול עליהם . וישתומם על מראה דברי // הפסוקים אשר יקשה להולמם . הוא מישבם בטוב טעם ודעת // וזכות הרבים יעמוד להם׃ // באמשטרדם // נדפס ע"י כהר"ר // ליב זוסמנש // בשנת אז ישיר לפ"ק   Publication : שמואל ואברהם [Shemuel et Abraham d'Amsterdam] 1768 . f. [1], 2-79, [1], 2-4 [lac. 5-6] , Tôrah et hafṭarôt en carré ponctué ; commentaires en rashi (24.5 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_039) .
ספר במדבר // עם הפטרות כל השנה כפי מנהג // כל הקהלות הקדושות // השייכות אליו אחר כל פרשה ופרשה. ובסופו הפטרות המיוחדות // לראש חדש . עם פרשת המפטיר הבאים בספר הזה׃ // הוגה בעיון נמרץ בדקדוק האותיות הן חסר הן יתר // כתקון סופרים ובנקודות וטעמים וקרי וכתיב // והפסקות הפרשיות . // ותר"יג מצות . // מלאכת מחשבת הנחמד ומשכיל כמ"ר גד // בן הגביר כמ"ר שמואל פואה י"צו // לזכות את הרבים . // בויניציאה // שנת שבעינו מטובך לפ"ק   Publication : גד בן שמואל פואה [Gad ben Shemuel Poah] 1755 . f. [1], 2, [1], 4, [1], 6-119, 119-126 , Texte en carré ponctué sans commentaire in-12° (11.5 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_028) .
ספר בראשית // חמשה // חומשי תורה // והוא // תקון סופרים // הוגה ע"פ דקדוק לשונינו הקדש היטב הדק בעיון נמרץ מזוקק שבעתיים כסולת נקיה׃ // מכל טעות ושגיאה׃ לכתוב ולהגיה ממנו ספר תורה . כדת וכדין וכשורה׃ // עם פירוש רש"י זלה"ה // ופירוש הרב דון יצחק // אברבנאל // ועוד נתוספו בו חדושים מאמ"ו הגאון הגדול כבוד מוהר"ר שאול נר"ו // אב"ד ור"מ דקהלתינו יע"א ושאר דברים טובים והעלינו שמו // החצר החדשה // ע"ד הגמרא פסחים דף צ"ב מאי החצר החדשה שחדשו בו דברים כו' ועוד נוסף טעם הגון // לקריאת שם זה . כי שתי מלות החצר החדשה עולה מספרם במספר // ב' שמות שמואל אברהם המביאים ספר יקר ונחמד זה לבית הדפוס // ה"ה האלוף המרומם כהרר שמואל יצ"ו ומשותפו האלוף המרומם כהר"ר // אברהם יצ"ו שלוחי צבור פה קהלתינו ק"ק אשכנזים יצ"ו . לזכות את // הרבים וכן שלמים המתאוים להנות מצוף דבש זמרת אר"ש דברי הרב // המחבר זצ"ל אשר כל דבריו נחמדים ומתוקים ליישב כל דקדוקי הפסוקים // אשר לב כל משכיל יפול עליהם . וישתומם על מראה דברי הפסוקים אשר // יקשה להולמם . הוא מישבם בטוב טעם ודעת . וזכות הרבים יעמוד להם׃ // באמשטרדם // נדפס ע"י כהר"ר // ליב זוסמנש // בשנת אז ישיר לפ"ק   Publication : שמואל ומשותפו אברהם [Shemuel et son associé Abraham] 1767 . f. [2], 1-165, 1-5 [lac.?] , Tôrah et targûm en carré ponctué ; commentaires en rashi in-4° (25 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_038) .
ספר דברים // חמשה // חומשי תורה // והוא // תקון סופרים // הוגה ע"פ דקדוק לשונינו הקדש היטב הדק בעיון נמרץ מזוקק שבעתיים כסולת נקיה׃ // מכל טעות ושגיאה׃ לכתוב ולהגיה ממנו ספר תורה . כדת וכדין וכשורה׃ // עם פירוש רש"י זלה"ה // ופירוש הרב דון יצחק // אברבנאל // ועוד נתוספו בו חדושים מאמ"ו הגאון הגדול כבוד מוהר"ר שאול נר"ו // אב"ד ור"מ דקהלתינו יע"א ושאר דברים טובים והעלינו שמו // החצר החדשה // ע"ד הגמרא פסחים דף צ"ב מאי החצר החדשה שחדשו בו דברים כו' ועוד נוסף טעם הגון // לקריאת שם זה . כי שתי מלות החצר החדשה עולה מספרם במספר // ב' שמות שמואל אברהם המביאים ספר יקר ונחמד זה לבית הדפוס // ה"ה שלוחי צבור פה קהלתינו ק"ק אשכנזים יצ"ו האלוף המרומם כהר"ר // שמואל והאלוף המרומם כהר"ר אברהם סג"ל לזכות את הרבים // וכן שלמים המתאוים להנות מצוף דבש זמרת אר"ש דברי הרב // המחבר זצ"ל אשר כל דבריו נחמדים ומתוקים ליישב כל דקדוקי // הפסוקים אשר לב כל משכיל יפול עליהם . וישתומם על מראה דברי // הפסוקים אשר יקשה להולמם . הוא מישבם בטוב טעם ודעת // וזכות הרבים יעמוד להם׃ // באמשטרדם // נדפס ע"י כהר"ר ליב בן כהר"ר משה זוסמנש זצ"ל // בשנת אז ישיר לפ"ק   Publication : שמואל ואברהם [Shemuel et Abraham d'Amsterdam] 1768 . f. [2], 2-131, [1], 2-6 , Tôrah en carré ponctué ; commentaires en rashi (25 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_040_A) , Patrimoine Magasin de conservation (TNK_040_B) , Patrimoine Magasin de conservation (TNK_041_3) .
ספר ויקרא // חמשה // חומשי תורה // והוא // תקון סופרים // הוגה ע"פ דקדוק לשונינו הקדש היטב הדק בעיון נמרץ מזוקק שבעתיים כסולת נקיה׃ // מכל טעות ושגיאה׃ לכתוב ולהגיה ממנו ספר תורה . כדת וכדין וכשורה׃ // עם פירוש רש"י זלה"ה // ופירוש הרב דון יצחק // אברבנאל // ועוד נתוספו בו חדושים מאמ"ו הגאון הגדול כבוד מוהר"ר שאול נר"ו // אב"ד ור"מ דקהלתינו יע"א ושאר דברים טובים והעלינו שמו // החצר החדשה // ע"ד הגמרא פסחים דף צ"ב מאי החצר החדשה שחדשו בו דברים כו' ועוד נוסף טעם הגון // לקריאת שם זה . כי שתי מלות החצר החדשה עולה מספרם במספר // ב' שמות שמואל אברהם המביאים ספר יקר ונחמד זה לבית הדפוס // ה"ה שלוחי צבור פה קהלתינו ק"ק אשכנזים יצ"ו האלוף המרומם כהר"ר // שמואל והאלוף המרומם כהר"ר אברהם סג"ל לזכות את הרבים // וכן שלמים המתאוים להנות מצוף דבש זמרת אר"ש דברי הרב // המחבר זצ"ל אשר כל דבריו נחמדים ומתוקים ליישב כל דקדוקי // הפסוקים אשר לב כל משכיל יפול עליהם . וישתומם על מראה דברי // הפסוקים אשר יקשה להולמם . הוא מישבם בטוב טעם ודעת // וזכות הרבים יעמוד להם׃ // באמשטרדם // נדפס ע"י כהר"ר // ליב זוסמנש // בשנת אז ישיר לפ"ק   Publication : שמואל ואברהם [Abraham et Shemuel d'Amsterdam] 1768 . f. [1], 2-76, [1], 2-5 , Tôrah et targûm en carré ponctué ; commentaires en rashi ; haftarôt en carré ponctué sur 2 colonnes | La mise en page du titre est identique à celui du volume coté TNK_039 (25 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_041_1) .
ספר ויקרא // עם ג' תרגומים וימש // מגילות וההפטרת // ועם פירושים נחמדים והוגה // בהשקפה גדולה ובעיון נמרץ // מפי סופרים וספרים // במצות ובהוצאות // ה"ה הקצין הר"ר יהודא // בהמנוח יר"ר הירץ בער // ז"ל׃ והמופלא מ' אהרן // בה"ה הרב מהור"ר // ישראל סג"ל זצ"ל׃ והקצין // הר"ר אהרן בהקצין פ"ו ה"רר // שאול יצ"ו׃ //בשנת הלא כתבתי לך // שלש' במעצו' ודעת לפ"ק׃ // בפרנקפורט דאדר   Publication : יהודא בן הירץ בער [Yehuda ben Hertz Beer] | אהרן בן ישראל [Aharon ben Yisrael] | אהרן בן שאול [Aharon ben Shaul] 1746 . f. [1], 411-526, [1], 97-120, 1-23 , Titre à encadrement gravé représentant Moïse et Aharon et une vue de Frankfort d'Oder. - Tôrah et targûm en carré ponctué ; commentaires en rashi. - L'imprimeur est pris au titre des lectures additionnelles in-4° (21 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_023) .
ספר ויקרא // עם הפטרות כל השנה כפי מנהג // כל הקהלות הקדושות // השייכות אליו אחר כל פרשה ופרשה. ובסופו הפטרות המיוחדות // לראש חדש . עם פרשת המפטיר הבאים בספר הזה׃ // הוגה בעיון נמרץ בדקדוק האותיות הן חסר הן יתר // כתקון סופרים ובנקודות וטעמים וקרי וכתיב // והפסקות הפרשיות . // ותר"יג מצות . // מלאכת מחשבת הנחמד ומשכיל כמ"ר גד // בן הגביר כמ"ר שמואל פואה י"צו // לזכות את הרבים . // בויניציאה // שנת שבעינו מטובך לפ"ק   Publication : גד בן שמואל פואה [Gad ben Shemuel Fuah ] 1755 . f. [lac. p. de t.], [3], 5-114 , Texte en carré ponctué in-12° (12 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_027) .
ספר עץ שתול והוא ספר עקרים שחבר החכם השלם... יוסף אלבו זצ"ל עם ביאור... מוהר"ר גדליה בן הר"ר שלמה יצ"ו . וקרא אותו בשם שרשים ועוד הוסיף בו נופך משלו... וקרא אותו בשם ענפים   Publication : דוד מדפיס [= David Madpis] 1835 . f. [2], 4, 3-98 , Titre en rouge et noir avec encadrement. - Texte du Sefer `iqarîm en carré non ponctué ; commentaires en rashi | Titre intégral : ספר עץ שתול // והוא // ספר עקרים // שחבר החכם השלם איש האלהי מרנא ורבנא // יוסף אלבו זצ"ל // עם ביאור טוב ויפה אף נעים מספיק בלשון צח ורחב חברו האלוף התורני מוהר"ר גדליה // בן הר"ר שלמה יצ"ו . וקרא אותו בשם שרשים ועוד הוסיף בו נופך משלו . קצת // ענפים נושאים פרי טוב מיוסדים על אדני פז בדברים נכבדים ויקרים במקראי קודש // ובמדרשי חז"ל השייכים ומתגוללים לענייני הספר וקרא אותו בשם ענפים גם הוסיף בו מראה // מקום על הפסוקים והמדרשים הבאים בזה הספר ובהיות שעתה נשלם כל חלקי האילן // והם עקרי"ם שרשי"ם וענפי"ם ועלי"ן שהן המראה המקומות על כן קרא הספר הזה בכלל בשם // עץ שתול על שם הכתוב והיה כעץ שתול על פלגי מים וגו' // בדפוס של הרבני מהרור דוד מדפיס יצ"ו: בשנת תקצ"ו לפ"ק // בסדילקאב in-f° (37 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (RAB_070) .
ספר פירות גינוסר... שם האחד פרי חדש... ושם השני זית רענן יפה פרי תאר... כמוהר"ר חיים ן' עטר   Publication : יוסף דיין [Yosef Dayyan] 1742 . f. [4], 1-275 , Titre à encadrement gr.s.b. Le bois utilisé pour ce titre semble être le même que celui du volume coté RAB_033_1 avec des marques d'usure. - Texte du Shulhan Arukh en carré, commentaires en rashi. En marge, Be’er ha-Golah | Titre intégral : ב"ה // ספר // פירות גינוסר // פירוש תרתי משמע שניהם עולים . על שולחן הטהור // מיור"ד . בחכמה ודעת ובינה כלולים . אשר שם האחד // פרי חדש וכבר האיר בקרב תבל אור חכמתו . ונודע // יקר תפארת גדולתו . ושם השני זית רענן יפה פרי תאר. // פרי עץ הדר ומפואר . פאר נזר המעלות . עושה גדולות . // רוכעל כרוב החכמות . סתומות ונעלומות . מאתו תורה // תצא . ועמו חכמה תמצא . בין זרועות עולם מכריע . ראשו // לרום מגיע . ה"ה החסיד החכם המופלא . בעיונא ופלפולא // הרב הכולל המובהק . אור תורתו זורח ומבהיק . בעיר // הקודש ירושלי' תוב"ב ראש ראש ישיבה של מעלה דמתקרי // כנסת ישראל כרם ה' צבאות וכנה אשר נטעה ימינו . // גן בעדן אשר בו בתר לשכנו . השם נפשינו בחיים // נ"י ע"ה פ"ה כמוהר"ר חיים ן' עטר נר' ו . יציץ נזרו . // באמשטרדם // בבית ובדפוס של הרב החכם השלם כמהור"ר // יוסף דיין מצויין נר"ו // תהלות לאל עליון ברוך // הוא לפ"ק in-f° (33 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (RAB_038 A) , Patrimoine Magasin de conservation (RAB_038 B) .
ספר שאלות ותשובות... שחיבר... כמוהר"ר מאיר... ונקרא שם הספר מנהיר עיני חכמים בהלכה . כמבואר בהקדמת בנו הגאון מוה"רר גדלי'   Publication : Joseph Antoine 1769 . f. [3], 1-77 in-f° (32.5 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (RSP_013) .
ספר שמות // עם הפטרות כל השנה כפי מנהג // כל הקהלות הקדושות // השייכות אליו אחר כל פרשה ופרשה. ובסופו הפטרות המיוחדות // לראש חדש . עם פרשת המפטיר הבאים בספר הזה׃ // הוגה בעיון נמרץ בדקדוק האותיות הן חסר הן יתר // כתקון סופרים ובנקודות וטעמים וקרי וכתיב // והפסקות הפרשיות . // ותר"יג מצות . // מלאכת מחשבת הנחמד ומשכיל כמ"ר גד // בן הגביר כמ"ר שמואל פואה י"צו // לזכות את הרבים . // בויניציאה // שנת שבעינו מטובך לפ"ק.   Publication : גד בן שמואל פואה [Gad ben Shemuel Fuah] 1755 . f. [2], 3-154 , Texte en carré ponctué. - Chaque haftarah [= lecture additionnelle] est imprimée à la suite de la section correspondante in-12° (12 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_026) .
ספר תרי עשר עם פירוש רבי דוד קמחי מוגה עם רב העיון על ידי פרנקישקוש וואט"בלוש par Dawid Qimhî Publication : Ex officina Roberti Stephani... 1539 . 7 parties ; pagination multiple , Marque aux titres. - Texte principal en carré ponctué ; commentaire en rashi in-4° (23 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_004) .
פירוש רש"י   Publication : Aloïse Bragadini 1574 . f. [lac. p. de t.], 2-266 [i.e.268] , Texte sur 2 colonnes : Rashi en carré, commentaire de Mizrahi en rashi. - La date est prise au colophon ; l'adresse au catalogue Short Title Catalog of Books Printed in Italy..., Boston, Hall & Co., 1970 in-f° (30 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (RAB_005) .
 <<    1  ...  59  60  61  62    >>
Connexion pour créer de nouvelles listes.
Réseau des bibliothèques de la ville de Nîmes

Propulsé par Koha