0_A_Gallica_Livres S'abonner à cette liste

| Documents sélectionnés :
ספר // נביאים אחרונים // ואלו הן // ישעיה ירמיה יחזקאל // תרי עשר // נדפס מחדש באותיות גדולות // נדפס // בפיסא // בשנת אל תעזבני ה' אלהי // במצות הגביר המרומם כמ"ר // גד בכ"ר שמואל פואה יצ"ו   Publication : גד נן שמואל פואה [= Gad ben Shemuel Poah] 1779 . f. [1], 453-653, [1] , Texte en carré ponctué in-8° (17 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_043_1) .
ספר // נביאים ראשונים // ואלו הם // יהושע . שופטים . שמואל // מלכים // ובגיליון יבאו הקרי וכתיב // אין נעדר בו // מוגה כדין וכהלכה בשום // שכל במקרא // הובא אל בית הדפוס מידי נדיב לב ה"ה // כמ"ר מאיר דא זארה יצ"ו // לזכות את הרבים // בויניציאה // שנת ששון ושמ"חה ימ"צא בה   Publication : מאיר דה זארה [= Meïr da Zarah] 1740 . f. [1], 1-179 [lac. 180] , Titre en noir et rouge. - Texte en carré ponctué in-8° (20 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_021) .
ספר // עזרת הסופר // תקון סופרים // סדר פרשיות כל השנה // עם נקודות וטעמים // וההפטרות מסודרות בכל ספר וספר // מחמשה חומשי תורה // עם כמה שורות שצריך לכתוב בספר תורה בכל עמוד ועמוד וכמה // תיבות בכל שורה ושורה כדי שיבא הספר כולו ווי העמודים (מלבד // ב"ה שמ"ו) עם ציון אותם שמות הקדש שהסופרים מספקים בהם // שצריך לקדשם ושאר הדברים הצריכים באותיות גדולות וכו' // מחובר לו סימני העולים של מנחה בשבת ושני וחמישי ויום // שבת קדש והמפטיר בצורת כוכב להזהרת המעיין בו לקרוא // בספר תורה וגם לוח של פרשיות המועדים הכל // מתוקן כראוי על כל אשר יצאו לאור הדפוס עד היום   Publication : יהודה פיזא [Yehudah Piza] 5529 . f. [12], 2-65, [3], 4-26 , Titre gravé signé "A. Santeross fecit". — Texte en carré ponctué. - L'imprimeur est pris au titre des hafṭarôt [= lectures additionnelles] | Le titre gravé est le titre des 5 volumes du Pentateuque. — Après les haskamôt, la préface de l'auteur et Me’îr netîv se trouve le titre du volume. — Texte du titre gravé : זה ספר // עזרת הסופר // חמשה חומשי // תורה // תקון סופרים // ווי העמודים // עם הגהות אור תורה נכון הוא להגות בו // ולהעתיק ממנו ספר תורת ה' : עליו אין // להוסיף וממנו אין לגרוע : והמבדיל בין // קדש לחול עומד עליו בגליון: לעמוד // בפרץ על השגיאות: // הוגה בעיון רב ונמרץ על יד הגביר יהודה // פיזא נ"ז ישראל: באמשטרדם בשנת // שמע ה' קול יהודה ואל // עמו תביאנו לפק' in-8° (19 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_042) .
ספר // עץ חיים // אדער // דייתשע איבערזעטצונג // דער // חמשה חומשי תורה // נעבזט // חומש מגילות אונד הפטרות. // פאן דעם געלעהרטען אונד אללגעמיין געשאטצטען מ. מענדעלזזאהן // זולצבאך // שנת ה"ת"ק"צ"ד לב"ע. // פיערטע דורכאויש פערבעשערטע אויפלאגע   Publication : S. Arnstein und Sohne 5594 . f. [1], 1, 3-319, [1] , Texte en waybertaytsh in-8° (17.5 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_056) .
ספר // קריאי מועד // אשר יקראו אותם בני ישראל פסח בפסח ועצרת // בעצרת וחג בחג והוא סדר שביעי של פסח // כפי התקון של חמדת ימים // ותיקון ליל שבועות ושמנו כוכב ראשם כזה * // אשר כל ג' פסוקי' למי שרוצה לקיים // דברי האריא"ל והשאר הבוחר יבחר: // וסדר // הושענא רבא והוא משנה תורה כולה . ותהלים // כולו עם סליחות כמנהג ומאמרים מעין יעקב // ומדרש רבות השייכים לשבועות וה"ר והאדרות // ואדרת משפטים וספרא // דצניעותא // מוגהים מזהר האריאל זלה"ה: ותפלת אליהו // ז"ל ומס' תמיד הכל כאשר לכל באו בכרך זה לבל יצטרך // עוד לשום ספר לקרי"אה נאמנה של הלילות האלו כאשר // יראה הרואה // בקושטאנדינה // תחת ממשלת אדוננו המלך שולטן מחמוד יר"ה // בשנת ובאר על הלחות למ"ען ירו"ץ קורא בו לפ"ק // הביאו לבית הדפוס הח' הנעלה כמ"הר דוד ן' פורנה נר"ו // בדפוס הח' המ' כמ"הר יונה בכמוהרר יעקב זלה"ה   Publication : דוד ן' פורנה [David ben Pornah] 1736 . f. [1], 1-38, [1], 1-144, [1], 1-75, [1] , Titres à encadrement. - Textes en carré ponctué et rashi. - Au colophon est imprimée une variante de la marque de Netanael ben Yehiel Fuah (Yaari 87) surmontée des lettres ד [= d] et פ [= p] pour David Pornah in-8° (16 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (SID_402) .
ספר // שבועה טוב // דאכלהו סדר אלהבדלה כמאל // בחרוף כבאר גדד מאזאלו מן פבריכתהם // ומעשה אליהו הנביא כמאל באלערבי // ואלדינים מתאע אלהבדלה באלערבי // ופיוט לכבוד חמדת לבבי // ואלפזמונים ואלפרשיות מתאע לילת אלאחד // ופי אכרהו קדוש ליל שבת // אנטבע בתונס // במטבעת מרדכי וזאן ואחיו יצ"ו   Publication : מרדכי וזאן ואחיו [= Mordekay Uzan et ses frères] 1900 . f. [1], 2-23 [lac. 24 ?], p. [1], 2-16 , Titre à encadrement. - Texte hébreu en carré ponctué ; rubriques et traductions en arabe en carré non ponctué (15 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (SID_415) .
ספר // תהלים // נדפס מחדש מה טובו ומה יופיו . כל שמעי שמעו . יבקשוהו ככסף יחפשוהו כמטמונים . // מי ראה כאלה פסל אצ הראשונים . ישמחו ויגילו כל // העם אשר בשער . אנשים ונשים וטף ושב ונער . // באותיות אין ערוך אלימו מאירים ומזהירים . יביטו // לראות גם העורים . ובהגה אין כמוה לישר הדורים. // בעזרת המאיר לארץ ולדרים : נדפס // פה ליוורנו יע"א // שנת וכל אשר יעשה יצליח: // בדפוס המשובח // של החכם כמוהר"ר אליעזר סעדון נר"ו   Publication : אליעזר סעדון [Eliezer Saadoun] 1797 . f. [4], 1-96 , Texte en carré ponctué. Chacun des psaumes est précédé d'une très brève introduction sur son usage, en rashi in-8° (17 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_048) .
ספר במדבר // חמשה // חומשי תורה // והוא // תקון סופרים // הוגה ע"פ דקדוק לשונינו הקדש היטב הדק בעיון נמרץ מזוקק שבעתיים כסולת נקיה׃ // מכל טעות ושגיאה׃ לכתוב ולהגיה ממנו ספר תורה . כדת וכדין וכשורה׃ // עם פירוש רש"י זלה"ה // ופירוש הרב דון יצחק // אברבנאל // ועוד נתוספו בו חדושים מאמ"ו הגאון הגדול כבוד מוהר"ר שאול נר"ו // אב"ד ור"מ דקהלתינו יע"א ושאר דברים טובים והעלינו שמו // החצר החדשה // ע"ד הגמרא פסחים דף צ"ב מאי החצר החדשה שחדשו בו דברים כו' ועוד נוסף טעם הגון // לקריאת שם זה . כי שתי מלות החצר החדשה עולה מספרם במספר // ב' שמות שמואל אברהם המביאים ספר יקר ונחמד זה לבית הדפוס // ה"ה שלוחי צבור פה קהלתינו ק"ק אשכנזים יצ"ו האלוף המרומם כהר"ר // שמואל והאלוף המרומם כהר"ר אברהם סג"ל לזכות את הרבים // וכן שלמים המתאוים להנות מצוף דבש זמרת אר"ש דברי הרב // המחבר זצ"ל אשר כל דבריו נחמדים ומתוקים ליישב כל דקדוקי // הפסוקים אשר לב כל משכיל יפול עליהם . וישתומם על מראה דברי // הפסוקים אשר יקשה להולמם . הוא מישבם בטוב טעם ודעת // וזכות הרבים יעמוד להם׃ // באמשטרדם // נדפס ע"י כהר"ר // ליב זוסמנש // בשנת אז ישיר לפ"ק   Publication : שמואל ואברהם [Shemuel et Abraham d'Amsterdam] 1768 . f. [1], 2-79, [1], 2-4 [lac. 5-6] , Tôrah et hafṭarôt en carré ponctué ; commentaires en rashi (24.5 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_039) .
ספר במדבר // עם הפטרות כל השנה כפי מנהג // כל הקהלות הקדושות // השייכות אליו אחר כל פרשה ופרשה. ובסופו הפטרות המיוחדות // לראש חדש . עם פרשת המפטיר הבאים בספר הזה׃ // הוגה בעיון נמרץ בדקדוק האותיות הן חסר הן יתר // כתקון סופרים ובנקודות וטעמים וקרי וכתיב // והפסקות הפרשיות . // ותר"יג מצות . // מלאכת מחשבת הנחמד ומשכיל כמ"ר גד // בן הגביר כמ"ר שמואל פואה י"צו // לזכות את הרבים . // בויניציאה // שנת שבעינו מטובך לפ"ק   Publication : גד בן שמואל פואה [Gad ben Shemuel Poah] 1755 . f. [1], 2, [1], 4, [1], 6-119, 119-126 , Texte en carré ponctué sans commentaire in-12° (11.5 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_028) .
ספר בראשית // חמשה // חומשי תורה // והוא // תקון סופרים // הוגה ע"פ דקדוק לשונינו הקדש היטב הדק בעיון נמרץ מזוקק שבעתיים כסולת נקיה׃ // מכל טעות ושגיאה׃ לכתוב ולהגיה ממנו ספר תורה . כדת וכדין וכשורה׃ // עם פירוש רש"י זלה"ה // ופירוש הרב דון יצחק // אברבנאל // ועוד נתוספו בו חדושים מאמ"ו הגאון הגדול כבוד מוהר"ר שאול נר"ו // אב"ד ור"מ דקהלתינו יע"א ושאר דברים טובים והעלינו שמו // החצר החדשה // ע"ד הגמרא פסחים דף צ"ב מאי החצר החדשה שחדשו בו דברים כו' ועוד נוסף טעם הגון // לקריאת שם זה . כי שתי מלות החצר החדשה עולה מספרם במספר // ב' שמות שמואל אברהם המביאים ספר יקר ונחמד זה לבית הדפוס // ה"ה האלוף המרומם כהרר שמואל יצ"ו ומשותפו האלוף המרומם כהר"ר // אברהם יצ"ו שלוחי צבור פה קהלתינו ק"ק אשכנזים יצ"ו . לזכות את // הרבים וכן שלמים המתאוים להנות מצוף דבש זמרת אר"ש דברי הרב // המחבר זצ"ל אשר כל דבריו נחמדים ומתוקים ליישב כל דקדוקי הפסוקים // אשר לב כל משכיל יפול עליהם . וישתומם על מראה דברי הפסוקים אשר // יקשה להולמם . הוא מישבם בטוב טעם ודעת . וזכות הרבים יעמוד להם׃ // באמשטרדם // נדפס ע"י כהר"ר // ליב זוסמנש // בשנת אז ישיר לפ"ק   Publication : שמואל ומשותפו אברהם [Shemuel et son associé Abraham] 1767 . f. [2], 1-165, 1-5 [lac.?] , Tôrah et targûm en carré ponctué ; commentaires en rashi in-4° (25 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_038) .
ספר דברים // חמשה // חומשי תורה // והוא // תקון סופרים // הוגה ע"פ דקדוק לשונינו הקדש היטב הדק בעיון נמרץ מזוקק שבעתיים כסולת נקיה׃ // מכל טעות ושגיאה׃ לכתוב ולהגיה ממנו ספר תורה . כדת וכדין וכשורה׃ // עם פירוש רש"י זלה"ה // ופירוש הרב דון יצחק // אברבנאל // ועוד נתוספו בו חדושים מאמ"ו הגאון הגדול כבוד מוהר"ר שאול נר"ו // אב"ד ור"מ דקהלתינו יע"א ושאר דברים טובים והעלינו שמו // החצר החדשה // ע"ד הגמרא פסחים דף צ"ב מאי החצר החדשה שחדשו בו דברים כו' ועוד נוסף טעם הגון // לקריאת שם זה . כי שתי מלות החצר החדשה עולה מספרם במספר // ב' שמות שמואל אברהם המביאים ספר יקר ונחמד זה לבית הדפוס // ה"ה שלוחי צבור פה קהלתינו ק"ק אשכנזים יצ"ו האלוף המרומם כהר"ר // שמואל והאלוף המרומם כהר"ר אברהם סג"ל לזכות את הרבים // וכן שלמים המתאוים להנות מצוף דבש זמרת אר"ש דברי הרב // המחבר זצ"ל אשר כל דבריו נחמדים ומתוקים ליישב כל דקדוקי // הפסוקים אשר לב כל משכיל יפול עליהם . וישתומם על מראה דברי // הפסוקים אשר יקשה להולמם . הוא מישבם בטוב טעם ודעת // וזכות הרבים יעמוד להם׃ // באמשטרדם // נדפס ע"י כהר"ר ליב בן כהר"ר משה זוסמנש זצ"ל // בשנת אז ישיר לפ"ק   Publication : שמואל ואברהם [Shemuel et Abraham d'Amsterdam] 1768 . f. [2], 2-131, [1], 2-6 , Tôrah en carré ponctué ; commentaires en rashi (25 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_040_A) , Patrimoine Magasin de conservation (TNK_040_B) , Patrimoine Magasin de conservation (TNK_041_3) .
ספר ויקרא // חמשה // חומשי תורה // והוא // תקון סופרים // הוגה ע"פ דקדוק לשונינו הקדש היטב הדק בעיון נמרץ מזוקק שבעתיים כסולת נקיה׃ // מכל טעות ושגיאה׃ לכתוב ולהגיה ממנו ספר תורה . כדת וכדין וכשורה׃ // עם פירוש רש"י זלה"ה // ופירוש הרב דון יצחק // אברבנאל // ועוד נתוספו בו חדושים מאמ"ו הגאון הגדול כבוד מוהר"ר שאול נר"ו // אב"ד ור"מ דקהלתינו יע"א ושאר דברים טובים והעלינו שמו // החצר החדשה // ע"ד הגמרא פסחים דף צ"ב מאי החצר החדשה שחדשו בו דברים כו' ועוד נוסף טעם הגון // לקריאת שם זה . כי שתי מלות החצר החדשה עולה מספרם במספר // ב' שמות שמואל אברהם המביאים ספר יקר ונחמד זה לבית הדפוס // ה"ה שלוחי צבור פה קהלתינו ק"ק אשכנזים יצ"ו האלוף המרומם כהר"ר // שמואל והאלוף המרומם כהר"ר אברהם סג"ל לזכות את הרבים // וכן שלמים המתאוים להנות מצוף דבש זמרת אר"ש דברי הרב // המחבר זצ"ל אשר כל דבריו נחמדים ומתוקים ליישב כל דקדוקי // הפסוקים אשר לב כל משכיל יפול עליהם . וישתומם על מראה דברי // הפסוקים אשר יקשה להולמם . הוא מישבם בטוב טעם ודעת // וזכות הרבים יעמוד להם׃ // באמשטרדם // נדפס ע"י כהר"ר // ליב זוסמנש // בשנת אז ישיר לפ"ק   Publication : שמואל ואברהם [Abraham et Shemuel d'Amsterdam] 1768 . f. [1], 2-76, [1], 2-5 , Tôrah et targûm en carré ponctué ; commentaires en rashi ; haftarôt en carré ponctué sur 2 colonnes | La mise en page du titre est identique à celui du volume coté TNK_039 (25 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_041_1) .
ספר ויקרא // עם ג' תרגומים וימש // מגילות וההפטרת // ועם פירושים נחמדים והוגה // בהשקפה גדולה ובעיון נמרץ // מפי סופרים וספרים // במצות ובהוצאות // ה"ה הקצין הר"ר יהודא // בהמנוח יר"ר הירץ בער // ז"ל׃ והמופלא מ' אהרן // בה"ה הרב מהור"ר // ישראל סג"ל זצ"ל׃ והקצין // הר"ר אהרן בהקצין פ"ו ה"רר // שאול יצ"ו׃ //בשנת הלא כתבתי לך // שלש' במעצו' ודעת לפ"ק׃ // בפרנקפורט דאדר   Publication : יהודא בן הירץ בער [Yehuda ben Hertz Beer] | אהרן בן ישראל [Aharon ben Yisrael] | אהרן בן שאול [Aharon ben Shaul] 1746 . f. [1], 411-526, [1], 97-120, 1-23 , Titre à encadrement gravé représentant Moïse et Aharon et une vue de Frankfort d'Oder. - Tôrah et targûm en carré ponctué ; commentaires en rashi. - L'imprimeur est pris au titre des lectures additionnelles in-4° (21 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_023) .
ספר ויקרא // עם הפטרות כל השנה כפי מנהג // כל הקהלות הקדושות // השייכות אליו אחר כל פרשה ופרשה. ובסופו הפטרות המיוחדות // לראש חדש . עם פרשת המפטיר הבאים בספר הזה׃ // הוגה בעיון נמרץ בדקדוק האותיות הן חסר הן יתר // כתקון סופרים ובנקודות וטעמים וקרי וכתיב // והפסקות הפרשיות . // ותר"יג מצות . // מלאכת מחשבת הנחמד ומשכיל כמ"ר גד // בן הגביר כמ"ר שמואל פואה י"צו // לזכות את הרבים . // בויניציאה // שנת שבעינו מטובך לפ"ק   Publication : גד בן שמואל פואה [Gad ben Shemuel Fuah ] 1755 . f. [lac. p. de t.], [3], 5-114 , Texte en carré ponctué in-12° (12 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_027) .
ספר עץ שתול והוא ספר עקרים שחבר החכם השלם... יוסף אלבו זצ"ל עם ביאור... מוהר"ר גדליה בן הר"ר שלמה יצ"ו . וקרא אותו בשם שרשים ועוד הוסיף בו נופך משלו... וקרא אותו בשם ענפים   Publication : דוד מדפיס [= David Madpis] 1835 . f. [2], 4, 3-98 , Titre en rouge et noir avec encadrement. - Texte du Sefer `iqarîm en carré non ponctué ; commentaires en rashi | Titre intégral : ספר עץ שתול // והוא // ספר עקרים // שחבר החכם השלם איש האלהי מרנא ורבנא // יוסף אלבו זצ"ל // עם ביאור טוב ויפה אף נעים מספיק בלשון צח ורחב חברו האלוף התורני מוהר"ר גדליה // בן הר"ר שלמה יצ"ו . וקרא אותו בשם שרשים ועוד הוסיף בו נופך משלו . קצת // ענפים נושאים פרי טוב מיוסדים על אדני פז בדברים נכבדים ויקרים במקראי קודש // ובמדרשי חז"ל השייכים ומתגוללים לענייני הספר וקרא אותו בשם ענפים גם הוסיף בו מראה // מקום על הפסוקים והמדרשים הבאים בזה הספר ובהיות שעתה נשלם כל חלקי האילן // והם עקרי"ם שרשי"ם וענפי"ם ועלי"ן שהן המראה המקומות על כן קרא הספר הזה בכלל בשם // עץ שתול על שם הכתוב והיה כעץ שתול על פלגי מים וגו' // בדפוס של הרבני מהרור דוד מדפיס יצ"ו: בשנת תקצ"ו לפ"ק // בסדילקאב in-f° (37 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (RAB_070) .
ספר פירות גינוסר... שם האחד פרי חדש... ושם השני זית רענן יפה פרי תאר... כמוהר"ר חיים ן' עטר   Publication : יוסף דיין [Yosef Dayyan] 1742 . f. [4], 1-275 , Titre à encadrement gr.s.b. Le bois utilisé pour ce titre semble être le même que celui du volume coté RAB_033_1 avec des marques d'usure. - Texte du Shulhan Arukh en carré, commentaires en rashi. En marge, Be’er ha-Golah | Titre intégral : ב"ה // ספר // פירות גינוסר // פירוש תרתי משמע שניהם עולים . על שולחן הטהור // מיור"ד . בחכמה ודעת ובינה כלולים . אשר שם האחד // פרי חדש וכבר האיר בקרב תבל אור חכמתו . ונודע // יקר תפארת גדולתו . ושם השני זית רענן יפה פרי תאר. // פרי עץ הדר ומפואר . פאר נזר המעלות . עושה גדולות . // רוכעל כרוב החכמות . סתומות ונעלומות . מאתו תורה // תצא . ועמו חכמה תמצא . בין זרועות עולם מכריע . ראשו // לרום מגיע . ה"ה החסיד החכם המופלא . בעיונא ופלפולא // הרב הכולל המובהק . אור תורתו זורח ומבהיק . בעיר // הקודש ירושלי' תוב"ב ראש ראש ישיבה של מעלה דמתקרי // כנסת ישראל כרם ה' צבאות וכנה אשר נטעה ימינו . // גן בעדן אשר בו בתר לשכנו . השם נפשינו בחיים // נ"י ע"ה פ"ה כמוהר"ר חיים ן' עטר נר' ו . יציץ נזרו . // באמשטרדם // בבית ובדפוס של הרב החכם השלם כמהור"ר // יוסף דיין מצויין נר"ו // תהלות לאל עליון ברוך // הוא לפ"ק in-f° (33 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (RAB_038 A) , Patrimoine Magasin de conservation (RAB_038 B) .
ספר שאלות ותשובות... שחיבר... כמוהר"ר מאיר... ונקרא שם הספר מנהיר עיני חכמים בהלכה . כמבואר בהקדמת בנו הגאון מוה"רר גדלי'   Publication : Joseph Antoine 1769 . f. [3], 1-77 in-f° (32.5 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (RSP_013) .
ספר שמות // עם הפטרות כל השנה כפי מנהג // כל הקהלות הקדושות // השייכות אליו אחר כל פרשה ופרשה. ובסופו הפטרות המיוחדות // לראש חדש . עם פרשת המפטיר הבאים בספר הזה׃ // הוגה בעיון נמרץ בדקדוק האותיות הן חסר הן יתר // כתקון סופרים ובנקודות וטעמים וקרי וכתיב // והפסקות הפרשיות . // ותר"יג מצות . // מלאכת מחשבת הנחמד ומשכיל כמ"ר גד // בן הגביר כמ"ר שמואל פואה י"צו // לזכות את הרבים . // בויניציאה // שנת שבעינו מטובך לפ"ק.   Publication : גד בן שמואל פואה [Gad ben Shemuel Fuah] 1755 . f. [2], 3-154 , Texte en carré ponctué. - Chaque haftarah [= lecture additionnelle] est imprimée à la suite de la section correspondante in-12° (12 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_026) .
ספר תרי עשר עם פירוש רבי דוד קמחי מוגה עם רב העיון על ידי פרנקישקוש וואט"בלוש par Dawid Qimhî Publication : Ex officina Roberti Stephani... 1539 . 7 parties ; pagination multiple , Marque aux titres. - Texte principal en carré ponctué ; commentaire en rashi in-4° (23 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_004) .
פירוש רש"י   Publication : Aloïse Bragadini 1574 . f. [lac. p. de t.], 2-266 [i.e.268] , Texte sur 2 colonnes : Rashi en carré, commentaire de Mizrahi en rashi. - La date est prise au colophon ; l'adresse au catalogue Short Title Catalog of Books Printed in Italy..., Boston, Hall & Co., 1970 in-f° (30 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (RAB_005) .
רב אלפס // הלכות רבינו יצחק אלפסי מסכת ברכות // עם כל המעלות הנמצא בספר רב אלפס הראשונים שהי' נדפסים בסאביוניטא. // והאחרונים באמשטרדם. עם כל המפורשי' ואשר סביב לו יחנה הר"י. והשלטי // גבורי' חדושי אנשי שם מהר"ם טוקטין תומת ישרי' מהרן שפיר וכדומיהן // ודיני מרדכי . עם סימני אותות למען ימצא הקורא מיד מבוקשו ולא תחסור // כל דבר אף התוספתת ועם הגהות אלפסי מספר דרך תמים ולזאת עשיתי סימן // כזה [ ] ראה זה חדש . וישן שמפני חדש תוציאו עשיתי סימן כזה ( ) ולא תאמרו // הראשונים היה טובים מאלה כי הגדלתי והוספתי על כל אשר היה לפני כי שם בלל // כל כתבי קודש והאותיות בנס עומדי' אורך היריעה דק מחוספס על שפת // היריעה עד שקצרה מהחיל בקמ' המאור הגדול וקטן עם מלחמות ה' // וסרח העודף תזרי"ח מעבר לדף שני שלח במקומו . ואחשבה לדעת // שיחדיו יהי' תמים זה מול זה משני עבריה' הם כתובים מצד אחד // המלחמו' ה' ומצד השני השגת הראב"ד ושניהם לדבר אחד // נתכוונו להיות משמרתם ביד אית"מר הילכתא כוותי' דרבינו הגדול ברי"ף ז"ל ונכון הדב' לעשו' מדור // בפני עצמו ובקרבכם אל מלחמות ה' והמאור // הגדול תמצ' הציונים אשר הצבתי לדע' // תמא אהיבא דף קאי בדברי רבינו וסימנא דמינכ' בהאלפסי שמתי איש על ידו * // לדגליהם ולא שיירתי דבר באלפ"ס המראה מקום מכל דף ודף בהגמרא מקו' // מוצא דברי רבינו דסלקא שמעתא אליבא דהלכתא למען היות ביד כל // אדם לאחדים. לשתות בצמא דברי שניהם כשותה מים // מכדים. וכולם עליהם חדים. שלא יהי' // בידם כבדים. נדפסו בכרכי' // קטני' ונחמדים: // פה ק"ק מיץ יע"א // בשנת תק"ל לפ"ק // כבר נשמע קול הרו"אים באספקלירא המאירה. בקן קולמסא לשמור דרך עץ // החיים שלא יבואו זרים לעשות כמוהו ואפס קצהו דפסתי בסוף מסכת ביצה // ואמרתי לחברם אל אוהל מו"עד בהתחלת מסכת שבת ושמה יאספו כל האדירים // הגאונים אשר נתנו עידיהון ויצדקו ועל הכלל כולה יצאו להדפיס כל מסכת הש"ס // בכרך קטן והרי"ף אצל כל מסכת ומסכת עם כל המפרשים ונושאי כליהם. // עיניכם תחזינה משרים   Publication : [s.n.] 1770 . f. [1], 2-130 [i.e.135], [1], [lac. 127] 128-170 [i.e.177] , Texte du Rif en carré, commentaires en rashi in-8° (20cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TAL_054) .
שירה חדשה [= Šîrah ḥadašah...]   Publication : רפאל חיים מאיטליא [= Rafael Hayim d'Italie] 1744 . 8 fnc in-4° (24 cm). Exemplaires : Patrimoine Réserve précieuse (Ms 300) .
שפר התקונים // קריאה נאמנה חק לישראל הוא הני קראי" דח"נה ליל // התקדש חג השבועות . ברם עיקר שרשוהי // מהתנא רשב"י זי"ע // מושיע ורב חסן ישועות . וכבוד אלהים // הס"דר דבר מפום בדת"א רבינו האר"י זצל וראה // זה חדש דברים אחדי"ם סדרי" // בירורין וכונות פשוטות יסודי" התו"רה והלכות // דעו"ת . ועל כל כבוד כאן בתחלה אמרי קדוש // הרב הגדול הרמ"ז ז"ל עיר וקדיש גלי חזיא כגובה // הרזי"ם ויטע אהלי" עשר נטיעות . // הן כל יקר ראתה עיני אני המגיה ידי תביאנה לזכות // הרבים למען ישמע"ו ולמען ילמדו לעבוד עבודת ה' אל // למושעות: // נדפס // פה ליוורנו יע"א // שנת הרשום בכתב אמת (לפ"ק) // בדפוס החכם כמוהר"ר אליעזר סעדון נר"ו   Publication : אליעזר סעדון [= Eliezer Saadoun] 1791 . f. [1], 2-56, 51, 57-88, 65-68, 93-96 , Titre à encadrement. - Texte en carré ponctué ; rubriques en rashi et carré in-8° (18 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (SID_408) .
תורת יהוה תמימה // חמשה חומשי תורה // יפה וברה ותמה... על פי מקרא גדולה׃ דפוס של בומבורגי ומקרא קטנה // שנת ד"ש כמבואר בספר אור תורה... כאשר הודפוס // באמשטרדם על ידי... מהורר איצק // פרעמסלא זצ"ל מפראג׃ // ועתה האיר ה' את רוחו של מהור"ר יצחק איצק בהמנוח כהר"ר שאול ז"ל מק"ק ליסא... לדבק התורה ותרגום אונקלוס בדף הדבוק ולמטה מהן // שני ראשי המפרשים פירוש רש"י ופירוש... משה אלשיך... ופי' הרב בעל הטורים... ובעל תולדות אהרן... עם פירש // הרב מהור"ר משה אלשיך ועל ההפטורת שפרושו אינו מצוי אצלינו משארי המפורשים הנמצאים כגון פי' רד"ק או באר // יצחק... שבח לאל אשר זכני להתחיל לדפוס פה ק"ק פ"פ דאדר יום ה' ו' אדר שני // בשנת ויצא יצחק לשוח בשדה לפ"ק // במצות ובהוצאת... כהר"ר שמואל בהמנוח הר"ר יהודא ליב // ז"ל מק"ק הלבר שטאט... בדפוס האדון החסיד א"ה דאקטר ופראפעסר גרילא   Publication : שמואל בן יהודא ליב [= Shemuel ben Yehuda Leib ] 1761 . f. [1], 2-332 [lac. 22-23], 331-334, [1], 336-373 [lac. 374] , Tôrah et targûm en carré ponctué ; commentaires en rashi. - Date au titre des Haftarôt : 522 [1761/1762] in-4° (24 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_029) .
תלמוד בבלי עם פירוש רש"י   Publication : [Isaac ben Aaron Prostitz] 1616 . f. [lac. p. de t.], [365] , Texte en carré non ponctué, commentaires en rashi. - Notice établie d'après Steinschneider n° 1409. - Pas de numérotation à l'exception des signatures (en caractères hébraïques) et, en marge, le n° des feuillets des éditions vénitiennes du Talmûd. - Le traité Ketûbôt comprend 32 cahiers numérotés de 1 à 32 auxquels manquent le 1er f. du 1er cahier, les cahiers 5 et 6 et les ff. 2 et 3 du cahier 21. Le cahier 32 ne compte que 2 ff. sans lacune. Yebamôt est complet avec 37 cahiers. - Le traité Gitîn est sans lacune jusqu'au cahier 24 inclus ; manquent ensuite les ff. 1 et 4 du cahier 25 et un nombre indéterminé de feuillets jusqu'aux deux derniers. L'avant denier f. est à l'envers (recto à la place du verso) et le dernier est collé à la page de garde in-4° (20 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TAL_029) .
תפלה // כמנהג אשכנז   Publication : J. Charleville 5627 . p. [2], 3-310, [2] , Texte en carré ponctué ; rubriques en français (18 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (SID_307) .
 <<    1  ...  60  61  62  >  >>
Connexion pour créer de nouvelles listes.
Réseau des bibliothèques de la ville de Nîmes

Propulsé par Koha