Hebraica_Gallica http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=2151 Flux RSS pour la liste publique Hebraica_Gallica ...זוהר על התורה http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439817 ...ספר מורה נבוכים http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=440100 Biblia Hebraica http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439961 The Second Book of Moses, called Exodus, in hebrew with the english translation on the opposite page with notes, explanatory, practical, critical, and grammatical, By Lion Soesmans, Corrected, and translated By David Levi ; http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439938 אלהי אבי // וארוממנהו // ספר // רוממות אל // ביאור ספר תהלים // שחבר... כמהור"ר משה אלשיך זצוק"ל: http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439847 בהנוא // מחזור // ספרדים // מימים נוראים // וסגר סליחות ללילי // אשמורות // וסדר תפלות לראש השנה וליום // הכפורים. // בויניציאה // בבית ייואני קאליאון שנת שפד http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439801 בהנוא // ספר // רב אלפס // הוא הרב הגדול אשר בעין שכלו . בורר ונפה התלמוד כלו . אין קץ לכל // עמלו . ורוח אלהיו נשא את הארב"ע סביב לגבולו . מפרשי דבריו ומלולו // הלא המה // רש"י . ורבינו יונה . ורבינו ניסים . ונמוקי // רבינו יוסף . והחמשי עליהם הוסיף // הוא האלוף החסיד הגאון מהר"ר מנחם דוד בר יצחק איש טקטין . הכל // צריכין למרי חטין: לן בעומקה של הלכות הר"יף . לקחו כמטר יעריף: הוסיף // מדיליה נופך . מלל והפך . בקושיות ופירוקי' . כראי מוצקים . הסר השם כל // ספק ומבוכה: ברוך שבעולמו ככה . ככה עשה לכל ספריו כנודע לכל קול המון . // תוכו אכל קליפה זרק מהרמון . חריפתו ובקיאתו גלויה היא לכל בעלי עינים . // כשמש בחצי השמים: // בכן קם בנו תחתיו . חתום תור' בלמודיו . ברוך מבנים אש"ר // הוא הרב ר' אשר כחו יישר . להביאו בעט הברזל ועופרת // לדורות הבאים למשמרת . כי שבעים גם רעבים בו יאכלו // לחם אבירים . באשר הרב צלל במים אדירים . להוציא // הדברים כאלו מסיני מסורים: // הוגה בעיון נמרץ לא ראי זה כראי בקדמונים . שנתמלאו // ממושקי טעיות אישונים וקמשונים // נדפס פה קק קראקא // תחת ממשלת אדוננו המלך זיגמונדוס השלישי יר"ה . בימיו ובימינו תושע // יהודה וישראל ישכון לבטח אמן . // שנת בו יבא ברכה נושא אלומוציו . // על ידי המחוקק יצחק בה"חר אהרן ז"צל מק"ק פרוסטיץ י"ץ http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439805 בהנוא // ספר // רב אלפס // הוא הרב הגדול אשר בעין שכלו . בורר ונפה התלמוד כלו . אין קץ לכל // עמלו . ורוח אלהיו נשא את הארב"ע סביב לגבולו . מפרשי דבריו ומלולו // הלא המה // רש"י . ורבינו יונה . ורבינו ניסים . ונמוקי // רבינו יוסף . והחמשי עליהם הוסיף // הוא האלוף החסיד הגאון מהר"ר מנחם דוד בר יצחק איש טקטין . הכל // צריכין למרי חטין: לן בעומקה של הלכות הר"יף . לקחו כמטר יעריף: הוסיף // מדיליה נופך . מלל והפך . בקושיות ופירוקי' . כראי מוצקים . הסר השם כל // ספק ומבוכה: ברוך שבעולמו ככה . ככה עשה לכל ספריו כנודע לכל קול המון . // תוכו אכל קליפה זרק מהרמון . חריפתו ובקיאתו גלויה היא לכל בעלי עינים . // כשמש בחצי השמים: // בכן קם בנו תחתיו . חתום תור' בלמודיו . ברוך מבנים אש"ר // הוא הרב ר' אשר כחו יישר . להביאו בעט הברזל ועופרת // לדורות הבאים למשמרת . כי שבעים גם רעבים בו יאכלו // לחם אבירים . באשר הרב צלל במים אדירים . להוציא // הדברים כאלו מסיני מסורים: // הוגה בעיון נמרץ לא ראי זה כראי בקדמונים . שנתמלאו // ממושקי טעיות אישונים וקמשונים // נדפס פה קק קראקא // תחת ממשלת אדוננו המלך זיגמונדוס השלישי יר"ה . בימיו ובימינו תושע // יהודה וישראל ישכון לבטח אמן . // שנת בו יבא ברכה נושא אלומוציו . // על ידי המחוקק יצחק בה"חר אהרן ז"צל מק"ק פרוסטיץ י"ץ par Isaac ben Jacob Al-Fasi http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439806 העשרים וארבע http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439873 זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו ספר זה ינחמנו חלק ראשון והוא מדרש המכילתא... חברו... רבי ישמעאל... עם פירוש מספיק... [ועוד] נתוסף עליו מראה מקום הפסוקים . ומראה מקום המאמרים http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439795 זהר על התורה // מהתנא האלהי // רבי שמעון בן יוחאי זלה"ה // ספר בראשית חלק שני... באותיות גדולות מרובעות ובנקודות http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=440027 חלק ראשון // מהלכות // רב אלפס // עם כל הנמצא בספרי האלפסי שנדפסו עד היום חדשים // גם ישנים: // והגדלנו והוספנו בזה על אשר היו לפניו . המחלוקת אשר לבעלי התוספות ומיימון וסמ"ג וטור ויתר הפסוקים // והמפורשים עם הרב אלפסי ז"ל עם איזה דינים וקושיות ותירוצים וחידושי רבינו ישעיה אהרון ז"ל הנקראים // בשם שלטי הגבורים ובכל חלקי הספר הזה בכלל הוספנו על הראשונים השגות מי מן החכמים // שהשיגו כגון בעל העיטור הראב"ד רבינו יונה ברא"ש ז"ל . אי נמי תשובות שעשו שום אחד מהגבורים ז"ל . על // השגות שנעשו לרבינו אלפסי ז"ל או שביאר דעתו ודבריו של הרב ז"ל או תשובות שהשיב הרב ז"ל בעצמו // לשואלים עם חדושים ותוספות מחלוקות ככל אשר תמצא ידינו ויכיל הגליון: // גם לא יחסר בו חיקור דיני המרדכי מסודר להלכות כל פרטי דיניו בקיצור איש על דגלו באותות ממנו ימצא הקורא בו מיד את מבוקשו: אשר כל הנזכר הולד והצמיח המדוכה ביסורין ומוטל במטה יהושע בעז מבורך יזי"יא בן כמוהר"ר שמעון זלה"ה צעיר התלמידים בעזרת חונן הדעת לזכות את הרבים // ובהקדמה שעשה התלמיד הנ"ל לספר הזה הוסיף אומץ להודיע דרכי הרב ז"ל בפסקיו ומנין המחלוקת שיש למי ומי מהפוסקים שאחריו עמו והרחיב לבאר תועלת כל // התוספות שהוסיף בספרי הרב ז"ל כנזכר ובהקדמה ההיא יטעום טעם מן ופריו ימתיק לחכו: // וראינו לתת דברי בעל המאור ז"ל וספר המלחמות בכל החלקים אל תוך הספר במקום הראוי לו ולא לחלוק הספר בפני עצמו למען יהיה הכל כשלחן ערוך: // כל אלה חברו יחדיו והכינו המדפיסים הראשונים והביאו על מזבח הדפוס בעיר סביוניטה: בשנת שדי לפ"ק: // ועוד הובא לבית הדפוס ע"י התורני המופלא המפורסם מוהר"ר יוסף דיין ז"ל בק"ק אמשטרדם: בשנת ת"פ לפ"ק: // ועל כל המעלות הנזכרים הוספנו מחדש כמה מיני מעליותא חבורים חשובים וספונים גדולי חקרי לב אשר ע[ינ]יכם פקוחות על קוץ וקוץ הספקות הקטנים עם הגדולים . תילו תילים . המה ראשי גבורי // חיל אנשי שם ידגו לרוב חקירות יקרות להבין ולהורות ה"ה חדושי מהר"ם מטוקטין חדושי שארית יוסף עם הג"ה וחידושי בעל תומת ישרים עם כל // הג"ה וחדושי גדולת מרדכי עם הג"ה וחדושי מהר"ן שפירא אשר עד היום לא זכינו לאורו . וספר שערי שבועות להגאון רבי יצחק בן הר"ב רבי ראובן עם // חדושי מבר"ם מטוקטין . ותורה אור בהאלפס ומסרת הש"ס בהר"ן ונ"י ויהיה נח לו לאדם המפשפש אליו להביא הדאייה קל חיש אשר תעוף עין בו וימצאהו האיש לצבאותיו // באותיותיו על פי הסמנים והציונם ובהרף עין בעין יראה חכמה מאין תמצא וזכות התורה יעמוד לנו ולא ימושו מפינו ומפי זרעינו ויהי נועם ה' אלקינו עלינו . ויצליח בכל מעשה ידינו אמן: // בזולצבאך // בבית ובדפוס כהר"ר משלם זלמן יצ"ו בן המנוח המפורסם כמוהר"ר אהרן זצ"ל: // בשנת ברוך הנותן ליעף כח לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439849 חמשה // חומשי תורה // עם חמש מגילות // עם פירוש המלות // אשר כהנה לא הי' בשנים העוברות // וההפטרות כפי מנהג כל קהלות הקדושים // בכל תפוצות ישראל: // בזולצבאך // בבית ובדפוס זעקל בכ"ה אהרן ז"ל // בשנת תק"פ לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=440130 חמשה // חומשי תורה // עם חמש מגילות // עם תרגום אונקלוס ובאור // המאור הגדול רש"י ז"ל ׃ // וכל חדושי בעל הטורים ז"ל ׃ // וההפטרות כפי מנהג כל קהלות הקדושת בכל תפוצות ישראל ׃ // בזולצבאך // בבית ובדפוס המשותפים כהר"ר אהרן יצ"ו ׃ // ובנו כהר"ר זעקל יצ"ו ׃ // בשנת שמרני אל כי חסיתי בך לפ"ק ׃ http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439908 חמשה חומשי תורה http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439792 חמשה חומשי תורה // עם חמש מגילות והפטרות // נדפס מחדש עם יופי נייר ודיו ואותיות // הוגה בעיון נמרץ מרוב הטעיות אשר נפלו בדפוסים הראשונים // זאת ועוד מעלה אחרת ביתר שאת וביתר עז ימצא בו // (יען וביען חיותו נעתק מתיקין המובהק) // כל יתירות מלאות וחסרות גם // האותיות גדולות וקטנות // באופן שכל סופר // יהיה לו // נחת // רוח בהעתיקו ממנו׃ // באמשטרדם // בדפוס ובמצות של // הבחור עמנו־אל בן הישיש יוסף עטיאש ז״צל // בסדר אז ישיר ישראל את השירה הזאת // לפרט קטן׃ http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439888 חמשה חומשי תורה מן העשרים וארבע http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439905 כתובים // מן העשרים וארבע גדול שמו // בישראל ונודע אשר נדפס ראשונה // בבית הבומבירגי נחמד ונעים לכל // עם תרגום מסורה גדולה וקטנה // ופירושים ודקדוקים // רבים: // ועתה בחסד ה' זכינו שנדפס רביעית לא יחסר כל בו מהראשונים // אך טוב נוסף עליהם: // מוגה בדיוק רב מאד כפי כח האפשר כיד ה' הטובה // עלינו: // בויניציאה // במצות השרים היקרים . נודע שמם בשערים // פייטרו ולורינצו בראגאדין // בבית באומן ייואני קאיון שנת אבינו מלכנו // חדש עלינו שנה טובה לפרט קטן: // הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אני ה' // בעתה אחישנה: http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439966 כתובים // תהלים משלי איוב דניאל // עזרא נחמיה דברי הימים // הוגה בעיון נמרץ // באמשטרדם // בדפוס המשובח של // בגביר אברהם בן הישיש // הנכבד רפאל חזקיהו // עטיאש זצ"ל׃ // ובמצותו // בשנת לא ימנע טוב להולכים בתמיד לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439949 מגלת אסתר | Das Buch Esther Übersetzt und mit einer Einleitung versehen von Prof. Dr. A. Sulsbach. Mit Illustrationen und dem Abendgebete am Purimfeste http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439960 מחזור // לראש השנה . ויום הכפורים // כמנהג ק"ק ספרדים // מתוקן בכרך קטן ובסדר נאה ויפה // והוספנו בו הרבה דברים והוגה // בעיון ובדקדוק ובהשגחה // פרטית כאשר עיני // הקורא תחזינה // מישרים. // באמשטרדם // בדפוס ובבית // כהר"ר שלמה בן כהר"ר יוסף כ"ץ // זצ"ל פרופס מוכר ספרים: // בשנת בעת רצון עניתיך לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=440064 מחזור // לראש השנה ויום הכפורים // כמנהג רייסין וליטא פיהם ומעהרין // עם פירוש לשון הקודש ועם פירוש לשון אשכנזי המועתק ללשון מדברת הנהוג בינינו ובנקודות // להיות דבר השוה לכל נפש כקטון כגדוך: // עם הקריאות מהמועדים ועם הטעמים על מקראי קודש אשר יקראו אותם במועדם כי טוב טעם ודעת יבינו במקרא // וכעת הוספנו הפי' על ההפטרות בל' אשכנז אשר העתקנו מהעשרים וארבע למען יבינו הכל וימצאו כחפץ לבבם // והצגנו התפלה והשמ"ע על // נוסח ספרד // חלק ראשון // בדפוס הרבני מהורר אברהם שלום נ"י שאדאוו // בזיטאמיר // בשנת תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=440039 מחזור // של מועדים // כפי מנהג ק"ק ספרדים יצ"ו //חלק שני // כולל בו תפלות של סכות הושענה רבא . שמיני עצרת שמחת תורה . פסח // ושיר השירים . ופרקי אבות . ושבועות וכו' בכל בסדר יפה כאשר // עיני הקורא תחזנה משרים. // הביאו אותו אל הדפוס הגביר המרומם כמ"ר אברהם בכמוה"רר // החכם השלם הדיין המצוין רפאל מילדולה נר"ו // והוגה בעיון נמרץ ע"י המגיה נאמן אחיו של בעל הדפוס // כמ"ר משה מילדולה // נדפס לתשוקת התלמיד הנעים הבחור יעקב חי בכמוה"רר החכם // השלם דוד מילדולה שליח צבור של ק"ק ליוורנו // פה ליוורנו יע"א // שנת שלש פעמים בשנה יראה וגו' לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439855 מחסור // ליום ראשון ושני של פסח // עם לשון אשכנז והדרת קודש // כמנהג אשכנז ושאר קהלות קדושות // ומבואר בביאור מספיק . פירוש לה"ק דבר דבר על // אופנו . בטעם דברים ורב ענין: // ואחרון חביב // כוונת הפייטן // וועלכר זעהר ניטיג אונד ניטצליך איזט, וויילן דורך דיזען איין // יעדן פרשטיהן קאן דען אינהאלט פון יעדן פיוט, וואז דער עיקור // מכוון התפלה איזט, וויילן בשעת התפלה עם דיא לייט ניכט צו לאזט // דען גאנטצן דייטש פון יעדן פיוט דורך צו זעהין, אונד דורך דיזע // קורצע ערלייטרונג, פרשטעהט איין יעדר דען אינהאלט מן הפיוט על // מה אדני' הוטבעו וגודל ענינו וועלכש איין תועלת גדול איזט לכוון בכוונה // רצויה באמירת הפיוטים. // נדפס // בק"ק אופיבאך יע"א // בדפוס ה"ה בתו' כ"ה צבי הירש // ובנו כ"ה אברהם סג"ל שפיץ // נחית בחסדך עם זו גאלת לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439815 מחסור // של // פסח // כמנהג אשכנז ופולין // מדויק הדק היטב ומבואר בבאור מספיק // ומתורגם אשכנזית קל ונקי למען ירוץ כל קורא בתרגומו . // נלוה מפרטי דינים ומנהגים הנהוגים דבר יום ביומו . // כל אלה ערוכים בכל ושמורים איש איש על מקומו . // על הדף והעמוד הראוי לו מתחילתו עד תומו // מיץ // בדפוס אפרים האדאמאר // שנת ה' תקע"ז לב"ע http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=440135 מסכת // בבא מציעא // מן // תלמוד בבלי // עם פירוש רש"י ותוספות // כפי אשר כבר נדפס בבאסיליאה בשיעור דף על דף ממש לא נפל דבר מכל טוב תיקונן אשר היה מקדם ועם // כמה מעלות טובות רבו מלמנות אשר עדין לא היו וקצת מהן יבארו דרך כללות: // המעלה הא' שהוגהו מתוך ספרי הש"ס ומספרי המפרשים ה"ה חכמת שלמה וחכמת מנוח וחדושי // הלכות והר"מ: // הב' שהובאו כל המראה מקומות הנקרא בשם מסורת הש"ס ועין משפט ונתוסף עליהן כהנה ונתחדשו // גם כן המראה מקומות ברש"י זצ"ל גם הוספנו נר מצוה ותורה אור ועין הרואה יבין ויביט אשר נתעלו אלו // ת"ל על כולן כתיקון כללותיה ופרטותיה וכיד ה' עלינו השכיל: // הג' הוספנו במסכת הזאת תוספות מרובה כי רבה היא עלינו ה"ה חדושי הלכות של הנשר הגדול // מהרש"א זצ"ל . כדי לזכות בו את הרבים בפרט למי שאין בידו ס' מהרש"א הנ"ל: // ועוד הוספנו להדפיס המהרש"א השייך לכל עמוד על מקומו הראוי לו למען שלא יצטרך לחפש אותו בדפוס של אחריהם: // יה' יגמור בעדינו להדפיס עוד שאר מסכתות עם חדושי מהרש"א כאשר הוא בדעתינו לזכות את הרבים: // נדפס בק"ק // דיהרנפורט // אונטר דיא רעגיהרונג דעם הערן קיניגליכר פרייסישר // ווירקליכר גהיימט עטטעס קריגש אונ דירעגירנדר // מיניסטר איבר דיא שלעזישי לנדי ריהטר דעס שווארצן אדליר // ארדענס האך וואהל גבאהרנן גראף פאן חאיום עקסילענץ: // בדפוס המשותפים // ה"ה אלמנה הצנועה הגבירה אשת חיל מרת רעיכל תי' ובניה האחים ה"ה ר' מיכאל שמעון ור' אהרן ור' יוסף בני המנוח הרב המפורסם בתורה וביראה מוה' יחיאל מיכל מייא מ"ס זצ"ל:// בשנת תקנ"ט לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439808 מסכת כתובות // עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ורבינו אשר ופסקי הרא"ש // ופי' המשניות מהרמ"בם ז"ל // כפי אשר כבר נדפס בשיעור דף על דף ממש לא נפל דבר מכל טוב תיקונן אשר היה מקדם ועם כמה // מעלות טובות רבו מלמנות אשר עדין לא היו וקצת מהן יבוארו דרך כללות: // המעלה הא' . שהוגהו מכל ספרי הש"ס הקדומים ומספרי המפרשים ה"ה חכמת שלמה וחכמת מנוח וחדושי // הלכות ומספרי הש"ס של המאור הגדול מופת הדור הזקן יוסף שמואל בן החסיד מו"הרר צבי //זצ"ל אשר היה אב"ד ור"מ בק"ק פרנקפורט דמיין עיר ואם בישראל יע"א . שתיקן כל מעוות אשר היה בספרי // הש"ס ובפרטות בג' סדרים אלו זרעים קדשים וטהרות שאין דורש להם מרוב הטעיות שנמצאו // בספרים וכאן נמצא הכל נכון ומתוקן כאשר יראו עיני השכלות: // הב' . שהובאו כל מראה מקומות ונתוסף עליהן כהנה ונתחדשו המראה מקומות ברש"י . עוד נתוסף הרבה בעין משפט ונתחדש בו // פסקי הדינים . גם נתוסף המראה מקום בהר"אש ובפסקי תוספות: // ויתר המעלות קצרה היריעה מהכיל . כאשר לנוכח יביטו עין כל . מלבד היופי והסידור אשר // בזה נתעלו אלו על הכל: // וע"פ רוב התועליות אשר נמצאו באלו הש"ס התרצה אלי הקצין הפ"ו הגביר ואביר כה"רר יששכר בערמן סג"ל מהלברשטט כאשר עדיין לא נשלם זמן המוגבל אשר גבלו // גאוני ארץ להקצין הנ"ל על הדפסת הש"ס שלו ואפיריון נמטי להגביר הקצין הנ"ל על זה. ומעתה עיני ולבי תמיד אל ה' שישלח לי עזר ממעל ולהביא // זאת התורה אשר בע"פ נתנה ליקותיאל. מכח אל הפועל. ואל ישלוט בי שום מסטין ומשמיאל. וזכות אבותי הקדושים יסייע לי // שיכריע זכיותי ואזכה להגדיל ולהאדיר תורה בישראל. כ"ע זעירא דמן חבריא וצעיר באלפי // יהודה אריה ליב בלאא"מו הה"ג המפורסם החסיד מוהר"ר יוסף // שמואל זצ"ל שהיה אב"ד ור"מ בק"ק פרנקפורט יע"א: // ותהי ראשית ממל"אכתו לפרט מנשים באהל תבורך // CON PRIVILEGIO // בדפוס המשוטפים הגבירים שמואל בן החסיד בעניו המשכיל ונבון ר' שלמה מרקיס ז"ל: // ורפאל בן הישיש הנכבד הגביר הנעלה יהושע די פאלאשיוש ז"ל http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439925 מסכת שבת // עם פירוש רש"י ותוספות // כפי אשר נדפס בק"ק פרנקפורט דאדר לא לגרוע ולא להוסיף רק לתקן הטעיות שנפלו בדפוס ההוא ונדפסו // עם יופי אותיות והדיו והנייר לא נפל דבר מכל טוב תיקונן בצורתן ובשיעור דף על // דף ממש ועם כל מעלות טובות אשר נעשה ע"י אנשים לומדי תורה לתקן כל דף // ודף קודם שיבא ליד בעלי אומני הדפוס כדי לסלק ולסקל מכל סיג וכסולת ויהיה // מנוקה ומנופה כסולת נקייה בשלש עשרה נפה: // המעלה האחת שהוגה עם ספר הנעלה הנקרא חכמת שלמה של הרב מהרש"ל וגם // עם הספר הנעלה הנקרא חדושי הלכות של הרב מהרש"א מה שצריך לתקן // מהטעיות המפורסמות גם חלופי הגהות גרסאות של // מהרש"ל ומהרש"א ומהר"ם: // המעלה השנית הוא שנתוסף עוד מראה מקום של מסורת התלמוד ומראה מקום מהתוספות ומראה // המקום מהפוסקים: ומראה מקום מדיני התלמוד בפוסקים: והם ראשי האלופים // בהוראות מיימוני: וסמ"ג וארבע טורים: כל אחד ואחד לגדלו באותיות // נקרא עין משפט והתולעת הגדול מבאור להמעיין שיוכל לבוא במעט // זמן בנקל לעומק הדין מה שהעמיקו בו גאוני עלמא כמה // עדנין וזמנין ובפרט אחרי שנגה עלינו אור האלהי וזגינו שנתפשטו // בעולם חידושי בית יוסף הוא הגאון אשר קרא ושנה // אסף וליקט וזיקק מהתלמוד ומכל // הפוסקים ותיקן שלימות הרבה באמרי פיו // אשרי שככה לו בעולמו אשר בו לבדו // יוכל המעיין למצוא חידושי כל // הדיעות ומכל הלכה והלכה // מה שחדשו קדמאין // ובתראין זכר // לברכה: // נדפס בק"ק וואנזיבעק // בשנת תק"ב לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439858 משניות // סדר טהרות // עם פירוש הגאון מוהר"ר עובדיה מברטנורה // ועם תוספות יום טוב // והם מים חיים ממקור גובע . ואם באתי לספר בשבחן הייתי גורע // כי קצר המצע מהשתרע ׃ // חברם הגאון הגדול המפורסם ר"מ . ור"ג ואב"ד הישראלי . מהר"ר יום טוב ליפמן // נר"ו . בן האלוף מהר"ר משה וולרשטיין זלה"ה לוי העלר . // חתן הישיש המרומם . התורני . המנוח . כמהר"ר אהר"ן אשכנז זלה"ה מק"ק פראג ׃ // ונתחדשו בו מהדורות ראשונות ואחרונות . מהגאון המחבר נר"ו . ושמנו בגליון // לאות על י"ד יד פשוטה מורה באצבע עליהם לומר // ראה זה חדש הוא ׃ // והוגהו בעיון רב הדק היטיב על ידי מגיהים בקיאים בטוב ההגה' // בזולצבאך בדפוס המשובח כהר"ר משלם זלמן יצ"ו ׃ // בן המנוח המפורסם מהור"ר אהרן זצ"ל ׃ // בשנת כםף משנה קחו בידכם לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439850 משניות // סדר קדשים // עם פירוש הגאון מוהר"ר עובדיה מברטנורה // ועם תוספות יום טוב // והם מים חיים ממקור גובע . ואם באתי לספר בשבחן הייתי גורע // כי קצר המצע מהשתרע ׃ // חברם הגאון הגדול המפורסם ר"מ . ור"ג ואב"ד הישראלי . מהר"ר יום טוב ליפמן // נר"ו . בן האלוף כהר"ר נתן זלה"ה . בן האלוף מהר"ר משה וולרשטיין זלה"ה לוי העלר . // חתן הישיש המרומם . התורני . המנוח . כמהר"ר אהר"ן אשכנז זלה"ה מק"ק פראג ׃ // ונתחדשו בו מהדורות ראשונות ואחרונות . מהגאון המחבר נר"ו . ושמנו בגליון // לאות על י"ד יד פשוטה מורה באצבע עליהם לומר // ראה זה חדש הוא ׃ // והוגהו בעיון רב הדק היטיב על ידי מגיהים בקיאים בטוב ההגה' // בזולצבאך // Cum Licentia // SERENISIMI DOMINE ELECTORIS PALATINI, // quà Tutoris, & Administratoris Ducatùs Solisbacensis. // בבית ובדפוס אהרן בן כהר"ר משלם זלמן ז"ל ׃ // בשנת ראשית חכמה קנה חכמה לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439828 משניות // סדר קדשים // עם פירוש הגאון מוהר"ר עובדיה מברטנורה // ועם תוספות יום טוב // והם מים חיים ממקור גובע . ואם באתי לספר בשבחן הייתי גורע // כי קצר המצע מהשתרע ׃ // חברם הגאון הגדול המפורסם ר"מ . ור"ג ואב"ד הישראלי . מהר"ר יום טוב ליפמן // נר"ו . בן האלוף מהר"ר משה וולרשטיין זלה"ה לוי העלר . // חתן הישיש המרומם . התורני . המנוח . כמהר"ר אהר"ן אשכנז זלה"ה מק"ק פראג ׃ // ונתחדשו בו מהדורות ראשונות ואחרונות . מהגאון המחבר נר"ו . ושמנו בגליון // לאות על י"ד יד פשוטה מורה באצבע עליהם לומר // ראה זה חדש הוא ׃ // והוגהו בעיון רב הדק היטיב על ידי מגיהים בקיאים בטוב ההגהה // בזולצבאך // בדפוס המשובח כהר"ר משלם זלמן יצ"ו ׃ בן המנוח המפורסם מהור"ר אהרן זצ"ל ׃ // בשנת ראשית חכמה קנה חכמה לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439942 משניות סדר // טהרות עם פירוש החכם הגדול רבינו משה // בר מימון זל ועם פירוש רבינו הגאון // הרב רבינו שמשון בעל // התוספות משנזא // זצ"ל כפי אשר נדפס בויניציאה הבירה בדפוס יוסטיניאנה // עם יופי אותיות והדיו והנייר לא נפל דבר מכל // טוב תיקונן בצורתן ובשיעור דף // על דף ממש ועם כמה // מעלות טובות ׃ // ובכן עיני תמיד אל ה' כי הוא יוציא לאור משפט המלאכה המפוארה הזאת אשאלה // ממנו יעשה שלום לי להשלים אותה עד תומה ולהתחיל // ולהשלים ספרים הרבה לתורה ולתעודה להכין אותה ולסערה מעתה ועד // עולם עזרת ה' צבאות תעשה זאת ׃ // בבית עמנו־אל בנבנשתי // הראנו אות לטובה וקבץ נפוצותינו לפ"ק // באמשטרדם http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439910 משניות עם נקודות ופירוש מלות http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439783 נביאים אחרונים http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439814 נביאים ראשונים // אשר נדפסו על ידי רוברטוס סטפ"נוס יצ"ו בשנת תשע ועשרים למלך האדיר // אדוננו המלך פרנקישקוש יר"ה היא שנת ש"ג לפ"ק פה פאריש // העיר הגדולה והאם בצרפת׃ http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439943 סדר // לשלש רגלים // כמנהג ק"ק קארפינטראץ ה"י // הדור אתם ראו זה דבר חדש אשר כבר לא // היה לעולמים כי אם בכתיבת יד // והוא סדר תפלות עם פיוטים ופזמונים ובקשות // שנתיסדו על פי גאוני עולם שלמים וקדושים // אנשי השם נוחי עדן: // ועתה נתגלגל הדבר ע"י זכאי להביאו // לבית הדפוס בתכלית היופי בנייר // ובאותיות נאות מאירות ומזהירות כנופך וספיר // גזרתם ובכל דבר כאשר עיניכם תחזינה מישרים // במצות התורני והרבני המשכיל // והנבון אברהם מונטיל י"ץ // והוגה בעיון נמרץ בשבע חקירות ושבע דרישות ע"פ // חכמת הדקדוק הן באותיות ונקודות הן בדגש // ורפי ע"י מגיה נאמן ובקי בטיב ההגהה ובחכמת הדקדוק // באמשטרדם // בבית ובדפוס המשותפים // הירץ לוי רופא // וחתנו קאשמן מוכרי ספרים // בשנת וה' ברך את אברהם בכל לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439851 סדר // של יום כפור // כמנהג קהל קדש אויגניון יגן ה' בעדם אמן // הדור אתם ראו זה דבר חדש אשר כבר לא היה לעולמים כי אם בכתיבת יד // והוא סדר של יום כפור שנתיסד על פי גאוני עולם שלמים וקדושים // אנשי השם נוחי עדן: // ועתה נתגלגל הדבר ע"י זכאי להביאו לבית הדפוס בתכלית היופי // בנייר ובאותיות נאות מאירות ומזהירות כנופך וספיר גזרתם // ובכל דבר כאשר עיניכם תחזינה מישרים: // במצות התורני והרבני המשכיל // והנבון אברהם מונטיל י"ץ // והוגה בעיון נמרץ בשבע חקירות ושבע דרישות ע"פ חכמת הדקדוק הן באותיות // ונקודות הן בדגש ורפי ע"י מגיה נאמן ובקי בטיב ההגהה ובחכמת // הדקדוק: // באמשטרדם // בבית ובדפוס המשותפים // הר"ר הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן // מוכרי ספרים // בשנת כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439841 סדר // של ראש השנה // כמנהג קהל קדש אויגניון יגן ה' בעדם אמן // הדור אתם ראו זה דבר חדש אשר כבר לא היה לעולמים כי אם בכתיבת יד // והוא סדר של ראש השנה שנתיסד על פי גאוני עולם שלמים וקדושים // אנשי השם נוחי עדן: // ועתה נתגלגל הדבר ע"י זכאי להביאו לבית הדפוס בתכלית היופי // בנייר ובאותיות נאות מאירות ומזהירות כנופך וספיר גזרתם // ובכל דבר כאשר עיניכם תחזינה מישרים: // במצות התורני והרבני המשכיל // והנבון אברהם מונטיל י"ץ // והוגה בעיון נמרץ בשבע חקירות ושבע דרישות ע"פ חכמת הדקדוק הן באותיות // ונקודות הן בדגש ורפי ע"י מגיה נאמן ובקי בטיב ההגהה ובחכמת // הדקדוק: באמשטרדם // בבית ובדפוס המשותפים // הר"ר הירץ לוי רופא וחתנו קאשמן // מוכרי ספרים // בשנת והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439845 סדר התמיד // חלק ראשון // כולל כל תפלות ימי החול ור"ח ופורים שחרית . ומנחה וערבית // ובקשות . ותחינות לשני וחמישי ומצלאין לעצירת גשמים. //ומצלאין לחולים וליושבת על המבשר . ודוי לשכיב מרע // ובדר צדוק הדין והקפות למתים והשכבות ותמחומי אבלים וסדר // ברכת במזון לאבל טסדר הסעודה וברכת המזון ושבעין // ושתים פסוקים וסדר תענית יחיד ועשרת ימי תשובה // ומנחה ערב יום הכפורים וסדר ברכת ברית מילה // הפיוטים ופדיון הבן וברכת כהנים וימים טובים // לק"ק ועל הנסים לק"ק אויגנון הכל כמנהג ארבע // קהלות הקדושות ה"ה ק"ק ארפינטראץ. // וק"ק אויגניון . וק"ק לישלוה // וק"ק קאוואליאון // יהב"א: // הכל סדרתי כיד יי הטובה עלי אני הצעיר והקטון בכמות ובאיכות // אליהו כרמי // מקרי דדדקי מנעורי פה קארפינטראץ // במצות המאושר הגבר מרדכי כרמי אשר נדבה רוחו // להעלותו על מזבח הדפוס האל יזכהו לבא עד תכליתו אכי"ר: // באויגנייון // שנת אז ישיר משה את השירה הזאת לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439837 ספר // ארבעה ועשרים // תורה נביאים // כתובים // ובגליון יבא פירוש המלות בלשון // לועז ספרדי... בויניציאה // בשנת וכדתי זו אלמדם לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439963 ספר // ויקרא // עם תרגום אונקלוס. // נדפס ע"פ [ה]תרגום שנמצא בכ"י מנוקד מר' ישעיה הנקדן ז"ל בשנת // ה' אלפים ס"ד ליצירה, וע"פ התרגום שהגיה הרוו"ה מכ"י ישנים. // ועם עשרה פירושים // א) פרש"י מאת רבינו שלמה יצחקי ז"ל (נדפס ע"פ פרש"י שהגיה הרוו"ה מכ"י ישנים). // ב) אבן עזרא מאת רבינו אברהם בן מאיר ן' עזרא ז"ל (הוגה ע"פ מק"ג ד' וויניציא). // ג) רמב"ן מאת רבינו משה ב"ר נחמן גירונדי ז"ל (ע"פ הרמב"ן ד' ווילמרשדארף). // ד) רשב"ם מאת רבינו שמואל ב"ר מאיר (עם הגהות חדשות ומועילות). // ה) בעל הטורים מאת רבינו יעקב ב"ר אשר ז"ל (נדפס בשלימות והוספות מס' עטור בכורים). // ו) ספורנו מאת רבינו עובדיה ב"ר יעקב ספורנו ז"ל (כמש"נ בוויניציא). ז) מסורה על התרגום שהיה גנוזה בכ"י, עם באורים מבעל ס' אוהב גר. // ח) פתשגן באור נפלא על תרגום אונקלוס ממחבר קדמון לא נודע שמו, והיה // ספון בכ"י עד כה, ונכתב בשנת יא"ר (ובס' אוהב גר מכנהו בשם ספר יא"ר) // ט) אבי עזר באור על פי' אבן עזרא, מהרב הג' מו"ה שלמה הכהן ז"ל מליסא. // י) נתינה לגר באור על תרגום אונקלוס, ממני הצעיר נתן בלאאמ"ו הה"ג מהור"ר // מרדכי אדלר הכהן זצ"ל, שומר משמרת הקודש בק"ק לונדן והמדינות. // ועוד נקבצו בו ענינים רבים ומעלות רבות. // א) ספר תולדות אהרן עם הרבה הוספות מספר בית אהרן. ב) חמש מגילות נדפסו עם פרש"י // והראב"ע וספורנו ותולדות אהרן. ג) כל המלות הלועזות אשר ברש"י נתקנו שבושיהם והוצגנו // בקוה הדפים באותיות צרפתיות כפי שיבטעו אותם בימינו, ומתורגמות בלשון אשכנז. ד) תפלות לשבת // ויוצר לארבע פרשיות, עם דגושים ומתגים, נלוו בסוף כל ספר. // תוצאה שניה // נוסף בו פירוש הרד"ק לכל ההפטרות, שנויי נוסחאות בתרגום מכ"י, ישנים, ושיר בדרך תוכחה // על סדר הפרשיות מר' משה בן אברהם אשר חי בשנת רכ"ו, ועוד הוספות ותקונים רבים. // ווילנא // שנת תרמ"ו לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=440041 ספר // חמד אלהים // יסודתו בהדר"י קדש ליראי ה' ולחושבי שמו . // נחצבו עמודיו שבעה בהערת שבעה אושפיזין // עילאין דבר יום ביומו . גם לרבות הלילות // איש איש על מקומו. מיום הראשון עד יום // השביעי איש על שמו . ומצוה גוררת מצוה // בישיבתו בטולא דמהימנותא בשבעת ימי החג // להשפיע עליו מבית איש יומו . עם שאר כל // התפלות הנוהגות לאומרם בחג הקדש כאשר // כל איש ישר יחזו פנימו: // נדפס פעם רביעית // בקושטאנדינא // אשר תחת ממשלת אדונינו במלך שולטאן // מאחמוד יר"ה // הובא לבית הדפוס ע"יד החכם המ' כהר יאודה // ירושלמי ה"י // בשנת ויעקב נסע סוכותה לפ"ג // נדפס באורטא קייואי בדפוס של ארפ אוגלו // בוגוס http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=440124 ספר // כתובים // ואלו הן // תהלים משלי איוב דניאל עזר // נחמיה ודברי הימים // נדפס מחדש באותיות גדולות // בויניציאה // בשנת אל תעזבני ה' אלהי // במצות הגביר המרומם כמ"ר גד בכ"ר שמואל פואה יצ"ו http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439826 ספר // מועדי ה' // מקראי קדש הלולים. // כמנהג קהל קדוש ספרדים // הבו לה' בני אלים. להודות לשם ה' אל // אלהים. בסדר נאה ויאה כמר ואהלים. // ותפלות הנהגות מספר ח"י מוגהים בקנה // אחד עולים. ומתוכם כעין החשמל תפלות // להקפות ס"ת בשמחת תורה מרב פעלים. // ה"ה הרב הגדול ה"ק מ"ו כמוה"רר // חיים יוסף דוד אזולאי // זיע"א. להחיות רוח שפלים. ישמח לב // מבקשי ה' אראלים וחשמלים. ובראותם // מלאכה יפה אמרת ה' צרופה לברך את // שם ה' במקהלים: פה ליוורנו יע"א // שנת ונבנתה עיר על תלה לפ"ק // מיד שלמה בילפורטי וחברו הי"ו // מדפיסים ומוכרי ספרים http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=440042 ספר // נביאים אחרונים // ואלו הן // ישעיה ירמיה יחזקאל // תרי עשר // נדפס מחדש באותיות גדולות // נדפס // בפיסא // בשנת אל תעזבני ה' אלהי // במצות הגביר המרומם כמ"ר // גד בכ"ר שמואל פואה יצ"ו http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439956 ספר // נביאים ראשונים // ואלו הם // יהושע . שופטים . שמואל // מלכים // ובגיליון יבאו הקרי וכתיב // אין נעדר בו // מוגה כדין וכהלכה בשום // שכל במקרא // הובא אל בית הדפוס מידי נדיב לב ה"ה // כמ"ר מאיר דא זארה יצ"ו // לזכות את הרבים // בויניציאה // שנת ששון ושמ"חה ימ"צא בה http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439952 ספר // עזרת הסופר // תקון סופרים // סדר פרשיות כל השנה // עם נקודות וטעמים // וההפטרות מסודרות בכל ספר וספר // מחמשה חומשי תורה // עם כמה שורות שצריך לכתוב בספר תורה בכל עמוד ועמוד וכמה // תיבות בכל שורה ושורה כדי שיבא הספר כולו ווי העמודים (מלבד // ב"ה שמ"ו) עם ציון אותם שמות הקדש שהסופרים מספקים בהם // שצריך לקדשם ושאר הדברים הצריכים באותיות גדולות וכו' // מחובר לו סימני העולים של מנחה בשבת ושני וחמישי ויום // שבת קדש והמפטיר בצורת כוכב להזהרת המעיין בו לקרוא // בספר תורה וגם לוח של פרשיות המועדים הכל // מתוקן כראוי על כל אשר יצאו לאור הדפוס עד היום http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439927 ספר // עץ חיים // אדער // דייתשע איבערזעטצונג // דער // חמשה חומשי תורה // נעבזט // חומש מגילות אונד הפטרות. // פאן דעם געלעהרטען אונד אללגעמיין געשאטצטען מ. מענדעלזזאהן // זולצבאך // שנת ה"ת"ק"צ"ד לב"ע. // פיערטע דורכאויש פערבעשערטע אויפלאגע http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=440115 ספר // קריאי מועד // אשר יקראו אותם בני ישראל פסח בפסח ועצרת // בעצרת וחג בחג והוא סדר שביעי של פסח // כפי התקון של חמדת ימים // ותיקון ליל שבועות ושמנו כוכב ראשם כזה * // אשר כל ג' פסוקי' למי שרוצה לקיים // דברי האריא"ל והשאר הבוחר יבחר: // וסדר // הושענא רבא והוא משנה תורה כולה . ותהלים // כולו עם סליחות כמנהג ומאמרים מעין יעקב // ומדרש רבות השייכים לשבועות וה"ר והאדרות // ואדרת משפטים וספרא // דצניעותא // מוגהים מזהר האריאל זלה"ה: ותפלת אליהו // ז"ל ומס' תמיד הכל כאשר לכל באו בכרך זה לבל יצטרך // עוד לשום ספר לקרי"אה נאמנה של הלילות האלו כאשר // יראה הרואה // בקושטאנדינה // תחת ממשלת אדוננו המלך שולטן מחמוד יר"ה // בשנת ובאר על הלחות למ"ען ירו"ץ קורא בו לפ"ק // הביאו לבית הדפוס הח' הנעלה כמ"הר דוד ן' פורנה נר"ו // בדפוס הח' המ' כמ"הר יונה בכמוהרר יעקב זלה"ה http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439781 ספר // שבועה טוב // דאכלהו סדר אלהבדלה כמאל // בחרוף כבאר גדד מאזאלו מן פבריכתהם // ומעשה אליהו הנביא כמאל באלערבי // ואלדינים מתאע אלהבדלה באלערבי // ופיוט לכבוד חמדת לבבי // ואלפזמונים ואלפרשיות מתאע לילת אלאחד // ופי אכרהו קדוש ליל שבת // אנטבע בתונס // במטבעת מרדכי וזאן ואחיו יצ"ו http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=440049 ספר // תהלים // נדפס מחדש מה טובו ומה יופיו . כל שמעי שמעו . יבקשוהו ככסף יחפשוהו כמטמונים . // מי ראה כאלה פסל אצ הראשונים . ישמחו ויגילו כל // העם אשר בשער . אנשים ונשים וטף ושב ונער . // באותיות אין ערוך אלימו מאירים ומזהירים . יביטו // לראות גם העורים . ובהגה אין כמוה לישר הדורים. // בעזרת המאיר לארץ ולדרים : נדפס // פה ליוורנו יע"א // שנת וכל אשר יעשה יצליח: // בדפוס המשובח // של החכם כמוהר"ר אליעזר סעדון נר"ו http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439809 ספר במדבר // חמשה // חומשי תורה // והוא // תקון סופרים // הוגה ע"פ דקדוק לשונינו הקדש היטב הדק בעיון נמרץ מזוקק שבעתיים כסולת נקיה׃ // מכל טעות ושגיאה׃ לכתוב ולהגיה ממנו ספר תורה . כדת וכדין וכשורה׃ // עם פירוש רש"י זלה"ה // ופירוש הרב דון יצחק // אברבנאל // ועוד נתוספו בו חדושים מאמ"ו הגאון הגדול כבוד מוהר"ר שאול נר"ו // אב"ד ור"מ דקהלתינו יע"א ושאר דברים טובים והעלינו שמו // החצר החדשה // ע"ד הגמרא פסחים דף צ"ב מאי החצר החדשה שחדשו בו דברים כו' ועוד נוסף טעם הגון // לקריאת שם זה . כי שתי מלות החצר החדשה עולה מספרם במספר // ב' שמות שמואל אברהם המביאים ספר יקר ונחמד זה לבית הדפוס // ה"ה שלוחי צבור פה קהלתינו ק"ק אשכנזים יצ"ו האלוף המרומם כהר"ר // שמואל והאלוף המרומם כהר"ר אברהם סג"ל לזכות את הרבים // וכן שלמים המתאוים להנות מצוף דבש זמרת אר"ש דברי הרב // המחבר זצ"ל אשר כל דבריו נחמדים ומתוקים ליישב כל דקדוקי // הפסוקים אשר לב כל משכיל יפול עליהם . וישתומם על מראה דברי // הפסוקים אשר יקשה להולמם . הוא מישבם בטוב טעם ודעת // וזכות הרבים יעמוד להם׃ // באמשטרדם // נדפס ע"י כהר"ר // ליב זוסמנש // בשנת אז ישיר לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439833 ספר במדבר // עם הפטרות כל השנה כפי מנהג // כל הקהלות הקדושות // השייכות אליו אחר כל פרשה ופרשה. ובסופו הפטרות המיוחדות // לראש חדש . עם פרשת המפטיר הבאים בספר הזה׃ // הוגה בעיון נמרץ בדקדוק האותיות הן חסר הן יתר // כתקון סופרים ובנקודות וטעמים וקרי וכתיב // והפסקות הפרשיות . // ותר"יג מצות . // מלאכת מחשבת הנחמד ומשכיל כמ"ר גד // בן הגביר כמ"ר שמואל פואה י"צו // לזכות את הרבים . // בויניציאה // שנת שבעינו מטובך לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439930 ספר בראשית // חמשה // חומשי תורה // והוא // תקון סופרים // הוגה ע"פ דקדוק לשונינו הקדש היטב הדק בעיון נמרץ מזוקק שבעתיים כסולת נקיה׃ // מכל טעות ושגיאה׃ לכתוב ולהגיה ממנו ספר תורה . כדת וכדין וכשורה׃ // עם פירוש רש"י זלה"ה // ופירוש הרב דון יצחק // אברבנאל // ועוד נתוספו בו חדושים מאמ"ו הגאון הגדול כבוד מוהר"ר שאול נר"ו // אב"ד ור"מ דקהלתינו יע"א ושאר דברים טובים והעלינו שמו // החצר החדשה // ע"ד הגמרא פסחים דף צ"ב מאי החצר החדשה שחדשו בו דברים כו' ועוד נוסף טעם הגון // לקריאת שם זה . כי שתי מלות החצר החדשה עולה מספרם במספר // ב' שמות שמואל אברהם המביאים ספר יקר ונחמד זה לבית הדפוס // ה"ה האלוף המרומם כהרר שמואל יצ"ו ומשותפו האלוף המרומם כהר"ר // אברהם יצ"ו שלוחי צבור פה קהלתינו ק"ק אשכנזים יצ"ו . לזכות את // הרבים וכן שלמים המתאוים להנות מצוף דבש זמרת אר"ש דברי הרב // המחבר זצ"ל אשר כל דבריו נחמדים ומתוקים ליישב כל דקדוקי הפסוקים // אשר לב כל משכיל יפול עליהם . וישתומם על מראה דברי הפסוקים אשר // יקשה להולמם . הוא מישבם בטוב טעם ודעת . וזכות הרבים יעמוד להם׃ // באמשטרדם // נדפס ע"י כהר"ר // ליב זוסמנש // בשנת אז ישיר לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439895 ספר דברים // חמשה // חומשי תורה // והוא // תקון סופרים // הוגה ע"פ דקדוק לשונינו הקדש היטב הדק בעיון נמרץ מזוקק שבעתיים כסולת נקיה׃ // מכל טעות ושגיאה׃ לכתוב ולהגיה ממנו ספר תורה . כדת וכדין וכשורה׃ // עם פירוש רש"י זלה"ה // ופירוש הרב דון יצחק // אברבנאל // ועוד נתוספו בו חדושים מאמ"ו הגאון הגדול כבוד מוהר"ר שאול נר"ו // אב"ד ור"מ דקהלתינו יע"א ושאר דברים טובים והעלינו שמו // החצר החדשה // ע"ד הגמרא פסחים דף צ"ב מאי החצר החדשה שחדשו בו דברים כו' ועוד נוסף טעם הגון // לקריאת שם זה . כי שתי מלות החצר החדשה עולה מספרם במספר // ב' שמות שמואל אברהם המביאים ספר יקר ונחמד זה לבית הדפוס // ה"ה שלוחי צבור פה קהלתינו ק"ק אשכנזים יצ"ו האלוף המרומם כהר"ר // שמואל והאלוף המרומם כהר"ר אברהם סג"ל לזכות את הרבים // וכן שלמים המתאוים להנות מצוף דבש זמרת אר"ש דברי הרב // המחבר זצ"ל אשר כל דבריו נחמדים ומתוקים ליישב כל דקדוקי // הפסוקים אשר לב כל משכיל יפול עליהם . וישתומם על מראה דברי // הפסוקים אשר יקשה להולמם . הוא מישבם בטוב טעם ודעת // וזכות הרבים יעמוד להם׃ // באמשטרדם // נדפס ע"י כהר"ר ליב בן כהר"ר משה זוסמנש זצ"ל // בשנת אז ישיר לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439929 ספר ויקרא // חמשה // חומשי תורה // והוא // תקון סופרים // הוגה ע"פ דקדוק לשונינו הקדש היטב הדק בעיון נמרץ מזוקק שבעתיים כסולת נקיה׃ // מכל טעות ושגיאה׃ לכתוב ולהגיה ממנו ספר תורה . כדת וכדין וכשורה׃ // עם פירוש רש"י זלה"ה // ופירוש הרב דון יצחק // אברבנאל // ועוד נתוספו בו חדושים מאמ"ו הגאון הגדול כבוד מוהר"ר שאול נר"ו // אב"ד ור"מ דקהלתינו יע"א ושאר דברים טובים והעלינו שמו // החצר החדשה // ע"ד הגמרא פסחים דף צ"ב מאי החצר החדשה שחדשו בו דברים כו' ועוד נוסף טעם הגון // לקריאת שם זה . כי שתי מלות החצר החדשה עולה מספרם במספר // ב' שמות שמואל אברהם המביאים ספר יקר ונחמד זה לבית הדפוס // ה"ה שלוחי צבור פה קהלתינו ק"ק אשכנזים יצ"ו האלוף המרומם כהר"ר // שמואל והאלוף המרומם כהר"ר אברהם סג"ל לזכות את הרבים // וכן שלמים המתאוים להנות מצוף דבש זמרת אר"ש דברי הרב // המחבר זצ"ל אשר כל דבריו נחמדים ומתוקים ליישב כל דקדוקי // הפסוקים אשר לב כל משכיל יפול עליהם . וישתומם על מראה דברי // הפסוקים אשר יקשה להולמם . הוא מישבם בטוב טעם ודעת // וזכות הרבים יעמוד להם׃ // באמשטרדם // נדפס ע"י כהר"ר // ליב זוסמנש // בשנת אז ישיר לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439937 ספר ויקרא // עם ג' תרגומים וימש // מגילות וההפטרת // ועם פירושים נחמדים והוגה // בהשקפה גדולה ובעיון נמרץ // מפי סופרים וספרים // במצות ובהוצאות // ה"ה הקצין הר"ר יהודא // בהמנוח יר"ר הירץ בער // ז"ל׃ והמופלא מ' אהרן // בה"ה הרב מהור"ר // ישראל סג"ל זצ"ל׃ והקצין // הר"ר אהרן בהקצין פ"ו ה"רר // שאול יצ"ו׃ //בשנת הלא כתבתי לך // שלש' במעצו' ודעת לפ"ק׃ // בפרנקפורט דאדר http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439897 ספר ויקרא // עם הפטרות כל השנה כפי מנהג // כל הקהלות הקדושות // השייכות אליו אחר כל פרשה ופרשה. ובסופו הפטרות המיוחדות // לראש חדש . עם פרשת המפטיר הבאים בספר הזה׃ // הוגה בעיון נמרץ בדקדוק האותיות הן חסר הן יתר // כתקון סופרים ובנקודות וטעמים וקרי וכתיב // והפסקות הפרשיות . // ותר"יג מצות . // מלאכת מחשבת הנחמד ומשכיל כמ"ר גד // בן הגביר כמ"ר שמואל פואה י"צו // לזכות את הרבים . // בויניציאה // שנת שבעינו מטובך לפ"ק http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439900 ספר עץ שתול והוא ספר עקרים שחבר החכם השלם... יוסף אלבו זצ"ל עם ביאור... מוהר"ר גדליה בן הר"ר שלמה יצ"ו . וקרא אותו בשם שרשים ועוד הוסיף בו נופך משלו... וקרא אותו בשם ענפים http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=440097 ספר פירות גינוסר... שם האחד פרי חדש... ושם השני זית רענן יפה פרי תאר... כמוהר"ר חיים ן' עטר http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439859 ספר שאלות ותשובות... שחיבר... כמוהר"ר מאיר... ונקרא שם הספר מנהיר עיני חכמים בהלכה . כמבואר בהקדמת בנו הגאון מוה"רר גדלי' http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439832 ספר שמות // עם הפטרות כל השנה כפי מנהג // כל הקהלות הקדושות // השייכות אליו אחר כל פרשה ופרשה. ובסופו הפטרות המיוחדות // לראש חדש . עם פרשת המפטיר הבאים בספר הזה׃ // הוגה בעיון נמרץ בדקדוק האותיות הן חסר הן יתר // כתקון סופרים ובנקודות וטעמים וקרי וכתיב // והפסקות הפרשיות . // ותר"יג מצות . // מלאכת מחשבת הנחמד ומשכיל כמ"ר גד // בן הגביר כמ"ר שמואל פואה י"צו // לזכות את הרבים . // בויניציאה // שנת שבעינו מטובך לפ"ק. http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439899 ספר תרי עשר עם פירוש רבי דוד קמחי מוגה עם רב העיון על ידי פרנקישקוש וואט"בלוש par Dawid Qimhî http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439935 פירוש רש"י http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439870 רב אלפס // הלכות רבינו יצחק אלפסי מסכת ברכות // עם כל המעלות הנמצא בספר רב אלפס הראשונים שהי' נדפסים בסאביוניטא. // והאחרונים באמשטרדם. עם כל המפורשי' ואשר סביב לו יחנה הר"י. והשלטי // גבורי' חדושי אנשי שם מהר"ם טוקטין תומת ישרי' מהרן שפיר וכדומיהן // ודיני מרדכי . עם סימני אותות למען ימצא הקורא מיד מבוקשו ולא תחסור // כל דבר אף התוספתת ועם הגהות אלפסי מספר דרך תמים ולזאת עשיתי סימן // כזה [ ] ראה זה חדש . וישן שמפני חדש תוציאו עשיתי סימן כזה ( ) ולא תאמרו // הראשונים היה טובים מאלה כי הגדלתי והוספתי על כל אשר היה לפני כי שם בלל // כל כתבי קודש והאותיות בנס עומדי' אורך היריעה דק מחוספס על שפת // היריעה עד שקצרה מהחיל בקמ' המאור הגדול וקטן עם מלחמות ה' // וסרח העודף תזרי"ח מעבר לדף שני שלח במקומו . ואחשבה לדעת // שיחדיו יהי' תמים זה מול זה משני עבריה' הם כתובים מצד אחד // המלחמו' ה' ומצד השני השגת הראב"ד ושניהם לדבר אחד // נתכוונו להיות משמרתם ביד אית"מר הילכתא כוותי' דרבינו הגדול ברי"ף ז"ל ונכון הדב' לעשו' מדור // בפני עצמו ובקרבכם אל מלחמות ה' והמאור // הגדול תמצ' הציונים אשר הצבתי לדע' // תמא אהיבא דף קאי בדברי רבינו וסימנא דמינכ' בהאלפסי שמתי איש על ידו * // לדגליהם ולא שיירתי דבר באלפ"ס המראה מקום מכל דף ודף בהגמרא מקו' // מוצא דברי רבינו דסלקא שמעתא אליבא דהלכתא למען היות ביד כל // אדם לאחדים. לשתות בצמא דברי שניהם כשותה מים // מכדים. וכולם עליהם חדים. שלא יהי' // בידם כבדים. נדפסו בכרכי' // קטני' ונחמדים: // פה ק"ק מיץ יע"א // בשנת תק"ל לפ"ק // כבר נשמע קול הרו"אים באספקלירא המאירה. בקן קולמסא לשמור דרך עץ // החיים שלא יבואו זרים לעשות כמוהו ואפס קצהו דפסתי בסוף מסכת ביצה // ואמרתי לחברם אל אוהל מו"עד בהתחלת מסכת שבת ושמה יאספו כל האדירים // הגאונים אשר נתנו עידיהון ויצדקו ועל הכלל כולה יצאו להדפיס כל מסכת הש"ס // בכרך קטן והרי"ף אצל כל מסכת ומסכת עם כל המפרשים ונושאי כליהם. // עיניכם תחזינה משרים http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439830 שפר התקונים // קריאה נאמנה חק לישראל הוא הני קראי" דח"נה ליל // התקדש חג השבועות . ברם עיקר שרשוהי // מהתנא רשב"י זי"ע // מושיע ורב חסן ישועות . וכבוד אלהים // הס"דר דבר מפום בדת"א רבינו האר"י זצל וראה // זה חדש דברים אחדי"ם סדרי" // בירורין וכונות פשוטות יסודי" התו"רה והלכות // דעו"ת . ועל כל כבוד כאן בתחלה אמרי קדוש // הרב הגדול הרמ"ז ז"ל עיר וקדיש גלי חזיא כגובה // הרזי"ם ויטע אהלי" עשר נטיעות . // הן כל יקר ראתה עיני אני המגיה ידי תביאנה לזכות // הרבים למען ישמע"ו ולמען ילמדו לעבוד עבודת ה' אל // למושעות: // נדפס // פה ליוורנו יע"א // שנת הרשום בכתב אמת (לפ"ק) // בדפוס החכם כמוהר"ר אליעזר סעדון נר"ו http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=440045 תורת יהוה תמימה // חמשה חומשי תורה // יפה וברה ותמה... על פי מקרא גדולה׃ דפוס של בומבורגי ומקרא קטנה // שנת ד"ש כמבואר בספר אור תורה... כאשר הודפוס // באמשטרדם על ידי... מהורר איצק // פרעמסלא זצ"ל מפראג׃ // ועתה האיר ה' את רוחו של מהור"ר יצחק איצק בהמנוח כהר"ר שאול ז"ל מק"ק ליסא... לדבק התורה ותרגום אונקלוס בדף הדבוק ולמטה מהן // שני ראשי המפרשים פירוש רש"י ופירוש... משה אלשיך... ופי' הרב בעל הטורים... ובעל תולדות אהרן... עם פירש // הרב מהור"ר משה אלשיך ועל ההפטורת שפרושו אינו מצוי אצלינו משארי המפורשים הנמצאים כגון פי' רד"ק או באר // יצחק... שבח לאל אשר זכני להתחיל לדפוס פה ק"ק פ"פ דאדר יום ה' ו' אדר שני // בשנת ויצא יצחק לשוח בשדה לפ"ק // במצות ובהוצאת... כהר"ר שמואל בהמנוח הר"ר יהודא ליב // ז"ל מק"ק הלבר שטאט... בדפוס האדון החסיד א"ה דאקטר ופראפעסר גרילא http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439892 תלמוד בבלי עם פירוש רש"י http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=439926 תפלה // כמנהג אשכנז http://cat-bib.nimes.fr/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=440048