0_A_Gallica_Livres S'abonner à cette liste

| Documents sélectionnés :
ספר שמות // עם הפטרות כל השנה כפי מנהג // כל הקהלות הקדושות // השייכות אליו אחר כל פרשה ופרשה. ובסופו הפטרות המיוחדות // לראש חדש . עם פרשת המפטיר הבאים בספר הזה׃ // הוגה בעיון נמרץ בדקדוק האותיות הן חסר הן יתר // כתקון סופרים ובנקודות וטעמים וקרי וכתיב // והפסקות הפרשיות . // ותר"יג מצות . // מלאכת מחשבת הנחמד ומשכיל כמ"ר גד // בן הגביר כמ"ר שמואל פואה י"צו // לזכות את הרבים . // בויניציאה // שנת שבעינו מטובך לפ"ק.   Publication : גד בן שמואל פואה [Gad ben Shemuel Fuah] 1755 . f. [2], 3-154 , Texte en carré ponctué. - Chaque haftarah [= lecture additionnelle] est imprimée à la suite de la section correspondante in-12° (12 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_026) .
ספר תרי עשר עם פירוש רבי דוד קמחי מוגה עם רב העיון על ידי פרנקישקוש וואט"בלוש par Dawid Qimhî Publication : Ex officina Roberti Stephani... 1539 . 7 parties ; pagination multiple , Marque aux titres. - Texte principal en carré ponctué ; commentaire en rashi in-4° (23 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_004) .
פירוש רש"י   Publication : Aloïse Bragadini 1574 . f. [lac. p. de t.], 2-266 [i.e.268] , Texte sur 2 colonnes : Rashi en carré, commentaire de Mizrahi en rashi. - La date est prise au colophon ; l'adresse au catalogue Short Title Catalog of Books Printed in Italy..., Boston, Hall & Co., 1970 in-f° (30 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (RAB_005) .
רב אלפס // הלכות רבינו יצחק אלפסי מסכת ברכות // עם כל המעלות הנמצא בספר רב אלפס הראשונים שהי' נדפסים בסאביוניטא. // והאחרונים באמשטרדם. עם כל המפורשי' ואשר סביב לו יחנה הר"י. והשלטי // גבורי' חדושי אנשי שם מהר"ם טוקטין תומת ישרי' מהרן שפיר וכדומיהן // ודיני מרדכי . עם סימני אותות למען ימצא הקורא מיד מבוקשו ולא תחסור // כל דבר אף התוספתת ועם הגהות אלפסי מספר דרך תמים ולזאת עשיתי סימן // כזה [ ] ראה זה חדש . וישן שמפני חדש תוציאו עשיתי סימן כזה ( ) ולא תאמרו // הראשונים היה טובים מאלה כי הגדלתי והוספתי על כל אשר היה לפני כי שם בלל // כל כתבי קודש והאותיות בנס עומדי' אורך היריעה דק מחוספס על שפת // היריעה עד שקצרה מהחיל בקמ' המאור הגדול וקטן עם מלחמות ה' // וסרח העודף תזרי"ח מעבר לדף שני שלח במקומו . ואחשבה לדעת // שיחדיו יהי' תמים זה מול זה משני עבריה' הם כתובים מצד אחד // המלחמו' ה' ומצד השני השגת הראב"ד ושניהם לדבר אחד // נתכוונו להיות משמרתם ביד אית"מר הילכתא כוותי' דרבינו הגדול ברי"ף ז"ל ונכון הדב' לעשו' מדור // בפני עצמו ובקרבכם אל מלחמות ה' והמאור // הגדול תמצ' הציונים אשר הצבתי לדע' // תמא אהיבא דף קאי בדברי רבינו וסימנא דמינכ' בהאלפסי שמתי איש על ידו * // לדגליהם ולא שיירתי דבר באלפ"ס המראה מקום מכל דף ודף בהגמרא מקו' // מוצא דברי רבינו דסלקא שמעתא אליבא דהלכתא למען היות ביד כל // אדם לאחדים. לשתות בצמא דברי שניהם כשותה מים // מכדים. וכולם עליהם חדים. שלא יהי' // בידם כבדים. נדפסו בכרכי' // קטני' ונחמדים: // פה ק"ק מיץ יע"א // בשנת תק"ל לפ"ק // כבר נשמע קול הרו"אים באספקלירא המאירה. בקן קולמסא לשמור דרך עץ // החיים שלא יבואו זרים לעשות כמוהו ואפס קצהו דפסתי בסוף מסכת ביצה // ואמרתי לחברם אל אוהל מו"עד בהתחלת מסכת שבת ושמה יאספו כל האדירים // הגאונים אשר נתנו עידיהון ויצדקו ועל הכלל כולה יצאו להדפיס כל מסכת הש"ס // בכרך קטן והרי"ף אצל כל מסכת ומסכת עם כל המפרשים ונושאי כליהם. // עיניכם תחזינה משרים   Publication : [s.n.] 1770 . f. [1], 2-130 [i.e.135], [1], [lac. 127] 128-170 [i.e.177] , Texte du Rif en carré, commentaires en rashi in-8° (20cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TAL_054) .
שירה חדשה [= Šîrah ḥadašah...]   Publication : רפאל חיים מאיטליא [= Rafael Hayim d'Italie] 1744 . 8 fnc in-4° (24 cm). Exemplaires : Patrimoine Réserve précieuse (Ms 300) .
שפר התקונים // קריאה נאמנה חק לישראל הוא הני קראי" דח"נה ליל // התקדש חג השבועות . ברם עיקר שרשוהי // מהתנא רשב"י זי"ע // מושיע ורב חסן ישועות . וכבוד אלהים // הס"דר דבר מפום בדת"א רבינו האר"י זצל וראה // זה חדש דברים אחדי"ם סדרי" // בירורין וכונות פשוטות יסודי" התו"רה והלכות // דעו"ת . ועל כל כבוד כאן בתחלה אמרי קדוש // הרב הגדול הרמ"ז ז"ל עיר וקדיש גלי חזיא כגובה // הרזי"ם ויטע אהלי" עשר נטיעות . // הן כל יקר ראתה עיני אני המגיה ידי תביאנה לזכות // הרבים למען ישמע"ו ולמען ילמדו לעבוד עבודת ה' אל // למושעות: // נדפס // פה ליוורנו יע"א // שנת הרשום בכתב אמת (לפ"ק) // בדפוס החכם כמוהר"ר אליעזר סעדון נר"ו   Publication : אליעזר סעדון [= Eliezer Saadoun] 1791 . f. [1], 2-56, 51, 57-88, 65-68, 93-96 , Titre à encadrement. - Texte en carré ponctué ; rubriques en rashi et carré in-8° (18 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (SID_408) .
תורת יהוה תמימה // חמשה חומשי תורה // יפה וברה ותמה... על פי מקרא גדולה׃ דפוס של בומבורגי ומקרא קטנה // שנת ד"ש כמבואר בספר אור תורה... כאשר הודפוס // באמשטרדם על ידי... מהורר איצק // פרעמסלא זצ"ל מפראג׃ // ועתה האיר ה' את רוחו של מהור"ר יצחק איצק בהמנוח כהר"ר שאול ז"ל מק"ק ליסא... לדבק התורה ותרגום אונקלוס בדף הדבוק ולמטה מהן // שני ראשי המפרשים פירוש רש"י ופירוש... משה אלשיך... ופי' הרב בעל הטורים... ובעל תולדות אהרן... עם פירש // הרב מהור"ר משה אלשיך ועל ההפטורת שפרושו אינו מצוי אצלינו משארי המפורשים הנמצאים כגון פי' רד"ק או באר // יצחק... שבח לאל אשר זכני להתחיל לדפוס פה ק"ק פ"פ דאדר יום ה' ו' אדר שני // בשנת ויצא יצחק לשוח בשדה לפ"ק // במצות ובהוצאת... כהר"ר שמואל בהמנוח הר"ר יהודא ליב // ז"ל מק"ק הלבר שטאט... בדפוס האדון החסיד א"ה דאקטר ופראפעסר גרילא   Publication : שמואל בן יהודא ליב [= Shemuel ben Yehuda Leib ] 1761 . f. [1], 2-332 [lac. 22-23], 331-334, [1], 336-373 [lac. 374] , Tôrah et targûm en carré ponctué ; commentaires en rashi. - Date au titre des Haftarôt : 522 [1761/1762] in-4° (24 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TNK_029) .
תלמוד בבלי עם פירוש רש"י   Publication : [Isaac ben Aaron Prostitz] 1616 . f. [lac. p. de t.], [365] , Texte en carré non ponctué, commentaires en rashi. - Notice établie d'après Steinschneider n° 1409. - Pas de numérotation à l'exception des signatures (en caractères hébraïques) et, en marge, le n° des feuillets des éditions vénitiennes du Talmûd. - Le traité Ketûbôt comprend 32 cahiers numérotés de 1 à 32 auxquels manquent le 1er f. du 1er cahier, les cahiers 5 et 6 et les ff. 2 et 3 du cahier 21. Le cahier 32 ne compte que 2 ff. sans lacune. Yebamôt est complet avec 37 cahiers. - Le traité Gitîn est sans lacune jusqu'au cahier 24 inclus ; manquent ensuite les ff. 1 et 4 du cahier 25 et un nombre indéterminé de feuillets jusqu'aux deux derniers. L'avant denier f. est à l'envers (recto à la place du verso) et le dernier est collé à la page de garde in-4° (20 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (TAL_029) .
תפלה // כמנהג אשכנז   Publication : J. Charleville 5627 . p. [2], 3-310, [2] , Texte en carré ponctué ; rubriques en français (18 cm) Exemplaires : Patrimoine Magasin de conservation (SID_307) .
 <<    1  ...  61  62  63  >  >>
Connexion pour créer de nouvelles listes.
Réseau des bibliothèques de la ville de Nîmes

Propulsé par Koha